eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Druk oraz dostawa kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2022Ogłoszenie z dnia 2021-06-02


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00072684 z dnia 2021-06-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Druk oraz dostawa kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017196300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczęśliwicka 34

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-353

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@udt.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udt.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Druk oraz dostawa kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77777bce-c393-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019871/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Kalendarze 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.udt.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.udt.gov.pl/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 344).
2. Zamawiający korzysta tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają Wykonawcom dostępu do postępowania.
3. Przekazywanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl, zapewniającej zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i
przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
4. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta. Zamawiający zaleca założenie Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, w tym celu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy,
przestrzegać postanowień Regulaminu.
7. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
8. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
11. W postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego korespondencja elektroniczna (inna niż oferty i załączniki do oferty) przekazywana jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: przetargi@udt.gov.pl
12. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane są na stronie internetowej Zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami oraz kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek.
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pokój nr 2, Kancelaria UDT, w opakowaniu które powinno być ostemplowane i oznakowane w sposób wskazany w SWZ.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-
353 Warszawa jako Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353;
b) Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl);
c) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie i realizacje zamówienia publicznego.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
e) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Posiadają Państwo:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, z
zastrzeżeniem wymagania wskazanego w art. 75 ustawy Pzp;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 19 ust. 3 ustawy Pzp
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
i) Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-DS-70/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje druk oraz dostawę kalendarzy firmowych dla Urzędu Dozoru Technicznego na rok 2022, w tym:
1. Kalendarz książkowy w ilości 8750 sztuk;
2. Kalendarz ścienny w ilości 8600 sztuk;
3. Kalendarz biurkowy w ilości 3600 sztuk;
4. Kalendarz książkowy – planer w ilości 250 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 30199792-8 - Kalendarze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30196100-0 - Kalendarze do planowania spotkań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: b) Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącej się do doświadczenia.
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. druk oraz dostawa kalendarzy firmowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto każda.
W przypadku, gdy Wykonawca nadal wykonuje dostawę (dostawy okresowe lub ciągłe) wartość jej realizacji, na dzień składania ofert, musi wynosić nie mniej
niż 100 000,00 zł brutto każda.

UWAGA:
Powyższy warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z tym że przynajmniej jeden z wykonawców musi wykazać się, co najmniej dwiema dostawami kalendarzy firmowych o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw dla różnych odbiorców w celu wykazania wymaganej wartości zrealizowanych dostaw.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
2. dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane
Jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz dostaw dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami oraz kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci próbek, zgodnie z poniższym wykazem:
1.1. kalendarz książkowy – próbka kalendarza - PRÓBKA KALENDARZA - makieta, prototyp lub gotowy produkt celem oceny:
a) jakości surowców, z których zostały wykonane poszczególne elementy, jakość sklejeń, zszyć, obszyć, obcięć i ich trwałość - zgodnie z Specyfikacją kalendarzy UDT (zał. nr 3 do SWZ);
b) jakości wykonania oprawy z ekologicznego papieru KRAFT, jakości gumki oraz drewnianej zakładki.
c) czystości druku, kontrastu koloru, czytelności tekstu.
Dopuszczamy przedstawienie osobno oprawy oraz osobno kalendarium jako szytego bloku.
Próbka kalendarza musi posiadać dowolny nadruk oraz minimum jedną wkładkę reklamową (2 strony) z dowolnym zadrukiem.
Próbka musi zawierać te elementy docelowego produktu, które są niezbędne do oceny kalendarza w kryterium „JAKOŚĆ”.
1.2 kalendarz ścienny – próbka kalendarza PRÓBKA KALENDARZA - makieta, prototyp lub gotowy produkt celem oceny:
a) jakości surowców, z których zostały wykonane poszczególne elementy, jakość sklejeń, zszyć, obcięć i ich trwałość - zgodnie z Specyfikacją kalendarzy UDT (zał. nr 3 do SWZ);
b) czystości druku, kontrastu koloru, czytelności tekstu
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada gotowej próbki, dopuszczamy przedstawienie osobno "plecków" wykonanych jako prototyp na docelowych surowcach oraz osobno planszy kalendarza.
Próbka musi zawierać te elementy docelowego produktu, które są niezbędne do oceny kalendarza w kryterium „JAKOŚĆ”.
1.3 kalendarz biurkowy – próbka kalendarza PRÓBKA KALENDARZA - makieta, prototyp lub gotowy produkt celem oceny:
a) jakości surowców, z których zostały wykonane poszczególne elementy, jakość sklejeń, zszyć, obcięć i ich trwałość - zgodnie z Specyfikacją kalendarzy UDT (zał. nr 3 do SWZ);
b) czystości druku, kontrastu koloru, czytelności tekstu.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada gotowej próbki, dopuszczamy przedstawienie osobno "plecków" wykonanych jako prototyp na docelowych surowcach oraz osobno kalendarium na spirali.
Próbka musi zawierać te elementy docelowego produktu, które są niezbędne do oceny kalendarza w kryterium „JAKOŚĆ”
1.4 kalendarz książkowy – planer – próbka kalendarza PRÓBKA KALENDARZA - makieta, prototyp lub gotowy produkt celem oceny:
a) jakości surowców, z których zostały wykonane poszczególne elementy, jakość sklejeń, zszyć, obszyć, obcięć i ich trwałość - zgodnie z Specyfikacją kalendarzy UDT (zał. nr 3 do SWZ);
b) jakości wykonania oprawy z ekologicznego papieru KRAFT, jakości gumki oraz drewnianej zakładki.
c) czystości druku, kontrastu koloru, czytelności tekstu.
Dopuszczamy przedstawienie osobno oprawy oraz osobno kalendarium jako szytego bloku.
Próbka kalendarza musi posiadać dowolny nadruk oraz minimum jedną wkładkę reklamową (2 strony) z dowolnym zadrukiem.
Próbka musi zawierać te elementy docelowego produktu, które są niezbędne do oceny kalendarza w kryterium „JAKOŚĆ”.
2. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do ich złożenia lub uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Spis DOKUMENTÓW I OŚWIADCZŃ, które należy złożyć wraz z ofertą:
a) Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór załącznik nr 1 do SWZ;
b) Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) - wzór załącznik nr 2 do SWZ;
c) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór załącznik nr 3 do SWZ;
d) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór załącznik nr 4 do SWZ;
e) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór załącznik nr 5 do SWZ;
f) Przedmiotowy środek dowodowy w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami oraz cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert - Jakość.
g) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).
h) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
i) Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskażą w ofercie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną wprowadzone we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej OPEN NEXUS: https://platformazakupowa.pl/. Przedmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, pokój nr 2, Kancelaria UDT, w opakowaniu które powinno być ostemplowane i oznakowane w sposób określony w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-17 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-16

2021-06-02 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.