eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płośnica › Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Płośnica w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Płośnica w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Płośnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378350

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 52

1.5.2.) Miejscowość: Płośnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-206

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 236981755

1.5.8.) Numer faksu: 236981760

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@plosnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.plosnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Płośnica w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b337fe8-a09e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070480

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061705/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Płośnica w okresie od 01.03.2023 r. do 29.02.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1b337fe8-a09e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający informuje, że załączniki nr 7 i 8 do SWZ zawierają informacje o charakterze poufnym. W związku z powyższym na podstawie art. 18 ust. 4 w związku z art. 96 ust. 1 oraz art. 280 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający udostępni w/w załączniki tym Wykonawcom, którzy bezpośrednio zwrócą sią ze stosownym wnioskiem o ich udostępnienie zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
1) Wykonawca zobowiązany jest przesłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych w sposób opisany w punkcie dotyczącym komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami.
2) Wykonawca winien wysłać wniosek o udostępnienie informacji poufnych nie później niż na trzy dni przed terminem składania ofert. Wyżej wymienione załączniki zostaną przesłane wykonawcy niezwłocznie na adres mailowy podany we wniosku o udostępnienie informacji poufnych (załącznik nr 6 do SWZ).
3) Informacje poufne zawarte w załącznikach 7 i 8 udostępniane będą wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową w świetle przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2283 z późn. zm.) - zwana dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”.
Otrzymane przez Wykonawców w ten sposób informacje nie mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom i mogą służyć wyłącznie przygotowaniu oferty przez podmioty uprawione do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
4) Zamawiający zobowiązuję Wykonawców do dołożenia starań w celu zabezpieczenia informacji przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
5) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru wszystkich otrzymanych dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania zgodnie z zasadą określoną w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej określono w pkt 4 SWZ, w pkt 13 SWZ oraz w pkt 16 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt 26 SWZ oraz w Formularzu ofertowym - pkt 4 lit. l)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt 26 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZiZP.271.3.2023.ZC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC/KR, ASS).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach Nr 7 i 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia i wykazy ubezpieczanego mienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-02-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1) cena za wykonanie zamówienia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania opisane w części nr I.
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
ocena ceny za wykonanie zamówienia badanej oferty = cena najniższa x 100 /cena oferty badanej x 60%

2) zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg, następujących zasad:
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 21 zostanie przyznane 15 punktów,
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 22 - 26 zostanie przyznane 6 punktów za każdą klauzulę,
- za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 27 - 37 zostanie przyznane po 5 punktów za każdą klauzulę.
Brak akceptacji którejkolwiek lub wszystkich klauzul oznaczonych numerami 1 – 20 spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku dopisków lub zmian w treści klauzul fakultatywnych (oznaczonych numerami 21 - 37), odbiegających na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do treści zawartej w SWZ, za zmienioną klauzule przyznanych zostanie 0 pkt. W przypadku dopisków lub zmian na korzyść lub neutralnych przyznana zostanie przewidziana ilość punktów.

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
Ocena zaakceptowanych klauzul badanej oferty = Łączna przyznana ilość punktów za zaakceptowane klauzule dodatkowe x 30%

3) oferowane franszyzy – ocenie podlegają oferowane franszyzy w następujących ubezpieczeniach:
- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie autocasco.

Franszyzy wprowadzone w ww. rodzajach ubezpieczeń będą oceniane wg. następujących zasad (odrębnie w każdym ubezpieczeniu):
brak franszyzy – 25 pkt
franszyza od 1 zł do 100 zł - 20 pkt
franszyza od 101 zł do 200 zł – 15 pkt
franszyza od 201 zł do 300 zł – 10 pkt
franszyza od 301 zł do 400 zł – 5 pkt
franszyza powyżej 400 zł – 0 pkt

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:
Ocena oferowanych franszyz = Łączna przyznana ilość punktów za oferowane franszyzy x 10%

Zamawiający dopuszcza wyłącznie stosowanie franszyz integralnych.
W przypadku gdy Wykonawca w ofercie zastrzeże wprowadzenie franszyz redukcyjnych bądź udziałów własnych w szkodzie oferta zostanie odrzucona.

Wysokość franszyzy winna być określona kwotowo.
W przypadku procentowego określenia franszyzy oferta zostanie odrzucona.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:
1) zamawiający nie dopuszcza stosowania franszyz i udziałów własnych
w szkodzie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za drogi,
2) przy ocenie franszyz i udziałów w szkodzie nie bierze się pod uwagę franszyzy redukcyjnej w OC pracodawcy w postaci świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych uzyskanego na podstawie obowiązujących przepisów.

UWAGA:
oferowane franszyzy wyrażone kwotowo nie mogą przekroczyć 500 zł (w danym ubezpieczeniu). W ryzyku szyb od stłuczenia franszyzy określone kwotowo nie mogą przekroczyć 100 zł.

Oferty zawierające franszyzy w wysokości wyższej niż wskazane zostaną odrzucone.

Franszyzy winny być określone w złotych.

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: zaakceptowane klauzule dodatkowe

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowane franszyzy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 1) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

2. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 2) Ustawy, zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

3. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 zamawiający wymaga aby wykonawca był w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

4. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do powyższego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia wykonawcy (Oświadczenie nr 2 stanowiące załącznik nr 3 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie § 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 - dalej „rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych”), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie § 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415 - dalej „rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych”), zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego. Oświadczenie nr 3 stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje zawarte w Formularzu Ofertowym.
Do oferty należy dołączyć:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy);
c) Oświadczenie Wykonawcy nr 1 o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – Oświadczenie nr 1 stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu z postępowania składa każdy z Wykonawców.
d) Oświadczenie Wykonawcy nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Oświadczenie nr 2 stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia, stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Oświadczenie nr 1 stanowi załącznik nr 2 do SWZ, Oświadczenie nr 2 stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tych podwykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepis pkt 11.8 SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu tych wykonawców,
2) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określono w pkt 24 SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.