eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska WolaOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438250229

1.5.8.) Numer faksu: 438250202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-00b7634d-a14f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028355/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym złożenie ofert, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl zwanej dalej „Platformą” lub „Systemem”.
2. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@zdunskawola.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii Platformy.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego bezpłatnie rejestruje się lub loguje (w przypadku posiadania konta na Platformie), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
1) podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym);
2) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu;
3) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
7. Szczegóły funkcjonowania platformy zakupowej zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawcy.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa nr tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Zalecany format plików to: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf.
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformie. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
11. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).

................................... Ciąg dalszy w: SEKCJA IX - POZOSTAŁEINFORMACJE

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy
ul. Stefana Złotnickiego 12,
tel. 43 825 02 29
fax 43 825 02 02
e-mail: zp@zdunskawola.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825-02-82.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów biurowych fabrycznie nowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola Znak sprawy: OA.271.6.2023.EJ, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie Pzp.;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego ;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
11. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

Ciąg dalszy poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12. w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OA.271.6.2023.EJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Zduńska Wola.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego i ilościowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ - Formularzu ofertowym.
3. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego. Ofertę należy złożyć na wszystkie elementy wymienione w wykazie artykułów - Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. Pominięcie którejkolwiek z pozycji wymienionych w załączniku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
4. Przez „produkt fabrycznie nowy” Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, wolny od wad technicznych, kompletny, w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym.
5. Dostawa artykułów biurowych będzie się odbywać sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, zgodnie z określoną ilością oraz charakterystyką zamawianego asortymentu. Artykuły biurowe przy każdorazowym dostarczeniu do siedziby Zamawiającego powinny być opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego w zadeklarowanym (w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym) terminie nie dłuższym niż 3 dni ROBOCZE od dnia złożenia zamówienia w dowolnej formie: pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną pod adres, numer faks, e-mail wskazany przez Wykonawcę. Wszelkie koszty transportu, koszty ubezpieczenia oraz opakowania materiałów na czas trwania transportu do miejsca dostarczenia ponosi Wykonawca.
7. Okres obowiązywania umowy – 12 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości kwoty umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem skorzystania z prawa opcji.
8. Minimalny okres gwarancji na dostarczone artykuły objęte przedmiotem zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji na produkty z pozycji 1, 50, 84, 85, 98, 99 zgodnie z zadeklarowaną (w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularzu ofertowym) liczbą miesięcy nie mniejszą niż 24 miesiące.
9. Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający stwierdzi, iż jakość dostarczonych artykułów niekorzystnie odbiega od parametrów wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca winien, na żądanie Zamawiającego, wymienić bez zmiany ceny artykuł, którego żądanie dotyczy, na spełniający wymagane parametry, w terminie do 3 dni roboczych Zamawiającego (tj. poniedziałek – piątek w godz. 08:00 – 15:00) licząc od momentu zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
10. Dostawa winna być realizowana każdorazowo w dni robocze Zamawiającego, tj. poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonego towaru w obecności dostawcy.

Ciąg dalszy sekcji 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem w terminie 14 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP,
j) Wykonawca w sytuacji, o której mowa w lit. i), zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 5 dni o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany.
2. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona złożyć pisemny wniosek z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Wniosek powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Strona dowiedziała się lub powinna dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach będących podstawą do zmiany umowy.
3. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pisemnej zgody pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach i unormowaniach ustawy PZP.
5. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych teleadresowych;
2) danych rejestrowych;
3) danych osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji umowy z każdej ze Stron.
6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy;
2) zmianie osób reprezentujących;
3) ogłoszeniu upadłości;
4) ogłoszeniu likwidacji;
5) zawieszeniu działalności;
6) wszczęciu postępowania na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 ze zm.), w którym uczestniczy Wykonawca.


