eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przasnysz › Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO PRZASNYSZ

1.3.) Oddział zamawiającego: ul. Jana Kilińskiego 2 06-300 Przasnysz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Kilińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Przasnysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 756 49 00

1.5.8.) Numer faksu: 29 756 49 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a22b7129-a0c9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070713

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037807/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu IOperacyjnego Polska Cyfrowa Oś. V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoścvi na zagrożenia - REACT-EU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a22b7129-a0c9-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl
3) poczty elektronicznej: umprzas@przasnysz.um.gov.pl (z wyjątkiem złożenia oferty);

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu https://ezamowienia.gov.pl oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przasnysza;
2) w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Przasnysza, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Przasnysza za pomocą adresu e-mail: oc@przasnysz.um.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy z uwzględnieniem obowiązków Zamawiającego wynikających z uregulowań systemu realizacji Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i otrzymał dofinansowanie ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina, w szczególności z Umowy o dofinansowanie, przepisów unijnych i krajowych, wytycznych, instrukcji;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IM.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla potrzeb serwerowni:
a) Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem (2 szt.);
b) Zakup systemu backup wraz z oprogramowaniem (1 komplet);
c) Zakup usług wdrożenia i konfiguracji środowiska IT (1 szt.);
d) Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT (1 szt.).
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację

4.2.6.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
Kryterium „Cena” (C)
Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Liczba punktów = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 60

Kryterium „Okres gwarancji na serwery” (GS)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na serwery” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Minimalny okres gwarancji dla serwera TYP A i TYP B to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowany serwer TYP A i TYP B w ramach oferty w następujący sposób:
Gwarancja na okres od 24 miesięcy na zaoferowany serwer TYP A i TYP B – 0 pkt.
Gwarancja na okres od 36 miesięcy na zaoferowany serwer TYP A i TYP B – 5 pkt.
Gwarancja na okres od 48 miesięcy na zaoferowany serwer TYP A i TYP B – 10 pkt.
Gwarancja na okres od 60 miesięcy na zaoferowany serwer TYP A i TYP B – 20 pkt.

Kryterium „Okres gwarancji na urządzenia NAS” (GN)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na urządzenie NAS” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 punktów. Minimalny okres gwarancji dla urządzenia NAS TYP A i TYP B to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ.
Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane urządzenie NAS TYP A i TYP B w ramach oferty w następujący sposób:

Gwarancja dla urządzenia NAS TYP A i TYP B na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja dla urządzenia NAS TYP A i TYP B na okres od 36 miesięcy – 5 pkt.
Gwarancja dla urządzenia NAS TYP A i TYP B na okres od 48 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja dla urządzenia NAS TYP A i TYP B na okres od 60 miesięcy – 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + GS + GN
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
GS – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji na serwery”
GN – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Okres gwarancji na urządzenia NAS”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na serwery

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na urządzenia NAS

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania dla użytkowników końcowych:
a) Zakup laptopów (10 szt.);
b) Zakup oprogramowania pakietu biurowego (60 szt.);
c) Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (6 szt.);
d) Zakup skanerów (3 szt.).
Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocena ofert będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów. Punktacja przyznana ofercie Wykonawcy będzie sumą punktacji uzyskanej w każdym z niżej wymienionych kryteriów.
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” – 60%
2) Kryterium „Okres gwarancji na laptopy” – 40%
Kryterium „Cena” (C)
Punkty w kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone na podstawie poniższego wzoru:

Liczba punktów = Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 60
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
Kryterium „Okres gwarancji na laptopy” (GL)
Punkty w kryterium „Okres gwarancji na laptopy” zostaną przyznane w skali punktowej do 40 punktów.
W tym kryterium oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Minimalny okres gwarancji dla laptopów to 24 miesiące – zgodnie z zapisami SOPZ stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie przez Wykonawcę okresu gwarancji na zaoferowane laptopy w ramach oferty w następujący sposób:

