eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kudowa-Zdrój › Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kudowa-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdrojowa 24

1.5.2.) Miejscowość: Kudowa-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-350

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kudowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kudowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e167e854-a142-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073444

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065426/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z platformazakupowa.pl zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Szczegółowe zapisy zawarte są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Zamawiający Gmina Kudowa-Zdrój reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z siedzibą ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres iod@kudowa.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): IR.271.1.2023” prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Kudowa-Zdrój
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych oraz prac objętych zadaniem pn. „Rewaloryzacji uzdrowiskowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.
2. Inwestycja jest zgodna ze złożonym przez Gminę Kudowa-Zdrój wnioskiem oraz WSTĘPNĄ PROMESĄ dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja4Uzdrowiska/2022/97/PolskiLad - zwanego dalej „Programem” na zasadach określonych w Uchwale Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Czwartej Edycji Naboru Wniosków „Edycja czwarta – Uzdrowiska” o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 6 zadań, w tym:
1) Zadanie nr 1 - „Kształtowanie oraz rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Zdrojowego oraz zagospodarowanie terenu przy tężni solankowej.
2) Zadanie nr 2 - „Wykonanie iluminacji Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – etap II
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 2 jest wykonanie drugiego etapu iluminacji zabytkowej Hali Spacerowej - wpisanej do rejestru zabytków pod numerem 667/A005 w dniu 30.11.2005 r., zlokalizowanej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju, działka nr 32/12, obręb Stary Zdrój zgodnie z dokumentacją projektową pn.: „Iluminacja Hali Spacerowej (Teatr pod blachą) w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”.

Drugi etap iluminacji będący przedmiotem zamówienia obejmuje zamontowanie urządzeń i materiałów zawartych w dokumentacji, a w szczególności:
1. Montaż opraw P1 o numerach: 14, 15, 65, 66.
2. Montaż opraw S1 o numerach: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37, 88, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 68, 70, 72, 74, 76, 78.
3. Zaprogramowanie zamontowanych opraw oraz włączenie do istniejącego systemu sterowania.

UWAGA!
Zamawiający informuje, że w ramach etapu I zostały wykonane prace budowlane polegające na ułożeniu kabli oraz przewodów elektrycznych, montażu 72 sztuk opraw wraz z montażem systemu sterowania.

Wszystkie zastosowane oprawy powinny być pomalowane na kolor RAL 5021 – zgodny z kolorystyką obiektu.

3) Zadanie nr 3 – „Rewaloryzacja kamiennej Altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”
UWAGA!
Zadnie nr 3 nie obejmuje całego zakresu robót budowlanych zawartych w dokumentacji technicznej. Zamówienie nie dotyczy robót budowlanych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowej zlokalizowanych na działce 32/12 obręb Stary Zdrój – Muszla Koncertowa.

4) Zadanie 4 - „Rewaloryzacja placu zabaw w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”
5) Zadanie nr 5 – „Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”
UWAGA!
Zadnie nr 5 nie obejmuje całego zakresu prac zawartych w dokumentacji technicznej. Zamówienie nie dotyczy zakupu systemu sterowania natomiast pozostałe elementy muszą być kompatybilne z rodzajem systemu opisanego w dokumentacji.

6) Zadanie 6 - „Rewaloryzacja Góry Parkowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”
UWAGA!
Zadnie nr 6 nie obejmuje całego zakresu prac zawartych w dokumentacji technicznej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rocznej pielęgnacji nasadzeń.

4. Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Załączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie są podstawą określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.
6. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, na działkach stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.
7. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami BHP, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, decyzjami wydanymi przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzgodnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy oraz warunkami zawartej umowy.
8. Zamawiający ustala następującą kolejność wykonywanych zadań:
1) Zadanie nr 1 „Kształtowanie i rewaloryzacja zieleni na terenie Parku Zdrojowego oraz zagospodarowanie terenu przy tężni solankowej”.
Prace przygotowawcze polegające na wysadzeniu i przesadzeniu roślin należy wykonać do końca kwietnia 2023 r. natomiast nowe nasadzenia należy wykonać do końca maja 2023 r.
2) Zadanie nr 6 „Rewaloryzacja Góry Parkowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”
Prace przygotowawcze polegające na wysadzeniu i przesadzeniu roślin należy wykonać do końca kwietnia 2023 r. natomiast nowe nasadzenia należy wykonać do końca maja 2023 r.
3) Zadanie nr 4 „Rewaloryzacja placu zabaw w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”.
4) Zadanie nr 5 „Wymiana źródeł oświetlenia na energooszczędne na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”
5) Zadanie nr 2 „Wykonanie iluminacji Hali Spacerowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju – etap II.
6) Zadanie nr 3 „Rewaloryzacja kamiennej Altany wypoczynkowej w Parku Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”
9. Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmiany kolejności wykonywanych zadań, o których powyżej po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w tym:
1) Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Plik zawierający skompresowaną w ZIP dokumentację projektową, wymagane dokumenty oraz decyzje wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla poszczególnych zadań w formacie PDF.
2) Załącznik nr 2 do SWZ - STWIORB. Plik zawierający skompresowane w ZIP dokumenty dla poszczególnych zadań w formacie PDF,
3) Załącznik nr 3 do SWZ – Istotne postanowienia umowy IPU (Wzór umowy). Plik zawierający istotne postanowienia umowy w formacie PDF oraz harmonogram rzeczowo-finansowym - oznaczony jako Załącznik nr 3 do umowy w formacie pdf oraz xls.
ZALECENIA I WYMOGI DLA OFERENTA dotyczące całości przedmiotu zamówienia zawarte zostały w SWZ w rozdziale VI. Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach: ”Cena” - C; ” Gwarancja” – G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 1.000.000,00 PLN.
2) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN.
3) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, upoważniające do sprawowania funkcji kierownika budowy i należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do sprawowania funkcji kierownika robót i należącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
c) co najmniej 1 osobą do kierowania pracami przy terenach zielonych, która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury, zgodnie z art. 37 b. ust. 1 i 3. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Jeśli wskazana osoba wymieniona w lit. a lub b spełnia warunek określony w lit. c dopuszcza się powtórzenie osoby wymienionej w lit. a lub b w lit. c.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 7 i 8 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór „Wykazu osób skierowanych przez do realizacji zamówienia publicznego” uwzględniający stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiając nie żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ w tym pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy o których mowa w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 60 000,00 zł.
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp. wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt 2ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wymagania dotyczące wadium zawarte są w rozdziale XXXIII. SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ zostaną spełnione wyłącznie:
1) co najmniej jeden lub każdy z Wykonawców w pełni spełnia warunek udziału w postępowaniu polegający na wykazaniu się posiadanym doświadczeniem w opisanym zakresie, (nie dopuszcza się sumowania doświadczenia) – jeżeli dotyczy.
2) co najmniej jeden z Wykonawców lub kilku z nich łącznie spełnia warunki działu w postępowaniu, w zakresie wykazania się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy przedstawiają umowę regulującej ich współpracę. Umowa taka winna określać: strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich wraz ze sposobem finansowania w zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej przez każdego z Wykonawców, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty (załącznik nr 1 do umowy) na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót.
4. Zamawiający na podstawie art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami jak niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zjawiska przyrody (klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany), zdarzenia wywołane przez człowieka (strajki generalne lub lokalne, działania wojenne),
b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,
c) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych, okoliczności stanowiących zagrożenie życia lub mienia.
e) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy.
5. W przypadkach określonych w ust. 4, przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust 1 Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy może nastąpić przy spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 455 ust 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach, o których mowa klauzulach waloryzacyjnych zawartych w § 14 niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności określonych ust. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł.
W związku z powyższym, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca, którego ofertę wybrano, składa zamawiającemu:
1. OŚWIADCZENIE, wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 7 ust. 1 pkt 1 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835). Powyższe oświadczenie winno być złożone nie później niż w dniu podpisywania umowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 lub Załącznik nr 17 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.