eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworze › Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziomOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jaworze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zdrojowa 82

1.5.2.) Miejscowość: Jaworze

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-384

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 828 66 43

1.5.8.) Numer faksu: 33 828 66 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@jaworze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaworze.bip.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7332063e-a096-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071272

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019599/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminajaworze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust.2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SRF.271.0002.2023 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielenia zamówień publicznych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, zwany dalej „platformą”.
2) Platforma do elektronicznej obsługi zamówień dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminajaworze

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Postępowanie prowadzone jest pisemnie w języku polskim.
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielenia zamówień publicznych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, zwany dalej „platformą”.
3) Platforma do elektronicznej obsługi zamówień dostępna jest pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminajaworze
4) Za pośrednictwem posiadanego na platformie konta Użytkownika Zewnętrznego – tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
5) Zadawanie pytań (wniosków o wyjaśnienie treści SWZ) odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”.
6) Po otwarciu ofert komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem platformy, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
7) Do pełnego i prawidłowego korzystania z platformy przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8) Korzystanie z platformy możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają Użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
a) posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7, MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje;
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze, Opera ver. 58 i późniejsze,
Microsoft Edge ver. 18 i późniejsze, Internet Explorer 11;
- lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera – zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek;
b) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy smartPZP):
- zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre);
- w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web;
- oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
9) Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10) Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez platformę.
11) W celu złożenia oferty przedstawiciel wykonawcy zobowiązany jest założyć na platformie smartPzp konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu wykonawcy. Rejestracja na platformie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy oraz złożenia oferty dostępna jest na platformie w zakładce E-learning - https://portal.smartpzp.pl/gminajaworze/elearning
Uwaga: ze względu na ograniczoną ilość znaków formularza ogłoszenia o zamówieniu, szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określone są w SWZ dla postępowania SRF.271.0002.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jaworze z siedzibą 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: - pod adresem poczty elektronicznej: murbas@jaworze.pl - pod numerem telefonu: (+48) 33 828 66 13- pisemnie na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43- 384 Jaworze;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - znak postępowania SRF.271.0002.2023.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo-księgową;
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej "RODO", informujemy, że:
1) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 2) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SRF.271.0002.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2. Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z „Polskiego Ładu” stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zrealizować następujące zadania:

1. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Wapienickiej w Jaworzu (roboty budowlane realizowane na podstawie posiadanego przez Gminę Jaworze prawomocnego pozwolenia na budowę).
2. Remont i przebudowa ulicy Zdrojowej w Jaworzu - na odcinku od włączenia z drogą powiatową ul. Wapienicką do skrzyżowania z ul. Kwiatową (zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – tj. zaprojektowanie i realizacja inwestycji).
3. Przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w Jaworzu w ciągu ul. Podgórskiej - w km 0+340 (zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” – tj. zaprojektowanie i realizacja inwestycji).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawarty jest w rozdziale 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SRF.271.0002.2023.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową oraz roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje on środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100).
2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
- za minimalny poziom zdolności uznane zostanie wykazanie przez wykonawcę, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, których przedmiotem były roboty drogowe polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznych lub z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100) każda z robót;

2) dysponuje lub będzie dysponował:

a) na etapie projektowania:
- projektantem branży drogowej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
- projektantem branży mostowej, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej.

b) na etapie realizacji robót budowlanych:
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń;
- kierownikiem robót mostowych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej.

Uwaga: Pełne informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu SRF.271.0002.2023 zawarte są w punkcie 7.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz robót należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ
c) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Uwaga: Pełne informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu SRF.271.0002.2023 zawarte są w punkcie 8.3. Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta oraz dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę stanowi:
1. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (jeżeli dotyczy);
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ (Uwaga: w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składy każdy z tych wykonawców);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SWZ (Uwaga: dokument ten należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby);
4) oświadczenie wykonawcy, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególności wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ (Uwaga: dokument ten należy złożyć tylko w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia).
Uwaga: Pełna informacja na temat oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu SRF.271.0002.2023 zawarta jest w punkcie 8 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wymagania dotyczące wadium

1.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 60 000 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).
1.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
1.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
1.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze - w Banku Spółdzielczym w Jasienicy:
Numer konta: 87 8117 0003 0012 0261 2000 0030.
Dopisek: „Przetarg SRF.271.0002.2023 – Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska)”.
Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez platformę. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów zamawiającego, co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie Pzp przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Zwrot wadium „z urzędu”: zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust.1 pkt 1-3 ustawy Pzp.
1.7. Zwrot wadium na wniosek wykonawcy: zamawiający niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1.7.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
1.7.2. którego oferta została odrzucona;
1.7.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
1.7.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
1.8. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp.
1.9. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Uwaga: Pełna informacja na temat wadium zawarta jest w punkcie 12 SWZ obowiązującej w postępowaniu SRF.271.0002.2023.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Lider konsorcjum). Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest wykonawca, który zaloguje się na platformie na swoim profilu wykonawcy i składając ofertę w zakładce „wykonawcy” doda pozostałych wykonawców wpisując ich dane.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 1., powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika, zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia publicznego i mają do nich zastosowanie zasady określone w punktach 1 i 2 powyżej.
4. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mieli okazję przedstawić zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
4.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
4.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
4.3. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które wprowadzone zostaną do treści tej umowy zawiera załącznik nr 3 do SWZ.
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy – tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp – w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 3 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/gminajaworze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający, zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Mając na uwadze powyższe – Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1-3.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1-3, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie pkt 1-3, który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlega karze pieniężnej.
Karę pieniężną, o której mowa powyżej nakłada Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.