eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo - Nowa ChełmżaOgłoszenie z dnia 2022-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86905515-631d-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000292/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00327727/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.23.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża” na odcinku o długości 973 mb, oznaczonego, jako część pierwsza (lub „Zadanie nr 1”). 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty pomiarowe; 2) wykonanie koryta; 3) profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 4) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego; 5) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa twardego; 6) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa wiążąca; 7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna; 8) wykonanie poboczy; 9) wykonanie zjazdów; 10) wykonanie oznakowania; 11) wykonanie robót wykończeniowych. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez Pana Włodzimierza Łaganowskiego prowadzącego działalność pod firmą Pracownia Projektowa D.M., ul. Harcerska 16c/4, 87 – 100 Toruń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne – pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej nr 100531 C Witkowo – Nowa Chełmża w m. Nowa Chełmża , gm. Chełmża”; 2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 24 sierpnia 2021 roku nr AB.6743.1685.2021.KM; 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB). 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz dojazdami do domów i pól w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami; 2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu przebudowywanej drogi; 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę; 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego; 7) inne prace związane z procesem budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 501173,08 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C w miejscowości Nowa Chełmża” na odcinku o długości 950 mb oznaczonego, jako część druga (lub „Zadanie nr 2”). 2. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty pomiarowe; 2) wycinkę drzew; 3) wykonanie koryta; 4) wykonanie nasypów z piasku; 5) wykonanie stabilizacji cementem; 6) wykonanie górnej warstwy podbudowy; 7) ułożenie obrzeży betonowych; 8) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych; 9) wykonanie zjazdów; 10) wykonanie drenażu francuskiego; 11) demontaż i zakup nowej wiaty przystankowej metalowej wraz z montażem; 12) roboty wykończeniowe. 4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz: 1) dokumentacją projektową sporządzoną przez Panią Arletę Jabłońską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AS Projektowanie i Nadzory z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu, ul. Marii Konopnickiej 17/10, 87 – 400 Golub – Dobrzyń uwzględniającą rozwiązania ułatwiające dostęp do obiektu przez osoby niepełnosprawne – pod tytułem „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 100531 C w km od 0+558 do 1+508 w miejscowości Nowa Chełmża, gmina Nowa Chełmża”; 2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 16 listopada 2021 roku o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z 12 listopada 2021 roku nr AB.6743.2294.2021.MR oraz postanowieniem Starosty Toruńskiego nr AB.6743.2294.2021.MR z dnia 30 listopada 2021 r. 3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiORB). 5. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz dojazdami do domów i pól w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami; 2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu budowanego chodnika; 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących chodnik; 6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego; 7) inne prace związane z procesem budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 427558,85 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 510558,21 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 741316,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 510558,21 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Drogowo Budowlany Rogowo sp. z o.o. spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 363950105

7.3.4) Miejscowość: Rogowo 23

7.3.5) Kod pocztowy: 87-162

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 510558,21 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 502296,95 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 746121,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 502296,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PBD Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 361272351

7.3.3) Ulica: ul. Grunwaldzka 57/3

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 502296,95 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.