eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › "Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania "Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej"Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GNIEŹNIEŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258046

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-gniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f680a3e-a08b-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045676/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym , a
Wykonawcami w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, a w szczególności składanie ofert, oraz oświadczeń i dokumentów, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl
2. Oferty, oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej. Zgodnie z art.
61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Pzp komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie
zakupowej https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Na stronie internetowej pod adresem:
https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl/, w zakładce Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych w katalogu „Instrukcja dla Wykonawcy” – Instrukcja dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych od 01.01.2021 znajdują się instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy. Regulamin korzystania z platformy eZamawiajacy dostępny pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy
Wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1.1.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0
1.4. Włączona obsługa JavaScript;
1.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w rekomendowanych formatach pdf., excel., doc., zip, 7zip.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gnieźnieński, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, tel. 61 424 07 06; administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@powiat-gniezno.pl
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, o jakim stanowi art. 275 pkt 1 uPzp oraz w ceku wykonania umowy w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w art. 9 i/lub art. 10 RODO oraz w celu archiwizacji. 3.Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w - art. 74 uPzp. 5.W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10 RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim pseudonimowaniu.6.Protokół postępowania wraz z załącznikami jest
jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publ.
7.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane - art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.8.Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres archiwizacji ustalony w JRWA- art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres 10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat.
Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.11.Posiada Pani/Pan: a)na podst art. 15 RODO prawo do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c)na podst art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12.Nie przysługuje Pani/Panu:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
14.W przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, danych osobowych swoich pracowników, zleceniobiorców, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zamawiający wnosi o poinformowanie tych osób o danych administratora/Zamawiającego, o danych IOD, o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach i o przetwarzaniu danych osobowych na zasadach określonych powyżej.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WOA.272.1.2023.WI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przejazdu wewnętrznego w ramach zadania „Modernizacja budynku przy ul. Wyszyńskiego 4 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
2. Ogólny zakres prac przewidzianych do realizacji zamówienia:
- rozbiórka ogrodzenia oznaczonego na rysunku od punktów: „Narożnik A” do „Narożnik C”,
- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego systemowego z siatki,
- wykonanie utwardzenia 7C,
- wykonanie zieleni projektowanej 9C, 9A,
- wykonanie utwardzenia chodnik – 7A,
- oczyszczenie i uzupełnienie nawierzchni asfaltowej nr 6,
- połączenie się z istniejącym utwardzeniem na terenie dz. 34/2,
- wykonanie projektowanych lamp wraz z doprowadzeniem zasilania 3 szt.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie prac określonych w ust. 2 zawierają:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ,
2) Projekt zagospodarowania działki - załącznik nr 7 do SWZ,
3) Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji zamówienia, sposobu i terminu finansowania inwestycji i płatności określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 10 do SWZ.
5. Wymagania związane z realizacją zamówienia:
1) Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru robót budowlanych. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Sposób oceny ofert w tym kryterium opisano w części XVIII SWZ.
Zasady korzystania z gwarancji i rękojmi określone zostały w § 14 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.
2) Ubezpieczenie:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia dysponował aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach wskazanych w § 12 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 10 do SWZ.
3) Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego dysponował odpowiednią liczbą pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, spełniając tym samym wymagania wynikające postanowień art. 68 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, o ile wykonanie zamówienia będzie wymagało użycia pojazdów samochodowych.
6. Rozwiązania równoważne:
W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wszędzie tam Zamawiający wskazuje wyraz „lub równoważne” i dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
W przypadku składania przez Wykonawcę w ofercie propozycji równoważnych do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, to na Wykonawcy ciąży wykazanie i przedstawienie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie wskazanych przez Zamawiającego kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych przez niego produktów lub usług w stosunku do tych określonych w tych opracowaniach, np. karty katalogowe produktów, dokumentację techniczną lub inne.
W przypadku, gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych lub innych systemów odniesienia, o których stanowi art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie dowód równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria :
A. Cena
Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:
LP=najniższa cena brutto (zł)spośród ofert nie podlegających odrzuceniu / cena brutto badanej oferty(zł) x 60% x 100
B. Okres gwarancji:
Dla celów powyższego kryterium w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca poda długość okresu gwarancji na wykonany przedmiot umowy w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (za taki okres gwarancji Wykonawca nie otrzyma żadnych punktów). Maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zaproponowanie okresu gwarancji w przedziale od 25 do 60 miesięcy będzie podlegało punktacji według poniższego wzoru:
LP= Okres gwarancji badanej oferty / Najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu x 40% x 100
* zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być krótszy niż 25 miesięcy
** zaoferowany (punktowany) okres gwarancji nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie mu policzony termin 60-miesięczny jako maksymalny, zgodny z żądaniem Zamawiającego, natomiast termin faktyczny, zaoferowany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie wpisany do umowy. Podanie okresu gwarancji krótszego niż wymagany przez Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie podstawą do odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp.
W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji, który wynosi 24 miesiące i nie przyzna Wykonawcy dodatkowych punktów, a następnie minimalny okres gwarancji zostanie wpisany do umowy.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia na podstawie wzoru: LP= A+B.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót drogowych lub brukarskich o wartości minimum 50 000,00 zł brutto.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli powyższe zadanie jest zakończone.
- Przez jedną robotę budowlaną/zadanie rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy/ zlecenia/kontraktu.
- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. To samo dotyczy Wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, roboty, o których mowa powyżej, dotyczą robót, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie składa pełnomocnik Wykonawców.
- W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
- Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane, o których mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. dokument składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, traktujące o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ,
Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert,
Oświadczenie składają odrębnie:
- Wykonawca,
- podmiot udostępniający zasoby, w zakresie w jakim go dotyczy (jeżeli dotyczy)
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
c) stosowne pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
- w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie,
- pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych potwierdzających uprawnienie do występowania w obrocie prawnym;
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ,
Ww. oświadczenie należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
- dokument pełnomocnictwa może zostać załączony do oferty w:a) oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub popisem zaufanym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
c) w przypadku gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej.
- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem
adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
- informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowych środków dowodowych w ramach przedmiotowego zamówienia zostały określone w Ogłoszeniu w sekcji V pkt 5.4), 5.7) oraz części VII i VIII SWZ;
- Oświadczenia i dokumenty wymienione w poniższych punktach muszą być złożone:
- Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału – Załącznik nr 2 do SWZ , wraz z ofertą – składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
- oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ, wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie składane wspólnie.
- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących;
- przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy (niezależnie od możliwości zmian przewidzianych w ustawie Pzp) w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonym w §7 pkt 1) projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 10 do SWZ.
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia w przypadku określonym w §7pkt 2) projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 10 do SWZ.
3) zmiana terminów wykonania Umowy w przypadku określonym w §7pkt 3) projektowanych postanowień umowy -załącznik nr 10 do SWZ
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że:
a) proponowany inny podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, lub
b) Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowe warunki dokonywania wyżej wymienionych zmian zostały określone w §7 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie,
2. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zaw. lub dośw. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy śr. dowodowy potw., że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zał. nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania również:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainydalej „rozporządzenie 765/2006”) lub rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej „rozporządzenie 269/2014”) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.
835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.