eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iława › "Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367993554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 2A

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1@sp1.ilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1.ilawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3be98fd6-a163-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073132

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00072390/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Dostawa artykułów spożywczych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,116562,a62631c105a4c92c5256a1da3f9d500c.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,116562,a62631c105a4c92c5256a1da3f9d500c.html (zwanej dalej: platformą lub portalem) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia ko-munikację wykonawcy z zamawiającym, w tym złożenie oferty. Szczegółowy opis informacji o środkach komunikacji elektronicznej został opisany w SWZ XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZA-MAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego);
a. Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Ex-plorer 11, Google Chrome 31. Mozilla Firefox 26. Opera 18;
b. lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Fire-fox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek;
c. system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
Szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych został opisany w SWZ XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZA-MAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie (adres: ul. Kościuszki 2A, 14-200 Iława, tel. 89 649 50 18)
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: korzuch@infoic.pl.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obej-muje cały czas obowiązywania umowy.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem usta-wowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
• dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
• w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wnie-sienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 War-szawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
• - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
• - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
• - na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
11. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby nie-współmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in-formacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
13. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych oso-bowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
15. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i za-łącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protoko-łu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby nie-współmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych in-formacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
18. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozpo-rządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP1.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Zamawiającego przy ul. Kościuszki 2A w Iławie.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wszystkie produkty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi charakteryzować się I Klasą jakości oraz być zgodne z obowiązującymi normami jakości;
2) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych w języku polskim opakowaniach;
3) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy;
4) wielkości opakowania w przypadku stosowania przez producentów dodatkowych ilości w formie gratisów lub dodatków do opakowania podstawowego Zamawiający będzie rozumiał jako faktyczną łączną wielkością opakowania;
5) w przypadku zmiany wielkości opakowania, wprowadzonej przez producenta, zamawiający przewiduje zmianę sposobu konfekcjonowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
6) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostaw, Zamawiający przewiduje dostawę odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte umową, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
7) przedmiotem dostawy, nie mogą być produkty zawierające dodatki do żywności niewskazane w żywieniu dzieci;
8) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule;
9) Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy;
10) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczany towaru, sposób jego opakowania i transportu spełni wymagania określone w krajowych i unijnych przepisach prawa żywnościowego.
11) dostawy towaru:
a) jakość towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości, musi spełniać określone wymagania zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 5 do SWZ oraz w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 2 do SWZ,
b) dostawy produktów realizowanych będą zgodnie z wymogami systemu HACCP,
c) częstotliwość dostaw zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 5 do SWZ,
d) przy każdej dostawie mięsa i wędlin Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wymaganych prawem dokumentów: HDI (Handlowy Dokument Identyfikacji),
e) Zamawiający nie posiada magazynów żywności, tym samym wymagana jest dyspozycyjność dowozu w trybie stałym, towar może być zamawiany z dnia na dzień, we wszystkie dni robocze tygodnia z obowiązkiem dostawy na następny dzień.
f) przez dostawę Zamawiający rozumie dostawę wyspecyfikowanych produktów, przystosowanym do tego celu środkiem transportu oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie do miejsca wskazanego przez Intendenta lub pracownika kuchni.
g) przez dostawę Zamawiający rozumie dostawę wraz z rozładunkiem towaru przez kierowcę lub przedstawiciela Wykonawcy w miejsce wskazane przez pracownika Zamawiającego, na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie. Rozładunek towaru leży po stronie Wykonawcy rozumie się przez to wniesienie towaru przez przedstawiciela firmy do magazynu, gdyż Zamawiający nie ma możliwości rozładunku palety bezpośrednio do magazynu - taki rozładunek ograniczają schody.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne

15850000-1 - Produkty z ciasta makaronowego

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne

15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

15430000-1 - Tłuszcze jadalne

15981000-8 - Wody mineralne

03142100-9 - Miód naturalny

15840000-8 - Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji (Tr)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej gru-py kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Doku-ment, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące ich złożeniem .
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, zastępuje się je w całości dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wy-konawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed orga-nem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy . Termin, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca winien do oferty dołączyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności oraz zaznaczyć te pozycje w formularzach asortymentowo-cenowych - zał. nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca winien do oferty dołączyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności oraz zaznaczyć te pozycje w formularzach asortymentowo-cenowych - zał. nr 2 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Ofertę składa się oddzielnie dla każdej z części zamówienia na formularzu ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr3 do SWZ,
2) szczegółową kalkulację cenową - załącznik nr 2 do SWZ
3) pełnomocnictwo:
a) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt 6, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołą-czyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy,
b) zapis pkt 3 lit. a stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udziele-nie zamówienia publicznego
c) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowie-nia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postę-powaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania :
a) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych do-kumentów,
5) przedmiotowe środki dowodowe:
a. w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych Wykonawca winien do oferty dołączyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności oraz zaznaczyć te pozycje w formularzach asortymentowo-cenowych - zał. nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Dokumentacja postępowania jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,116562,a62631c105a4c92c5256a1da3f9d500c.html (zwanej dalej: platformą lub portalem) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ. Platforma umożliwia ko-munikację wykonawcy z zamawiającym, w tym złożenie oferty.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o któ-rym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciw-działania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wyka-zach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835);
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygają-cej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych roz-wiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835),
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa w ust. 5.
7. Ocena braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 5 nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia zgod-nie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
8. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.