eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie usług drukarskichOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług drukarskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług drukarskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d5bc9fb-a08e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073470

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003589/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie usług drukarskich.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (w zakresie części nr 1)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2.Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7.Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2)przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Instrukcje dla Wykonawców. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art.
74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług drukarskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, z czego:
Cześć nr 1 - polega na wykonania druku i dostarczeniu do komórek organizacyjnych Zamawiającego publikacji i materiałów drukarskich tj. m.in. teczki, papier firmowy, wizytówki, koperty, kalendarze, druki zaproszeń, plakaty, bloczki notatnikowe, deski z klipem, przewodniki, kolorowanki, łamigłówki, ulotki, pocztówki, czasopismo regionalne "Samorząd Pomorza. Zeszyty problemowe";
Część nr 2 - polega na wykonania druku i dostarczeniu do Zamawiającego gazety samorządowej województwa pomorskiego pod nazwą „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego” - 225 000,00 sztuk.
3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wydrukowania materiałów;
2) naświetlań (jeśli jest to niezbędne z przyczyn technicznych);
3) oprawy materiałów;
4) wydruków próbnych (proofy cyfrowe) na wniosek Zamawiającego;
5) dostarczenia wydrukowanych materiałów na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz
z ich wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego położonych na terenie miasta Gdańska.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
5. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 2.1 i 2.2. do SWZ, na zasadach i warunkach, tam określonych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.
4) Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 287 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1= [CN / CR x 60% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.

2) dla kryterium: Kryterium zatrudnieniowe: (PK2 ):
Jeżeli Wykonawca oświadczy, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia spośród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), o których mowa w rozdziale III ust. 12 pkt 1) SWZ będzie zatrudniona:
• 1 osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) - otrzyma 30 punktów.
Punkty w kryterium: „Kryterium zatrudnieniowe: (PK2 )” będą przyznawane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy ww., Zamawiający przyjmie, że Wykonawca spośród osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy), o których mowa w rozdziale III ust. 12 pkt 1) SWZ, nie będzie zatrudniał żadnej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na podstawie stosunku pracy i otrzyma 0 punktów.
3) dla kryterium: Termin realizacji dostawy: (PK3):
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji/dostawy zlecenia tj. odebranie materiałów w zakresie części nr 1 przez Zamawiającego bez zastrzeżeń - stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, w podstawowym terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego.
Punkty w kryterium: „Termin realizacji dostawy: (PK3)” będą przyznawane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje realizację/dostawę zlecenia w terminie nie dłuższym niż:
• 6 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego - oferta otrzyma 10 punktów.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy ww. terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać realizację/dostawę zlecenia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu otrzymania zlecenia od Zamawiającego i otrzyma 0 pkt w przedmiotowym kryterium.
4) Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2 + PK3
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Kryterium zatrudnieniowe”
PK3 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji dostawy”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium zatrudnieniowe (PK2)

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostawy (PK3)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na świadczeniu usług drukarskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Zamówienie zostało podzielone na 2 części, z czego:
Cześć nr 1 - polega na wykonania druku i dostarczeniu do komórek organizacyjnych Zamawiającego publikacji i materiałów drukarskich tj. m.in. teczki, papier firmowy, wizytówki, koperty, kalendarze, druki zaproszeń, plakaty, bloczki notatnikowe, deski z klipem, przewodniki, kolorowanki, łamigłówki, ulotki, pocztówki, czasopismo regionalne "Samorząd Pomorza. Zeszyty problemowe";
Część nr 2 - polega na wykonania druku i dostarczeniu do Zamawiającego gazety samorządowej województwa pomorskiego pod nazwą „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego” - 225 000,00 sztuk.
3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wydrukowania materiałów;
2) naświetlań (jeśli jest to niezbędne z przyczyn technicznych);
3) oprawy materiałów;
4) wydruków próbnych (proofy cyfrowe) na wniosek Zamawiającego;
5) dostarczenia wydrukowanych materiałów na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz
z ich wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego położonych na terenie miasta Gdańska.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
5. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 2.1 i 2.2. do SWZ, na zasadach i warunkach, tam określonych Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie.
10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
11. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2) W związku z realizacją zamówienia zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia.
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców.
4) Powierzenie części podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy.
13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
18. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, w zakresie części nr 2 zamówienia, zwiększając przedmiot zamówienia do 20 % wartości umowy (maksymalnie 45 000 sztuk gazety samorządowej województwa pomorskiego pod nazwą „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego”), pod warunkiem, że zaoferowana przez wykonawcę cena jednostkowa (zgodnie z formularzem ofertowym) nie ulegnie zwiększeniu. Prawo opcji polega na tym, że Zamawiający może zlecić wykonanie druku i dostarczenie dodatkowych sztuk ww. gazety, z zastrzeżeniem, że Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego,
w przypadku gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
7. Zasady realizacji przedmiotu umowy objęte prawem opcji dotyczące w szczególności odbioru, gwarancji, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, kar umownych itp. będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego zamówienia.
8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej w terminie 40 tygodni od dnia podpisania umowy.
9. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji wydruki gazety samorządowej województwa pomorskiego pod nazwą „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego” muszą być dostarczone w terminie do 4 dni od pisemnej informacji Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) dla kryterium: „Cena brutto wykonania zamówienia” (PK1):
Sposób obliczenia:
PK1= [CN / CR x 60% ] x 100
PK1 – ilość punktów dla kryterium
CN – najniższa oferowana cena
CR – cena oferty rozpatrywanej

