eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. M. KOPERNIKA 9 W ŁOMŻYOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. M. KOPERNIKA 9 W ŁOMŻY

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361102927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 22

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 513 026 847

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbrodzik@zgo.lomza.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo.lomza.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. M. KOPERNIKA 9 W ŁOMŻY

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b205a833-a164-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073296

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zgo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zgo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zgo
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
8. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
9. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
10. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu
13. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres:
kbrodzik@zgo.lomza.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o., 18-400 Łomża, ul. Akademicka 22, e-mail: sekretariat@zgo.lomza.eu – reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w SWZ prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5)obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
2. Osobie fizycznej nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZGO.LOMZA/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. M. Kopernika 9 w Łomży, znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków. Obiekt funkcjonował jako budynek biurowy. Budynek będzie przebudowywany w zakresie istniejącej kubatury bez zmiany parametrów i istniejącej funkcji, nie występuje zmiana sposobu użytkowania. Przebudowa wiąże się ze zmianą lokalizacji wewnętrznej klatki schodowej i układem pomieszczeń, jak i rewaloryzacją tkanki budynku i przyległego terenu.
Przebudowa zakłada zmianę układu pomieszczeń, zmianę lokalizacji i geometrii schodów, rozbiórkę wtórnej dobudówki gospodarczej od strony zachodniej. Dodatkowo zakłada się prace renowacyjne, remontowe i bieżącej konserwacji wszystkich poziomów.
Szczegółowy zakres prac wskazano w:
- dokumentacji projektowej:
projekt budowlany – załącznik nr 1A do SWZ,
projekty techniczne – załącznik nr 1B do SWZ;
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe stanowią materiał pomocniczy dla ustalenia kalkulacji ceny ofertowej.
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 191/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. Prezydenta Miasta Łomża na przebudowę budynku biurowego zlokalizowanego na działce nr ew. 10979/6 położonej w Łomży przy ul. Kopernika 9 – kopia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
Postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 30.12.2022 r.– kopia stanowi załącznik nr 13 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ.
2. Na podstawie art. 112 ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:

2.1. dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

2.2. dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:

- Posiadają wiedzę i doświadczenie – wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał z należytą starannością: co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie lub remoncie obiektów biurowych lub obiektów użyteczności publicznej o wartości min. 500 000,00 zł brutto każda.

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) osobą kierownika budowy - co najmniej 1 osoba,
osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej sanitarnej - co najmniej 1 osoba,
osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej sanitarnej;

3) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej elektrycznej - co najmniej 1 osoba,
osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia jako kierownik budowy, kierownik robót elektrycznych lub inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej elektrycznej;

4) osobą kierownika robót w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej - co najmniej 1 osoba,
osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami, potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN;
2) Wykaz robót budowlanych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w rozdziale 29. SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu - przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:
81 8762 0009 0009 1688 2000 0010 z dopiskiem: „Wadium – Przebudowa budynku biurowego – Kopernika 9 – nr referencyjny 1/ZGO.LOMZA/23”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) w wypadku wystąpienia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, w zakresie tych zmian,
2) w wypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia lub uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych, w zakresie terminu zakończenia robót,
3) w wypadku przedłużania się uzgodnień w instytucjach zewnętrznych i organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, w zakresie terminu zakończenia robót,
4) w wypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, w zakresie terminu zakończenia robót,
5) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto robót zaś cena netto pozostanie bez zmian.
6) w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunkiem wprowadzenia zmian postanowień umowy oprócz udokumentowanych w formie pisemnej okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest pisemny umotywowany wniosek (protokół konieczności).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zgo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.