eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Usługi transportowe oraz wywóz gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali komunalnych po zmarłych najemcach, po eksmisjach, porzuceniach, przekwaterowaniach, w podziale na 2 częściOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportowe oraz wywóz gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali komunalnych po zmarłych najemcach, po eksmisjach, porzuceniach, przekwaterowaniach, w podziale na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportowe oraz wywóz gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali komunalnych po zmarłych najemcach, po eksmisjach, porzuceniach, przekwaterowaniach, w podziale na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2266de15-a147-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072412

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037710/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usługi transportowe oraz wywóz odpadów z opróżnianych lokali komunalnych po zmarłych najemcach, po eksmisjach, porzuconych przez najemców oraz związanych z przekwaterowaniami najemców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2266de15-a147-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) platformy https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2) poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia są dostępne na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
2. Komunikacja w postepowaniu z wyłączeniem składania ofert, odbywać się będzie droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się
w szczególności przekazanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Możliwość korzystania w postepowaniu z „Formularza do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystanie z „Formularza do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postepowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/23/005/NJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie części 1 wykonanie usług transportowych na magazyn Zamawiającego:
a) związanych z przekwaterowaniami najemców, którym Miasto Bielsko – Biała zobowiązane jest dostarczyć lokale zamienne (z zajmowanego lokalu do lokalu zamiennego) oraz
b) związanych z przewozem rzeczy z lokali komunalnych i pomieszczeń przynależnych po zmarłych najemcach,
c) związanych z przewozem rzeczy z lokali komunalnych i pomieszczeń przynależnych po eksmisjach (dobrowolne przekazanie lokalu w związku z wyrokiem),
d) związanych z przewozem rzeczy z lokali komunalnych i pomieszczeń przynależnych porzuconych przez byłych najemców.
2. Przedmiotem zamówienia, poza zakresem wymienionym powyżej, objęte jest również:
1) podstawienie środka transportu wraz z ładowaczami na miejsca wykonania usług objętych poszczególnymi zleceniami (w wyznaczonym terminie pod wskazany adres),
2) pakowanie ruchomości, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w lokalu komunalnym będącym przedmiotem danego zlecenia,
3) przeniesienie, rozładowanie ruchomości, rzeczy i przedmiotów oraz przewiezienie i złożenie ich na miejsce wskazane przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego,
4) oraz wszelkie czynności i usługi mające na celu prawidłowe i w pełnym zakresie wykonanie usług objętych niniejszym zamówieniem, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Podobne usługi będą obejmować wykonywanie usług w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji dla części 1 zamówienia oraz w umowie, który stanowi załącznik do Specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena ofertowa brutto - waga 60% - do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty za całość zamówienia.
2) kara umowna za zwłokę w wykonaniu usługi objętej pojedynczymi zleceniami - waga 40% – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 300,00 zł. Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia. W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 300,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 300,00 zł.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu usługi objętej pojedynczymi zleceniami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie części 2 wywóz gabarytów i nieczystości (rzeczy pozostawionych) na wysypisko własnym środkiem transportu:
a) w związku z opróżnianiem lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi po zmarłych najemcach,
b) w związku z opróżnianiem lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi po eksmisjach (dobrowolne przekazanie lokalu w związku z wyrokiem),
c) w związku z opróżnianiem lokali komunalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi porzuconych przez byłych najemców oraz
d) związanych z przekwaterowaniami najemców, którym Miasto Bielsko – Biała zobowiązane jest dostarczyć lokale zamienne.
na wysypisko własnym środkiem transportu.
2. Przedmiotem zamówienia, poza zakresem wymienionym powyżej, objęte jest również:
1) podstawienie środka transportu wraz z ładowaczami na miejsca wykonania usług objętych poszczególnymi zleceniami (w wyznaczonym terminie pod wskazany adres),
2) pakowanie ruchomości, rzeczy i przedmiotów znajdujących się w lokalu komunalnym będącym przedmiotem danego zlecenia,
3) przeniesienie, rozładowanie ruchomości, rzeczy i przedmiotów oraz przewiezienie i złożenie ich na miejsce wskazane przez osobę uprawnioną przez Zamawiającego,
4) oraz wszelkie czynności i usługi mające na celu prawidłowe i w pełnym zakresie wykonanie usług objętych niniejszym zamówieniem, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego powiększonej o należny podatek od towarów i usług. Podobne usługi będą obejmować wykonywanie usług w zakresie i na zasadach określonych w Specyfikacji dla części 2 zamówienia oraz w umowie, który stanowi załącznik do Specyfikacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena ofertowa brutto - waga 60% - do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty za całość zamówienia.
2) kara umowna za zwłokę w wykonaniu usługi objętej pojedynczymi zleceniami - waga 40% – kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 300,00 zł. Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia. W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 300,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 300,00 zł.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu usługi objętej pojedynczymi zleceniami

