eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztynek › Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-one wraz z oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" (postępowanie 2)Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-one wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” (postępowanie 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZTYNEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743663

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratusz 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@olsztynek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://olsztynek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-one wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” (postępowanie 2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4ff0502-a152-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072623

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013607/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Realizacja zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4205/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://olsztynek.logintrade.net/zapytania_email,115839,4e4975f08371965322662edbe8807c90.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://olsztynek.logintrade.net/zapytania_email,115839,4e4975f08371965322662edbe8807c90.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj.
platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego (dalej zwana „Platformą przetargową”).
2. Korzystanie z Platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
przetargowej Gminy Olsztynek. Ma wówczas dostęp do możliwości: złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności
pozwalających na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Zamawiający będzie przesyłał do Wykonawcy wszelkie wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień za pośrednictwem Platformy
przetargowej. Wykonawca zobowiązany jest to śledzenia komunikatów pojawiających się bezpośrednio na jego koncie na Platformie
przetargowej, będąc zalogowanym na swoim koncie. Zamawiający informuje, iż nie przesłanie przez Platformę powiadomienia o
nowej korespondencji na adres poczty elektronicznej Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do żądania wydłużenia lub zmiany
terminu na złożenie wyjaśnień lub uzupełnień.
5. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu służące do przekazywania i odbioru dokumentów elektronicznych w tym ofert
spełniają wymagania, o których jest mowa w art. 68 ustawy Pzp.
.6. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
7. Zamawiający, udostępnia Wykonawcom instrukcje w następującym zakresie:
1) Rejestracja wykonawcy na platformie przetargowej, 2) Wymagania techniczne, 3) Zadawanie pytań do postępowania, 4) Instrukcje
postępowania - Udział w trybie podstawowym bez negocjacji.
8. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy przetargowej:1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:a) Internet Edge,b) Google
Chrome,c) Mozilla Firefox,d) Opera.
2) Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax; c)
włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s; e) zainstalowany Acrobat Reader;f)
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
8. Zalecany maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy przetargowej nie powinien przekraczać 150 MB.
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem: PAdES,
2) dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem: XAdES,
3) Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym
dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).
10. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy
przetargowej Gminy Olsztynek.
11. Wsparcie techniczne i instrukcje dla Wykonawców świadczone przez Operatora Platformy przetargowej uzyskać można w
następujący sposób:
1) telefonicznie pod nr (+48) 71 787 35 34 od poniedziałku do piątku, od 8:00 do 16:00, 2) e-mail: helpdesk@logintrade.net

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Olsztynek, z siedzibą przy ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Olsztynek jest Pani/Pani Maciej Żołnowski, iod@olsztynek.pl 3) Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego: Dostawa komputerów stacjonarnych typu All-in-one wraz z oprogramowaniem w ramach grantu „Cyfrowa
Gmina” prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o Art. 74 ust 1 .ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania
umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń), 6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; d) prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; 7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisano wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IOS.271.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk komputerów stacjonarnych typu All-in-one wraz z oprogramowaniem w
ramach grantu „Cyfrowa Gmina”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) zawierający minimalne wymagania, które musi spełniać
oferowany przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.
3. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria w
tym: przewody i kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez
dodatkowych zakupów.
4. Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności
realizację uprawnień gwarancyjnych.
5. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nienoszący śladów uszkodzeń
zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn., że żadne urządzenie nie może być wcześniej używane, winny być sprawne,
odpowiednio zapakowane, spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
6. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:
1) przed dostarczeniem urządzeń dostarczy Zamawiającemu numery seryjne przewidzianych do dostawy egzemplarzy
urządzeń, w celu umożliwienia weryfikacji zgodności urządzeń z wymaganiami określonymi w umowie,
2) dostarczy Urządzenia na własny koszt i ryzyko na zasadach opisanych w załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane
postanowienia umowy”,
3) dostarczy Zamawiającemu urządzenia zgodne z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi OPZ, ofertą
Wykonawcy oraz warunkami określonymi załączniku nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”, przy czym
jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę,
4) zapewnia, że wszystkie urządzenia muszą być dostarczone z wszelkimi elementami wymienionymi w OPZ, 5) zapewnia, że wszystkie urządzenia muszą być tego samego typu i modelu.
7. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji postępowania w tym w OPZ, a więc w
dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim
odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne,
opisywane w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
Dotyczy to również sytuacji, gdy przedmiot zamówienia opisano w przez wskazanie marki, znaku towarowego, producent
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców
lub produktów.
Zamawiający dopuszcza, w tym zakresie możliwość zaproponowania rozwiązania równoważnego. Opis rozwiązań
równoważnych, dla oprogramowania, zamieszczono w załącznikach nr 1a do niniejszej SWZ.
Jeśli wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne, to muszą one zostać wskazane w ofercie wykonawcy. Zgodnie
z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach,
jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w
opisie przedmiotu zamówienia tj. opisy techniczne, certyfikaty, karty katalogowe, atest itp.
8. Zamawiający informuje, iż zamówienie podzielone jest na części, z których każda stanowić będzie oddzielne
postępowanie. W ramach realizacji grantu „Cyfrowa Gmina” Zamawiający zamierza jeszcze udzielić zamówienia na
dostawę dodatkowe zabezpieczenie miejsca na backup danych (Zakup nowoczesnego i wydajnego serwera plikowego z 8
dyskami o pojemności 2TB każdy do przechowywania backupów oraz zakup kompletnego systemu do automatycznego
backupu baz danych systemów dziedzinowych urzędu, maszyn wirtualnych oraz plików użytkowników sieci lokalnej urzędu).

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213300-8 - Komputer biurkowy

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1
ustawy Pzp Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych następujących środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa: oświadczenie o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw
wykluczenia wraz z oświadczeniem własnym wykonawcy dot. aktualności oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia
zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w OPZ, jest
obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w art. 104–107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia tj. opisy techniczne, certyfikaty, karty katalogowe, atest itp. Uwaga! Dotyczy tylko wykonawców
składających ofertę zawierającą rozwiązania równoważne. Przedmiotowy środek dowodowy nie będzie podlegał uzupełnieniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z Formularzem Ofertowym i załącznikiem 1a Wykonawca przedkłada następujące dokumenty: 1) oświadczenie
wstępne (składana na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) - załącznik
nr 3 do SWZ, 2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa
w pkt.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, 3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę
dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia wraz z oświadczeniem dot. braku przesłanek wykluczenia z art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
3) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu
(oświadczenia lub pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady
określone w ust. 12.16 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do
jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej
reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z
art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników
spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego stanowią załącznik do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zawiera załącznik do SWZ „Projektowane
postanowienia umowy”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy przetargowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.