eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Dostawa odczynników do wykonywania badań serologicznych z zastosowaniem mikrometody kolumnowej żelowej z dzierżawą analizatoraOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników do wykonywania badań serologicznych z zastosowaniem mikrometody kolumnowej żelowej z dzierżawą analizatora

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300050

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Poduchowne 1

1.4.2.) Miejscowość: Turek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 632805600

1.4.8.) Numer faksu: 632788400

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital.turek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.turek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071204

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00057014

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
-oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
1) opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne, instrukcje jednoznacznie potwierdzające, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
2) Dokument dopuszczający oferowany do dzierżawy sprzęt do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia (deklaracja CE),
3) Certyfikat jakości odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych dopuszczające je do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia (deklaracje CE).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
1) opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne, instrukcje jednoznacznie potwierdzające, że oferowane wyroby odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
2) Dokument dopuszczający oferowany do dzierżawy sprzęt do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia (deklaracja CE),
3) Certyfikat jakości odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych dopuszczające je do obrotu i stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w służbie zdrowia (deklaracje CE).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII. punkt 1. niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
b) wypełniony formularz ofertowy opracowany w oparciu o Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
c) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII punkcie 3 niniejszej
specyfikacji warunków zamówienia,
d) wypełnione zestawienie asortymentowo – cenowe opracowane w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia,
e) wypełnioną specyfikacje techniczną opracowaną w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
f) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, w
przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia,
g) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-03 08:30

Po zmianie:
2023-02-06 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-03 09:15

Po zmianie:
2023-02-06 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-04

Po zmianie:
2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.