eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej dla instalacji oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPGOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej dla instalacji oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Poznańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamowień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001608

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-965

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej dla instalacji oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7873f29d-9e45-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest projektu RPWP.01.01.00-30-0001/18. AEROSFERA. Lotnisko rzeczy.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7873f29d-9e45-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której dostępne będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem https://ezamowienia.gov.pl oraz www.put.poznan.pl
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:a.Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl b.poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3 .Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Edyta Klebaniuk tel. 61/ 665 3538 e-mail: sekretariat.kanclerza@put.poznan.p l
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia jest wskazany w Rozdziale I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
6. Instrukcja dot. komunikacji na platformie e-zamówienia znajduje się pod linkiem:https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
7 .Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9..Dopuszczalne formaty sporządzania informacji i dokumentów w postępowaniu:
a.oferty, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zada-nia publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, .doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie pdf.,
b.informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w lit.a., przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w for-matach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub za pośrednictwem email:sekretariat.kanclerza@put.poznan.pl (preferowany sposób komunikacji).
11.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym za-kresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12.Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14.Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15..W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Plat-formy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w za-kładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Poznańska, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań.
Kontakt: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639. Inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Poznańskiej jest Pan mgr Piotr Otomański, kontakt: iod@put.poznan.pl tel.: 61/665 3631. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego numer AN/ZP/02/23 prowadzonym w trybie podstawowym;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8-8a oraz art. 96 ust. 3-3b PZP; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku postępowań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od wymagań prawnych); Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AN/ZP/02/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania pn.: „Budowa kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej dla instalacji oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku w Kąkolewie EPPG”.
1.2. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt techniczny w 4 jednakowych eg-zemplarzach w zakresie zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej z istnie-jącej sieci elektroenergetycznej lotniska oraz w zakresie kanalizacji kablowej.
2) Wykonanie zasilania do kontenerowej rozdzielni elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej lotniska.
3) Wykonanie sieci i instalacji nN - 0,4 kV, prace w zakresie zasilania kontenero-wej rozdzielni elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej lotniska wraz z niezbędną rozbudową złączy (tablic elektrycznych). Przed wprowadzeniem kabla do kontenera należy umieścić złącze kablowe.
4) Wykonanie kanalizacji kablowej pierwotnej i wtórnej, cały zakres zadania wyko-nania kanalizacji kablowej wraz z wszystkimi przejściami pod nawierzchniami utwardzonymi (4 szt.), studzienkami SK1 i SK-2, wykonaniem uziemienia (uło-żenie płaskownika FeZn). W ramach zadania nie należy wykonywać dwóch przejść pod drogą startową (progi 28 i 10) oraz 4-ech studzienek SK-2 na prze-dłużeniu przejść pod progami 28 i 10. Kanalizację kablową należy zakończyć w rejonie studzienek SK-2 na przedłużeniu przejść pod progami 28.
5) Wykonanie kanalizacji kablowej dla istniejących dwóch wskaźników kierunku wiatru. Wykonanie kanalizacji kablowej wraz ze studzienkami i wykonaniem uziemienia (ułożenie płaskownika FeZn) pomiędzy wskaźnikami kierunku wiatru a studzienką SK-2 przy progu pasa.
6) Instalacja odgromowa i uziemiająca. Wykonanie instalacji odgromowej i uzie-miającej w zakresie zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej lotniska. Wykonanie uziemienia dla wykonywanej ka-nalizacji kablowej, wraz z podłączeniem do szyn uziemiających w studzienkach, wraz z wykonaniem uziemienia dla 4-rech przejść pod nawierzchniami utwar-dzonymi. W ramach zadania nie należy uwzględniać uziemienia w zakresie dwóch przejść pod drogą startową (progi 28 i 10) oraz dla 4-ech studzienek SK-2 na przedłużeniu przejść pod progami 28 i 10.
7) Próby, odbiory, pomiary. Pomiary w zakresie rezystancji uziemienia i połączeń wyrównawczych w zakresie kanalizacji kablowej oraz zasilania kontenerowej rozdzielni elektrycznej z istniejącej sieci elektroenergetycznej lotniska.
8) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej dla powyższego zakresu.

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
- opis przedmiotu zamówienia PFU – część II SWZ,
- projektowane postanowienia umowy – część IV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania elektrycznego w gruncie, o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda.
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponuje lub będzie dysponował następującymi
osobami:
a. PROJEKTANT - 1 osoba - Wymagane uprawnienia
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń
b. KIEROWNIK ROBÓT -1 osoba- Wymagane uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń
c. MONTER - 1 osoba - Wymagane uprawnienia
Posiadanie uprawnień elektrycznych SEP do 1KV oraz świadectwo kwalifikacyjne eksploatacji i dozoru do 1 KV.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do tej ustawy lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646.).
W przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Wymieniony powyżej skład zespołu należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami o określonych w niniejszym punkcie kwalifikacjami.

UWAGA: Zamawiający informuje o treści przepisu art. 117 ust. 3 PZP, zgodnie z którym w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W związku z powyższym Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 6 części III SWZ, stanowiącego oświadczenie, z którego będzie jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 części III SWZ);
b. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP (załącznik nr 6 do SWZ);
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, iż na podstawie §10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy, złożonego wraz z ofertą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 cz. I SWZ. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.
3. Pełnomocnictwo - szczegóły w Roz. II pkt 9.1.5 a. cz. I SWZ.
4. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - szczegóły opisane w Roz. II Pkt 9.1.5 b.
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - szczegóły opisane w Roz. II pkt. 9.1.5 d. cz. I SWZ.
6. Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami.
7. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w szczególności § 4 Rozporządzenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcja , spółki cywilne).
W takim przypadku:
a. wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego;
b. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c. w przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu oferty
należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania;
e. wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w danym polu, Zamawiający informuje, iż zmiany umowy mogą zostać dokonane na
warunkach i w okolicznościach wskazanych w części IV SWZ w §21.
Konieczne jest zapoznanie się z całością dokumentacji dostępnej na stronach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
Rozdział II pkt 3 części I SWZ oraz § 19 części IV SWZ opisują szczegółowo wymagania w zakresie zatrudniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy art. 95 PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl Identyfikator postępowania: ocds-148610-7873f29d-9e45-11ed-9236-36fed59ea7dd

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający na podstawie art. 288 ust. 1 PZP ogranicza liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3
pierwszych Wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert, czyli otrzymają kolejno trzy najwyższe
liczby punktów w ramach kryteriów określonych w rozdziale III pkt 3 SWZ tj. cena, gwarancja.
Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów treści ofert, które
podlegają ocenie w ramach wskazanych w rozdziale I pkt. 2.4. części I SWZ kryteriów oceny ofert tj. ceny oraz okresu
gwarancji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą przeciwko agresji na Ukrainę” – (Dz.U. 2022 nr 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a)wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę;
b)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 al-bo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lute-go 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę;
c)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy przeciwko agresji na Ukrainę.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.


W sprawach nieuregulowanych SWZ i OoZ lub niezgodności zapisów SWZ lub OoZ z Pzp nadrzędne znaczenia ma ustawa Pzp.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie: do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania Projektu technicznego: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.