Cena oferty jest ceną brutto wyrażoną w PLN. Zaoferowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. W cenie należy uwzględnić wszystkie elementy mogące mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Zaoferowana cena musi uwzględniać koszty wykonania wszystkich prac i czynności związanych z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy.
2) dla kryterium: Termin realizacji dostaw: (PK2):
Zamawiający przez pojęcie „Termin realizacji dostaw”, rozumie odebranie każdej zleconej dostawy gazety „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego” przez Zamawiającego bez zastrzeżeń stwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji ww. dostaw w terminie podstawowym do 6 dni roboczych każda od przekazania przez Zamawiającego projektu wydruku gazety „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego”.
Jeżeli Wykonawca chce otrzymać dodatkowe punkty w niniejszym kryterium, musi zaoferować termin realizacji dostaw krótszy niż termin podstawowy.
Sposób obliczenia:
PK2= [najkrótszy oferowany termin realizacji dostawy/termin realizacji dostawy ocenianej oferty x 40% ] x 100
Oferta oceniana będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę, w Formularzu Ofertowym terminu realizacji dostawy liczonego w dniach roboczych, przy czym, maksymalny termin realizacji dostawy wynosi do 6 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego projektu wydruku gazety „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego”.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze terminu realizacji dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje wymagany w SWZ podstawowy termin realizacji dostawy tj. do 6 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego projektu wydruku gazety „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego” i otrzyma 0 punktów.
Jeżeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaoferuje termin realizacji dostawy dłuższy niż 6 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego projektu wydruku gazety „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego”, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy pzp, tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
3) Sposób obliczenia całkowitej liczby punktów:
P = PK1 + PK2
P – całkowita liczba punktów dla rozpatrywanej oferty
PK1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia”
PK2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin realizacji dostaw

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji dostaw (PK2)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
Dla części nr 1
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi druku - przy czym wartość każdej usługi wyniosła nie mniej niż 150 00,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej usługi).
Dla części nr 2
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi druku gazetowego - przy czym wartość każdej usługi wyniosła nie mniej niż 15 000,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej usługi).
UWAGA:
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego
Ocena wykazania spełnienia warunku określonego powyżej w ust. 2 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 1 SWZ (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek udziału, musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykaz usług - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VII ust. 2) SWZ - wykaz usług obejmującego:
• dla części nr 1 - co najmniej 2 usługi druku - przy czym wartość każdej usługi wyniosła nie mniej niż 150 00,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej usługi),
• dla części nr 2 - co najmniej 2 usługi druku gazetowego - przy czym wartość każdej usługi wyniosła nie mniej niż 15 00,00 zł brutto (przez wartość brutto usługi należy rozumieć wysokość wynagrodzenia uzyskanego przez Wykonawcę za wykonanie tej usługi), wykonanych w okresie 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane;
b) a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
UWAGA:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa w pkt 1, dotyczy tylko tych usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Do
przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje wymagane we
wzorze.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 SWZ;
2) Pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ;
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ;
4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach określonych w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna). W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie części nr 1:
1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 455 ustawy pzp. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian umowy, natomiast istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach:
1) w zakresie ust. 2 pkt 1 - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) w zakresie ust. 2 pkt 2 - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym wówczas zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
3) w zakresie ust. 2 - w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1 niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy

W zakresie części nr 2:
1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 455 ustawy pzp. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3) zmiany warunków i terminów płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.:
1) w zakresie ust. 2 pkt. 1 i 3 - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych.
2) W zakresie ust. 2 pkt. 1 - gdy zmiana terminu wynika z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, których nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy. Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki w/w okoliczności uniemożliwiły terminową realizację umowy.
3) w zakresie ust. 2 pkt. 2 - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym wówczas podlega zmianie wyłącznie cena brutto.
4. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedłoży drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
• Dla części nr 1 do: 41 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 12 grudnia 2023 r.
• Dla części nr 2:
- dostawa 1 nakładu: 45 000 egzemplarzy: do 2 tygodni od dnia podpisania umowy;
- dostawa 2 nakładu: 45 000 egzemplarzy: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy;
- dostawa 3 nakładu: 45 000 egzemplarzy: do 19 tygodni od dnia podpisania umowy;
- dostawa 4 nakładu: 45 000 egzemplarzy: do 28 tygodni od dnia podpisania umowy;
- dostawa 5 nakładu: 45 000 egzemplarzy: do 40 tygodni od dnia podpisania umowy;
jednak nie później niż do dnia 12 grudnia 2023 r.
Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z opcji polegającej na zwiększeniu przedmiotu zamówienia do 20 % wartości umowy (maksymalnie 45 000 sztuk gazety samorządowej województwa pomorskiego pod nazwą „Pomorskie. Magazyn Samorządu Województwa Pomorskiego”.

W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia PRM z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Wykonawca w dniu zawarcia umowy złoży aktualne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.