C. d. sekcji 4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
2) w zakresie określonym w ust. 4:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego i wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania na zakup artykułów biurowych,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji – w terminie trwania umowy (do momentu rozliczenia ostatniej faktury Vat),
c) o skorzystaniu z prawa opcji oraz jego zakresie i terminach realizacji zamówień opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Wykonawcy __________________. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
d) jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i umowie,
e) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie zamówienia nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy,
f) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30100000-0 - Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

22400000-4 - Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki

22900000-9 - Różne druki

37800000-6 - Wyroby rękodzielnicze i artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający, na podstawie art. 441 ustawy PZP, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji.
2. Zastosowanie prawa opcji oznacza, że określone w Opisie przedmiotu zamówienia ilości artykułów biurowych mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o ilości wskazane w Tabeli – zamówienia opcjonalne - stanowiącej Załącznik nr 4 do umowy.
3. W przypadku zwiększenia ilości artykułów biurowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy maksymalna wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy z uwzględnieniem prawa opcji wynosi _________ zł (słownie: ______________________________).
4. W przypadku zmniejszenia ilości artykułów biurowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do umowy minimalna wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy z uwzględnieniem prawa opcji wynosi _________ zł (słownie: ______________________________).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb.
6. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania lub skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
7. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) w zakresie określonym w ust. 3:
a) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego (prawa opcji) uzależnione będzie od potrzeb Zamawiającego i może nastąpić po zrealizowaniu przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w zakresie zakupu danego artykułu biurowego, który został również przewidziany w zamówieniu opcjonalnym,
b) termin, w ciągu którego Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji - w terminie trwania umowy,
c) o skorzystaniu z prawa opcji oraz jego zakresie i terminach realizacji zamówień opcjonalnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie, w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Wykonawcy __________________. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych),
d) Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia lub wyczerpaniu kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji, określonego w Tabeli – zamówienia opcjonalne – Załącznik nr 4 do umowy,
e) jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i umowie,
f) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie zamówień nastąpi przy zastosowaniu stawek określonych w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy,
g) skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy lub jej zmiany;


................................... Ciąg dalszy w sekcji IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji poszczególnego zapotrzebowania (T)

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jedną dostawę artykułów biurowych o wartości co najmniej 25 000,00 zł brutto.
2. Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b do SWZ;
b) zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 117 ust. 1 Zamawiający określa, że przypadku składnia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, zostanie uznany za spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie legitymował się wymaganym doświadczeniem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy PZP w następujących przypadkach:
1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia będzie możliwa w przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
2) zmiana wysokości wynagrodzenia brutto będzie możliwa w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
a) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy nie wcześniej niż od dnia 01.07.2023 r.,
b) waloryzacja dokonywana będzie, gdy poziom zmiany kosztów związanych z realizacją dostawy będącej przedmiotem umowy wyniesie minimum 15 % w stosunku do kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
c) waloryzacji podlegać będą ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy,
d) maksymalna wysokość zmiany cen jednostkowych, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wynagrodzenia, nie może przekroczyć wartości 1 %,
e) waloryzacja dotyczyć będzie jedynie zakresu przedmiotu umowy niezrealizowanego jeszcze przez Wykonawcę i nieodebranego przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, o którym mowa w lit. h),
f) waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu rocznym, za rok poprzedni,
g) wartość waloryzacji (WW), o której mowa w lit. c), określa się na podstawie wzoru:
WW = (W x F)/100, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,
F - średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS.
Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 ze zm.).
W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS,
h) waloryzacja dokonywana będzie na pisemny uzasadniony wniosek, który powinien zawierać:
- wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia,
- zrealizowany i rozliczony zakres zamówienia – potwierdzony przez Zamawiającego,
- zakres zamówienia pozostały do realizacji – potwierdzony przez Zamawiającego,
- dowody na to, że wzrost cen materiałów lub kosztów miał wpływ na koszt realizacji zamówienia (w tym wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i dokładne wskazanie materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, które miały bezpośredni wpływ na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy). Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował zmian cen materiałów lub kosztów, które nie są konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających powyższą okoliczność. Wniosek może dotyczyć wyłącznie dostaw jeszcze nie wykonanych,Ciąg dalszy w sekcji IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego po stępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcji III.3.6) 13. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
14. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
16. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy.
17. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
18. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie poprzez zakładkę „Korespondencja” na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl
Korespondencja przesłana ww. sposób nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy określonym przez Zamawiającego.
19. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez zakładkę „Korespondencja” na https://zdunskawola.ezamawiajacy.pl jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
20. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.