eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mykanów › Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku
o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku
o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7aea8b34-a145-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071606

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00003126/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4)Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do
konkretnego wykonawcy.
7) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ ,tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl/ odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
11) Zamawiający wymaga, by formaty dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę były zgodne z
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i
jednocześnie rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
12) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
13) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.
14) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 15) Ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich
podpisem kwalifikowanym PadES. 16) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.19) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie
jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42‑233 Mykanów;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Gminy Mykanów pod adresem e‑mail:
ewa.olejarz@mykanow.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1 42-
233 Mykanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy
pozuskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. Dla
uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych
przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane
jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób
trzecich, które zawarte jest w formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (należy sporządzić min. koncepcję architektoniczno-budowlaną, dokumentację projektową) oraz wykonanie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
o 10 oddziałów szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydzieleniem pożarowym istniejącej części - wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej pozwalającej
na funkcjonowanie Zespołu Szkolnego (etap 1 w PFU).

Projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uwzględnia: 10 oddziałów szkolnych wraz
z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydzieleniem pożarowym istniejącej części - wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej (nowe przyłącza gazu, wody, przebudowa i konieczne demontaże istniejących instalacji kolidujących z planowaną inwestycją, budowę zbiornika p.poż., budowę placu parkingowo-manewrowego pełniącego również rolę drogi pożarowej).

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in. wykonanie robót ziemnych – wykopy, wykonanie fundamentów, ścian oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie nowych posadzek i podłóg, okładzin ściennych, malowanie ścian i sufitów, ułożenie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, zagospodarowanie terenu w obrębie nowoprojektowanego Zespołu oraz dostawa wyposażenia do przedmiotowego obiektu objętego niniejszym opracowaniem. W ramach inwestycji należy uwzględnić roboty adaptacyjno-przystosowawcze w istniejącym Zespole Szkolno-Przedszkolnym (przeniesienie kotłowni uwzględniające zasilanie zarówno istniejącej jak i rozbudowywanej części, dostosowanie budynku w strefie planowanego połączenia: wydzielenia i zabezpieczenia pożarowe, wykonanie dodatkowych bezpośrednich przejść do części projektowanej wydzielonych p.poż).

Opis inwestycji zawarty we wniosku o dofinansowanie:
Gmina Mykanów posiada PFU. Wierzchowisko jest największą miejscowością w gm. Mykanów, stanowi „sypialnię” Częstochowy. Rocznie przybywa od 150-200 mieszkańców, obecnie jest blisko 2,5 tysiąca,
a docelowo będzie 7 tysięcy. Szkoła nie mieści wszystkich uczniów. Bez rozbudowy szkoły uczniowie będą musieli uczyć się w systemie dwuzmianowym. Inwestycja zapewni wzrost oddziałów szkolnych o 10 i zwiększy liczbę miejsc w szkole. Obecnie szkoła dysponuje 6 salami lekcyjnymi a zajęcia odbywają się również w innym budynku (2 sale lekcyjne), do którego dzieci muszą przechodzić i przekraczać ruchliwą i niebezpieczną drogę powiatową. W chwili obecnej sale lekcyjne przewidziane są na 20 uczniów, jednak już dzisiaj i według prowadzonej analizy urodzeń, liczba uczniów przypadających na dany rocznik przekroczy 25 osób. W związku z czym będziemy musieli zapewnić pomieszczenia dla dwóch oddziałów dla każdego rocznika. Czyli łącznie minimum 16 sal lekcyjnych. Rozbudowa szkoły umożliwi przekazanie 2 sal lekcyjnych do istniejącego Przedszkola, które obecnie zapewnia miejsce dla 100 przedszkolaków. W pobliżu, w odległości 250m znajduje się prywatne przedszkole, do którego uczęszcza około 80 dzieci – docelowo będą uczęszczać do publicznego przedszkola a później szkoły. Inwestycja ma pozytywny wpływ społeczny i ekonomiczny. Zaplanowano ją z myślą o rozwoju przyszłych pokoleń z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami – placówka będzie w pełni dostosowana do potrzeb tych osób. W pomieszczeniach będą zachowane minimalne powierzchnie manewrowe a sanitariaty zostaną wyposażone w urządzenia dostosowane do potrzeb tych osób.

Cała przestrzeń, łącznie z meblami i materiałami edukacyjnymi będzie uwzględniała potrzeby osób
z niepełnosprawnościami, np. na wózkach inwalidzkich. Stworzenie dobrych warunków życia dla społeczności lokalnej poprzez rozbudowę szkoły wpłynie na demografię oraz będzie sprzyjać rozwojowi gospodarczemu gminy i indywidualnemu mieszkańcowi. Pozwoli na stworzenie warunków do edukacji szkolnej dzieci
na wysokim poziomie. Inwestycja będzie przeprowadzona z zachowaniem norm w zakresie ochrony środowiska.

