eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlicze › Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej w Jedliczu, Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w JaszczwiOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej w Jedliczu,
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaszczwi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001200333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tokarskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Jedlicze

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 811 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spjedlicze@jedlicze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spjedlicze.jedlicze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-851fc16b-7b0f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowe Przedszkole w Jedliczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6841759198

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rejtana 38a

1.5.2.) Miejscowość: Jedlicze

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134380184

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pjedlicze@jedlicze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole.jedlicze.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaszczwi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842182341

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jaszczew 333

1.5.2.) Miejscowość: Jedlicze

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 12 212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsjaszczew@jedlicze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsjaszczew.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej w Jedliczu,
Samorządowego Przedszkola w Jedliczu
i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaszczwi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-851fc16b-7b0f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00070442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00465726/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej w Jedliczu, Samorządowego Przedszkola w Jedliczu i Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaszczwi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493749

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SP.J.261.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 269200,18 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 221130,74 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3- ryby, mrożonki

4.5.3.) Główny kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15331100-8 - Warzywa świeże lub mrożone

15311100-2 - Chipsy i frytki

4.5.5.) Wartość części: 48069,44 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 – soki, makarony i inne

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

4.5.5.) Wartość części: 221130,74 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48968,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 53365,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48968,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-HURTOWE "BETEX" BĄK MĄCZKA SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370017979

7.3.3) Ulica: ul. Towarowa 2

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48968,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 238195,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 238195,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 238195,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Goldenfruit Kwilosz Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370403487

7.3.3) Ulica: Towarowa 11 B

7.3.4) Miejscowość: Jasło

7.3.5) Kod pocztowy: 38-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 238195,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Pakiet I:
Szkoła Podstawowa w Jedliczu - 23284 zł
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu (Przedszkole Filialne w Potoku) - 15128,5
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaszczwi - 10556 zł
Pakiet II
Szkoła Podstawowa w Jedliczu - 150 407,80 zł
Samorządowe Przedszkole w Jedliczu (Przedszkole Filialne w Potoku) - 61 498,85 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaszczwi -26 288,51 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.