eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WODOCIĄGI MIASTA KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350720714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 1

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-106

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 42 42 392

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.zajac@wodociagi.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagi.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-200b1987-a12a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00071177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VI SWZ, tj. VI INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale II SWZ, tj. Informacje ogólne o postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 57/TP-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1200000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa karnetów uprawniających pracowników Wodociągów Miasta Krakowa S.A. do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych.
Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98336000-7 - Usługi treningowe, poprawiające kondycję i w zakresie aerobiku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym nieodrzucone oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów (w każdym kryterium w skali od 0 do 10 punktów):
1) Cena (koszt karnetów) za 3 podstawowe opcje 60 %
2) Cena (koszt karnetów) za 2 rodzaje karnetów dla dzieci 20 %
3) Ilość obiektów w Krakowie 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena brutto (koszt karnetów) za 2 rodzaje karnetów dla dzieci

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość obiektów w Krakowie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek
określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
c) sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
d) zdolność techniczna lub zawodowa: Zamawiający określa minimalny poziom zdolności.
2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalny poziom zdolności dotyczący
niezbędnego doświadczenia wykonawcy:
a) wykonanie co najmniej jednej usługi z zakresu dostawy karnetów uprawniających pracowników do korzystania z usług
rekreacyjnych i sportowych w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie o wartości minimalnej 30 000,00 zł netto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty, na podst. art. 274
ust. 1 uzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych
(wezwanie zostanie przekazane wykonawcy poprzez udostępniony przez Zamawiającego kanał
elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net . Podmiotowe środki dowodowe, wykazujące przesłanki określone w rozdziale VII ust. 2 SWZ - w przypadku zajścia okoliczności określonych w rozdziale VII ust. 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń oraz podmiotowych środków dowodowych składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w rozdziale VIII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających wykaz obiektów znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podaniem elementów dostępnych w ramach karnetu oraz projektu umowy na realizację niniejszego zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w SWZ w rozdziale Forma i zawartość oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo określono w rozdziale XIX SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 09:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy sklądać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: www.mpwik-pzp.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.