eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Eksploatacja oświetlenia ulicznegoOgłoszenie z dnia 2022-03-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Eksploatacja oświetlenia ulicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235-10-17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Eksploatacja oświetlenia ulicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0413423-72d8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00072022

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003907/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Eksploatacja oświetlenia ulicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00015358/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 421105,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług w zakresie eksploatacji oświetlenia ulicznego. Przez urządzenia oświetlenia ulicznego rozumie się urządzenia oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego, stanowiące zespół elementów składających się ze źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi ich pracą, konstrukcjami wsporczymi, w tym słupami oświetleniowymi oraz szafami oświetlenia ulicznego. 2. Zakres rzeczowy: 1) Wykonywanie czynności związanych z bieżącą konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego, w szczególności: a) wymiana uszkodzonych obejm, drzwiczek wnękowych w słupach oświetleniowych, tablic bezpiecznikowych / bezpieczników oraz innych elementów zainstalowanych we wnękach słupowych, elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, obsługa i naprawa automatyki sterowniczej, b) naprawy uszkodzonych kabli zasilających (lokalizacja uszkodzenia, montaż muf kablowych),
c) prostowanie i naprawy słupów oświetleniowych, elementów opraw,
d) wymiana uszkodzonych opraw, kloszy, elementów zabezpieczeń, zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym (w tym zegarów sterujących), wymiana niesprawnych źródeł światła, e) regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, f) regulacja położenia wysięgników, g) regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, h) zabezpieczenie urządzeń oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku działania sił przyrody, dewastacji, kradzieży, wypadku / kolizji drogowej, i) ustalanie zakresu naprawy urządzeń oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji / wypadków komunikacyjnych, kradzieży, dewastacji, działania sił przyrody, w tym sporządzanie kosztorysów napraw, odpowiednio do uszkodzeń (w oparciu o średnie ceny i stawki oraz wskaźniki narzutów dla województwa śląskiego, publikowane w cenniku SEKOCENBUD, za kwartał poprzedzający zlecenie Wykonawcy wykonanie kosztorysu), j) naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego uszkodzonych w wyniku dewastacji, kradzieży, wypadku / kolizji drogowej – przy uwzględnieniu § 6 ust. 8, 10, 11 wzoru umowy, k) wykonanie raz w roku pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - protokoły należy przekazać Zamawiającemu do dnia 31 sierpnia danego roku,
l) czyszczenie i mycie opraw, kloszy i odbłyśników, m) konserwacja wnęk słupowych, n) bieżąca kontrola sprawności źródeł światła, o) włączanie i wyłączanie projektorów halogenowych (Plac 700-lecia), p) przycinka zieleni wysokiej i niskiej kolidującej z urządzeniami oświetlenia ulicznego, q) udział w spotkaniach z projektantami, odbiorach i przeglądach gwarancyjnych związanych z budową/przebudową/modernizacją oświetlenia ulicznego.
2) Określanie warunków technicznych budowy/przebudowy/modernizacji oświetlenia ulicznego przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika prac.
3) Opiniowanie projektów dotyczących budowy/przebudowy/modernizacji oświetlenia ulicznego przez osobę wskazaną na stanowisko kierownika prac.
4) Wymiana będących w złym stanie technicznym opraw wraz z osprzętem i źródłem światła. 5) Demontaż opraw świetlnych podwieszonych na infrastrukturze sieci energetycznej. 6) Wymiana będących w złym stanie technicznym słupów oświetlenia ulicznego. 7) Demontaż będących w złym stanie technicznym słupów oświetlenia ulicznego. 8) Wymiana będących w złym stanie technicznym wysięgników. 9) Montaż dodatkowych opraw świetlnych wraz ze źródłem światła i osprzętem. 10) Wykonanie odcinka sieci kablowej wraz z pracami ziemnymi. 11) Wykonanie odcinka sieci kablowej metodą bezwykopową. 12) Wykonanie odcinka sieci napowietrznej.
13) Wykonanie prac niewymienionych w pkt. 1) - 12) związanych z naprawą, konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego. 3. Bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, o której mowa w ust. 2 pkt 1) obejmuje ok. 3.390 punktów świetlnych. Liczba punktów świetlnych może ulec zmianie na wniosek jednej ze Stron umowy, w formie aneksu do umowy. 4. Prace wyszczególnione w ust. 2 pkt 1) realizowane będą w terminie do 14 dni od przekazania zgłoszenia za wyjątkiem: 1) prac określonych w ust. 2 pkt. 1) lit. o) i q), które realizowane będą w terminie określonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający poinformuje o konieczności wykonania tych prac na minimum 2 dni przed terminem ich realizacji, 2) prac określonych w ust. 2 pkt 1) lit. h), które realizowane będą w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia, 3) prac określonych .w ust. 2 pkt 1) lit. i), które realizowane będą w terminie do 7 dni od momentu zlecenia. 5. Prace wyszczególnione w ust. 2 pkt. 2) - 13) realizowane będą w miarę potrzeb, na podstawie pisemnego wskazania Zamawiającego, zgodnie ze wzorem wskazania stanowiącym Załącznik nr 1 do wzoru umowy, które zawierać będzie m.in. zakres prac, ich wartość oraz termin, który wynosić będzie minimum 14 dni, za wyjątkiem prac określonych w ust. 2 pkt 2) i 3), które realizowane będą w terminie określonym przez Zamawiającego we wskazaniu, przy czym termin przekazania Zamawiającemu sporządzonych przez Wykonawcę warunków technicznych i opinii nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty przekazania tego wskazania.
6. Z chwilą przekazania wskazania prac określonych w ust. 2 pkt 2) i 3) Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia materiałów i dokumentów niezbędnych do realizacji ww. czynności, a Wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru w siedzibie Zamawiającego oraz zwrotu bezpośrednio po wykonaniu prac objętych przedmiotowym wskazaniem. Koszty odbioru materiałów i dokumentów oraz ich zwrotu po wykonanej czynności do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zwrot materiałów winien nastąpić jednocześnie z przekazaniem warunków technicznych / opinii będących przedmiotem ww. czynności. 7. Wykonawca zobowiązany jest do reagowania na wszelkie awarie i usterki urządzeń oświetlenia ulicznego objętych niniejszym zamówieniem. 8. W sytuacji wystąpienia awarii Wykonawca winien dokonać natychmiastowego zabezpieczenia miejsca awarii, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od przekazania Wykonawcy zgłoszenia w sposób określony poniżej. 9. Zgłoszenia awarii i usterek urządzeń oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie Gminy Knurów może dokonać Zamawiający bądź Służby utrzymania porządku tj. Straż Miejska, Straż Pożarna, Policja, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną, przez 24 godziny na dobę, także w dni wolne od pracy i święta. Z chwilą zgłoszenia informację o konieczności wykonania prac zabezpieczających (przy awariach) i naprawczych (przy usterkach) uznaje się za doręczoną Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterki w terminie zadeklarowanym w ofercie, określonym w dniach od momentu zgłoszenia, o którym mowa powyżej. Przez usunięcie usterki rozumie się m.in. wymianę źródła światła, elementów zabezpieczeń, regulację zegarów sterujących, wymianę bezpieczników.
11. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z nieterminowego i niewłaściwego zabezpieczenia oraz usunięcia powstałej awarii.
12. Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 733695,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 733695,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 733695,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: OBI COMPLEX Rafał Zgoda

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270710005

7.3.3) Ulica: Wysoka 5

7.3.4) Miejscowość: Żory

7.3.5) Kod pocztowy: 44-240

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 543508,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.