eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Janowo › Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina" z podziałem na 2 częśćOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” z podziałem na 2 część

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Janowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przasnyska 14

1.5.2.) Miejscowość: Janowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-113

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896706906

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@janowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” z podziałem na 2 część

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff5521c6-a08f-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00072025

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015311/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu informatycznego związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” z podziałem na 2 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff5521c6-a08f-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki ePUAP /ugjanowo/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej inwestycje@janowo.pl.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Paweł Oman inwestycje@janowo.pl - sprawy związane z zamówieniem publicznym,
Dawid Adamowicz centrum@janowo.pl – informatyk
Więcej informacji zawiera SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie www.ezamowienia.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePuap)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych:
Ze względu na to, że to Minister Funduszy i Polityki Regionalnej - jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020 - określa: jakie
dane osobowe, w jaki sposób i w jakim celu będą przetwarzane w związku z realizacją Programu, pełni on rolę administratora
danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją POPC 2014-2020 w rozumieniu RODO;
Przy czym Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest administratorem zarówno wobec danych osobowych, które samodzielnie
pozyskał, jak i wobec danych osobowych pozyskanych przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu (tj. przez innych
administratorów, którzy w tym przypadku pełnią dodatkowo funkcję podmiotów przetwarzających dane osobowe [Podmiotami
przetwarzającymi są: Instytucja Pośrednicząca POPC 2014-2020, beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację
POPC 2014-2020, którym Minister (lub inny upoważniony podmiot) powierzył przetwarzanie danych osobowych w ramach POPC
2014-2020]).
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest także administratorem danych osobowych, które przetwarza jako beneficjent projektów
współfinansowanych ze środków POPC 2014-2020.
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej jest również administratorem danych zgromadzonych w zarządzanym przez niego
Centralnym Systemie Teleinformatycznym wspierającym realizację POPC 2014-2020

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe w celu realizacji
zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej POPC 2014-2020, w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu. Minister
Funduszy i Polityki Regionalnej przetwarza dane osobowe.
3. Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją POPC 2014-2020 odbywa się zgodnie z RODO. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest konieczność realizacji obowiązków spoczywających na Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej - jako na
Instytucji Zarządzającej - na podstawie przepisów prawa europejskiego i krajowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Obowiązki te wynikają m.in. z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisów prawa europejskiego 1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006,
2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a
instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Ministra są również:
1) konieczność realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - podstawa ta ma
zastosowanie m. in. do danych osobowych osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, z którymi Minister zawarł
umowy w celu realizacji POPC 2014-2020,
2) wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Ministrowi
(art. 6 ust. 1 lit e RODO) - podstawa ta ma zastosowanie m. in. do organizowanych przez Ministra konkursów i akcji promocyjnych
dotyczących Programu,
3) uzasadniony interes prawny Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podstawa ta ma zastosowanie
m.in. do danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umów w ramach Funduszy Europejskich.
W ramach POPC 2014-2020 w działaniu 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przetwarzane są dane
szczególnej kategorii (dane o niepełnosprawności). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyraźna zgoda osoby, której dane
dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a RODO).
7. Kontakt z IOD:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma swoją siedzibę pod adresem:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych MFiPR jest możliwy: pod adresem:
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, pod adresem poczty elektronicznej: IOD@mfipr.gov.pl
8. Szczegółowe zapisy tego punktu znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GT.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego dla pracowników biurowych:
a) Zakup laptopów z oprogramowaniem biurowym (3 szt.);
b) Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem biurowym (7 szt.).
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja
wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych
kryteriów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część 2 – Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego na potrzeby doposażenia serwerowni:
a) Zakup urządzenia NAS z oprogramowaniem (1 szt.);
b) Zakup serwera z oprogramowaniem (1 szt.);
c) Zakup UPS (1 szt.);
d) Zakup przełącznika sieciowego (1 szt.);
e) Zakup routera (1 szt.);
f) Zakup oprogramowania do zarządzania zasobami IT (1 szt.);
g) Zakup urządzenia UTM (1 szt.).
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja
wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych
kryteriów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =
1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego, których
wartość nie może być mniejsza niż 20 000 zł brutto w każdej z umów.
Część 2
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego, których
wartość nie może być mniejsza niż 20 000 zł brutto w każdej z umów.
Część 2
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
zawierają dane w innych walutach niż w złotych polskich, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku udziału w
postępowaniu wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
(http://www.nbp.pl) na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów
średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem
publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę
z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków działu w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1), składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby;
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Wymaganie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego (jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (jeśli dotyczy);
4. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale V SWZ pkt 1 w zakresie części, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na
wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ – w przypadku
Wykonawców składających ofertę na Część 1 zamówieni. Pozostałe warunki zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, aktualne
na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1), składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 1), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby;
2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Wymaganie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego (jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz do osoby
działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (jeśli dotyczy);
4. przedmiotowe środki dowodowe,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca, który składa ofertę na Część 1 zamówienia zobowiązany jest złożyć:
opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania (jeśli dotyczy) zawartego w tabeli w pkt. 3
Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model dla każdego z zaoferowanego sprzętu
informatycznego i oprogramowania (jeśli dotyczy). Opis, o którym mowa, powinien odnosić się do każdego z wymagań określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny i
oprogramowanie (jeśli dotyczy) wymagań minimalnych określonych w SOPZ;
2) Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia zobowiązany jest złożyć:
a) opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania (jeśli dotyczy) zawartego w tabeli w pkt.
4 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model dla każdego z zaoferowanego sprzętu
informatycznego i oprogramowania (jeśli dotyczy). Opis, o którym mowa, powinien odnosić się do każdego z wymagań
określonych w SOPZ w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełniania przez oferowany sprzęt informatyczny i
oprogramowanie (jeśli dotyczy) wymagań minimalnych określonych w SOPZ;
b) dla zaoferowanego modelu serwera:
- wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla
procesora zaoferowanego modelu serwera potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ (testy powinny być
aktualne w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed terminem składania ofert) – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu
w języku angielskim;
3) Pozostałe warunki zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

eżeli Wykonawca nie złożył któregokolwiek przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w SWZ lub złożony
przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta nie podlega
odrzuceniu albo nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od Wykonawcy:
1) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony wraz z ofertą lub
2) uzupełnienia części złożonego przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą o brakującą (niezłożoną) część

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Warunki opisane zostały w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

amawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach
określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6.1 i 6.2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.