eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzałkowo › KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW CKZIU STRZAŁKOWOOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW CKZIU STRZAŁKOWO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362040476

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna 12

1.5.2.) Miejscowość: Strzałkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-420

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2756008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckziustrzalkowo@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckziustrzalkowo.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW CKZIU STRZAŁKOWO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbc020b3-8b62-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070466

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00055504/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZIU/1/2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 141000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 843 z późn. zm.), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu o prognozowanym wolumenie około 535 000kWh, licząc w okresie dostaw, do obiektów : Szkoła , Hala sportowa , Internat w
Strzałkowie ul. Górna 12, na użytek własny, do celów grzewczych.
1) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Polska Spółka Gazownictwa Rejon Dystrybucji Gazu w Warszawie),niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy u Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana kolejny raz .
2) Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego procedury zmiany dotychczasowego sprzedawcy gazu ziemnego.
3) Informacje dotyczące aktualnego stanu umów do punktów poboru gazu:- wszystkie punkty umowa zawarta na czas określony do dnia 28.02.2022 r. z Wykonawcą:
„PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3 , 01-248 Warszawa.
4) Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy oraz służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do
zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego podanej ilości gazu, jak i pobrania większej ilości gazu, niż prognozowana

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 142428,86 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 142428,86 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 142428,86 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272706082

7.3.3) Ulica: Jana Kazimierza 3

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-02-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 142428,86 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-03-01 do 2022-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje ,że złożył Oświadczenie Odbiorcy Paliw Gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego o którym mowa w art, 62 bb ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.