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:
1) posiada odpowiednie uprawnienia, zezwolenia, decyzje lub dokumenty równoważne właściwego organu zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów stałych.
2) zawarł umowę na odbiór odpadów przez składowisko lub Zakład Utylizacji, w ilości umożliwiającej wykonanie usługi, z wyjątkiem tych Wykonawców, którzy jednocześnie prowadzą działalność utylizacji i wywozu.
2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, w tym co najmniej jedną świadczoną ciągle, przez okres co najmniej 6 miesięcy, wg stanu na dzień składania ofert, polegające na świadczeniu usług transportowych związanych z przekwaterowywaniem najemców oraz wywozu gabarytów i nieczystości w związku z opróżnianiem lokali
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych, budynkach użyteczności publicznej, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, (wartość brutto zawartych umów),
2) wykazanie, że dysponuje sprzętem przewidzianym do wykonania zamówienia i osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz przedstawi informację o podstawie do dysponowania tym sprzętem i osobami, tj. Wykonawca winien dysponować co najmniej:
a) jednym samochodem przystosowanym do przewozu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
b) dysponuje co najmniej 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
w tym co najmniej:
 1 kierowcą z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej co najmniej 3,5 t,
 1 osobą zajmującą się załadunkiem i rozładunkiem rzeczy,
Wymogi wskazane powyżej winny być spełnione odrębnie dla każdej z części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 2 ustawy, w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 1, Wykonawca przedłoży:
1) uprawnienia, zezwolenia, decyzje lub dokumenty równoważne właściwego organu zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów stałych,
2) umowę na odbiór odpadów przez składowisko lub Zakład Utylizacji, w ilości umożliwiającej wykonanie usługi, z wyjątkiem tych Wykonawców, którzy jednocześnie prowadzą działalność utylizacji i wywozu.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale V § 2 ust. 2, Wykonawca przedłoży:
1) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji wykaz usług, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 2 pkt. 1 wraz z dowodami poświadczającymi ich należyte wykonanie,
2) dowody poświadczające, że usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie
z przepisami i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego,
3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji wykaz sprzętu i osób, o których mowa w Rozdziale V § 2 ust. 2 pkt. 2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tym sprzętem i osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.
2. Wysokość wadium wynosi:
1) dla części 1 zamówienia – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych),
2) dla części 2 zamówienia – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 89 ust. 1 pkt 14 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną (-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji,
a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum/spółki cywilnej) zawierające w swojej treści zapisy regulujące współpracę tych wykonawców,
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) wskazują w „Formularzu kalkulacji ceny i oświadczeń”, które zakresy przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 2 wynagrodzenia, spowodowanych:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
b) zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 6,
2) zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innych instytucji państwowych),
3) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji poszczególnych zleceń, zgłoszeń,
4) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służby ochrony zabytków,
5) zmiany osób wskazanych w § 3,
6) wskazania nowego podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 7 podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez aktualnych podwykonawców,
7) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych zleceń, zgłoszeń.
2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych.

C.D. INFORMACJE DODATKOWE

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C. D. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia
6. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS przewidziany dla rodzaju działalności objętego zakresem przedmiotu niniejszej umowy, na stronie internetowej Urzędu („Wskaźnik”).
W przypadku likwidacji Wskaźnika, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.
7. Pierwsza waloryzacja może zostać dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia umowy i będzie obliczona w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres (uwzględniający pełne miesiące kalendarzowe, za które opublikowany został Wskaźnik), który upłynął od dnia zawarcia Umowy. Kolejne waloryzacje mogą być dokonane nie częściej niż co kwartał, w oparciu o średnią arytmetyczną ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji. Zmiana Wskaźnika w stosunku do jego wartości z ostatniej waloryzacji nie więcej niż o 2 % nie będzie stanowiła podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia umownego.
8. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
9. Łączna wartość korekt (wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia umownego) wynikająca z waloryzacji nie powinna przekroczyć +/- 5 % wynagrodzenia umownego.
10. W przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji, waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku. Waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron.
11. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia mają zastosowanie przepisy ust. 6 – 10 niniejszego paragrafu.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.