eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › (2)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.Ogłoszenie z dnia 2022-03-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
(2)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000721490

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Elsnera 25

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-105

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032/270-03-50

1.5.8.) Numer faksu: 032/270-03-50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp13.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp13.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://sp13.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

(2)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach . Przebudowa części nieużytkowej poddasza.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-794cfbba-79e6-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00070722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00015531/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty remontowo -budowalne związane z przebudową części nieużytkowej poddasza.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028516/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Sp13.26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z zmianą sposobu użytkowania i przebudową części nieużytkowej poddasza budynku szkoły w ramach modernizacji istniejącej placówki oświatowej Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Bochenek w Gliwicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku 6.1 do SWZ : dokumentacji projektowej opracowanej przez Studio BB Architekci, Tomasz Bradecki, branże: architektoniczna, instalacji sanitarnych i elektrycznych;
- załączniku nr 6.2 do SWZ : specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny, Wykonawca uwzględni w ofercie całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z "sztuką budowlaną" i obowiązującymi przepisami.
Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych. Zamawiający zaleca dokonanie w terminie uzgodnionym z zamawiającym wizji lokalnej z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń sanitarnych.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia placówki. W tym celu zabezpieczy w razie potrzeby miejsca prowadzenia robót i sąsiadujące pomieszczenia m.in. przed zapyleniem w trakcie realizacji robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek.


Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki, w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem, ze względu na kontynuację modernizacji, odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262700-8 - Przebudowa budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Prawne:
Art. 255
3)Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
Faktyczne:
Do terminu składnia ofert wpłynęło 6 ofert.
Ceny wszystkich złożonych w postępowaniu ofert przewyższają kwotę, jaką zamawiający planuje przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, jednocześnie niemożliwym jest zwiększenie przez zamawiającego tejże kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 728775,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 929840,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.