Gwarancja dla laptopów na okres od 24 miesięcy – 0 pkt.
Gwarancja dla laptopów na okres od 36 miesięcy – 5 pkt.
Gwarancja dla laptopów na okres od 48 miesięcy – 10 pkt.
Gwarancja dla laptopów na okres od 60 miesięcy – 20 pkt.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dla laptopów nie może być krótszy niż 24 miesiące.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = C + GL
gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
GL – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji na laptopy”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na laptopy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
2) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
Część 1
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość nie może być mniejsza niż 50 000 zł brutto w każdej z umów.
Część 2
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie umowy obejmujące swoim zakresem dostawę sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją, których wartość nie może być mniejsza niż 80 000 zł brutto w każdej z umów

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Wykonawca, który składa ofertę na Część 1 zamówienia zobowiązany jest złożyć:
a) opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania zawartego w tabeli w pkt. 3 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model/wersję dla każdego z zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania (zgodnie z wymaganiami określonymi w SOPZ);
b) dla zaoferowanego modelu serwera TYP A:
- raport z oprogramowania testującego w teście SPECrate®2017_fp_base organizacji Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim;
- dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej - Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim;
c) dla zaoferowanego modelu serwera TYP B:
- raport z oprogramowania testującego w teście SPECrate®2017_fp_base organizacji Standard Performance Evaluation Corporation (www.spec.org) potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ dla procesora dedykowanego do pracy z zaoferowanym serwerem – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim;
- dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania: Certyfikat ISO 9001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera opracował, wdrożył i certyfikował system zarządzania jakością; Certyfikat ISO 50001 lub inny równoważny dokument poświadczający, że producent serwera posiada system zarządzania energią, zmniejszający zużycie energii, wpływy na środowisko i zwiększający rentowność; Deklaracja zgodności CE lub inny równoważny dokument poświadczający, ze oferowany serwer spełnia wszystkie zasadnicze wymagania zawarte w poszczególnych dyrektywach nowego podejścia przewidujących oznakowanie CE; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów środowiskowych w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim.
2) Wykonawca, który składa ofertę na Część 2 zamówienia zobowiązany jest złożyć:
a) opis charakterystyki zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania zawartego w tabeli w pkt. 4 Formularza ofertowego zawierający również nazwę producenta i model/wersję dla każdego z zaoferowanego sprzętu informatycznego i oprogramowania.
b) dla zaoferowanego modelu laptopa:
- wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wyniku testów CPU PassMark Performance Test dla procesora zaoferowanego modelu laptopa potwierdzający minimalną liczbę punktów określoną w SOPZ – Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim;
- dokumenty potwierdzające jakość produktu i sposobu jego wykonania - Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu w jęz. angielskim.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył któregokolwiek przedmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w pkt. 1 lub złożony przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt. 1 jest niekompletny, Zamawiający wezwie do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta nie podlega odrzuceniu albo nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający będzie zobowiązany w przedmiocie tego uzupełnienia wyłącznie do zażądania od Wykonawcy:
1) złożenia przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony wraz z ofertą lub
2) uzupełnienia części złożonego przedmiotowego środka dowodowego wraz z ofertą o brakującą (niezłożoną) część.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
3. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wymaganie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (jeśli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach (jeśli dotyczy);
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego/jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie okoliczności i na podstawie zapisów zawartych w art. 455 ustawy;
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy następujących zmian w przypadku:
a) konieczności dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające parametry nie gorsze od zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
b) pojawienia się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych parametrach i pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują zwiększenia ceny;
c) ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad;
d) zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
e) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
f) wystąpienia siły wyższej.
2. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany terminu realizacji, w szczególności:
1) o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, w szczególności ze względu na zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt. 2);
2) ze względu na okoliczności niezależne od Wykonawcy, np. opóźnienie w dostawie z zagranicy, kontrola celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu wynikające, np. z powodów warunków atmosferycznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ustawie z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności art. 15 r, ust. 1 związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, Strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Dopuszczalne są następujące zmiany Umowy:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy poprzez realizację za pomocą środków zdalnej komunikacji tych zadań, dla których z Umowy lub załączników dla niej wynika obowiązek ich realizacji w siedzibie Zamawiającego, w przypadku obowiązywania w okresie realizacji tych zadań ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania zadań w siedzibie Zamawiającego;
2) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku jeżeli realizacja zadań zaplanowanych na danym etapie za pomocą środków zdalnej komunikacji jest niemożliwa; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego zawieszenia;
3) zmiana terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
4) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.