Pełny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Celem sporządzenia oferty należy zapoznać się również z załącznikiem nr 9 do SWZ odpowiedzi na pytania.

Ponad to Do zadań Wykonawcy należy także zakup wraz z dostawą i montażem tablic informacyjnych
i pamiątkowych. Wykonanie przez Wykonawcę na własny koszt i umieszczenie tablic - 4 szt. informacyjnych
i pamiątkowych zgodnych z wytycznymi instytucji dofinansowującej w ramach programu Polski Ład.

Wykonawca Inwestycji zobowiązany jest do zapewnienia finansowania przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w załączniku nr. 7 projekt umowy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 92

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 8

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art.112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000 zł.

2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego: osoby posiadające uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach:

Osoba proponowana do pełnienia funkcji – Główny Projektant
- wymagana liczba osób: 1 osoba
- minimalne kwalifikacje: osoba proponowana do pełnienia funkcji Głównego Projektanta posiada
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektoniczno- budowlanej
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji co najmniej 1 dokumentacji projektowej: budowa lub
przebudowa lub nadbudowa obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej minimum 800m2 na
stanowisku Projektanta architekta.

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- wymagana liczba osób: 1 osoba

- uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych
- wymagana liczba osób: 1 osoba
Uwaga:
Osoby wykonujące usługę powinny posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach:

- konstrukcyjno-budowlanej,
- wymagana liczba osób: 1 osoba
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
- wymagana liczba osób: 1 osoba
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- wymagana liczba osób: 1 osoba
- 1 osobę pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im
uprawnienia a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót budowlanych.
Uwaga:
Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
c) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej i w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali (zakończyli) jedno zadanie polegające na projektowaniu i budowie lub projektowaniu i przebudowie lub projektowaniu i nadbudowie obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1 000 m2 realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót musi obejmować roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne.

Zamawiający dopuszcza również spełnienie warunku poprzez oddzielne wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed datą otwarcia ofert, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub nadbudowie obiektu użyteczności publicznej
o minimalnej powierzchni użytkowej 1 000 m2 wraz z robotami ogólnobudowlanymi oraz instalacyjne: wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz w okresie ostatnich trzech lat wykonał
co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1 000 m2 obejmującej zarówno część konstrukcyjną jak również instalacyjne tj. wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , w którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp. Z wyjątkiem wykluczenia z art. 109 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp, na potwierdzenie którego zamawiając y wymaga przedłożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
- Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument ( jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy i formacja albo dokument, w zakresie określonym w art.108 ust.1 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem
- dokument potwierdzający ze nie otwarto jego likwidacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5 (warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi podpisany przez osobę uprawnioną wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat prze upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, lub potwierdzenie wykonania roboty budowlanej ( dla każdej części oddzielnie);

- wykaz osób (na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami podpisany przez osobę uprawniona sporządzony na podstawie załącznika nr 6;

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000, 00 ( np. polisa ubezpieczeniowa opłacona)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby ( osobę) uprawnioną - załącznik nr 2
2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby (osobę) uprawniona – załącznik nr 3
3) klauzula informacyjna RODO - oświadczenie składane na druku oferty
4) Wadium - wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach obejmuje przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę. W przypadku ,gdy wadium zostało wniesione przelewem, zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy.

5) pełnomocnictwo z art. 58 ust. 2 ustawy, – Pzp (jeśli dotyczy)
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem
osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
6) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej ofertę – pełnomocnictwo dla osoby/ osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału.
7) wykaz rozwiązań równoważnych – ( jeśli dotyczy) wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne , jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem i normami. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji

8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp. Jeśli oferta zawiera dokumenty, co których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione- wówczas oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie dokumentów
( z wyjątkiem określonych w art.18 ust.3 ustawy Pzp) wszystkim zainteresowanym. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji

9) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) w takim przypadku należy również złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą wskazany w pkt XVII ust. 1
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kliku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 56 8258 0005 2000 0017 6965 0001 w BS Mykanów z dopiskiem wadium dla zamówienia: pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj.”
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie ( wykonawcy),beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta /poręczyciela
oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu jest Gmina Mykanów
ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów;
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
- kwotę gwarancji / poręczenia;
- termin ważności gwarancji/ poręczenia;
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt. 3, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art.226 ust.1 pkt.14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art.98 ust.1 – 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.98 ust.6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne), dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, również podmiot udostępniający swoje zasoby składa te dokumenty. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się (konsorcja, spółki cywilne) mają obowiązek złożyć zgodnie z art. 117 ust.4 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni z nich. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwości zmiany umowy zostały wskazane we wzorze umowy stanowiący załącznik nr. 7 do SWZ § 14

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.