eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebiechów › REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE - ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE - ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebiechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sulechowska

1.5.2.) Miejscowość: Trzebiechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-132

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@trzebiechow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebiechow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebiechow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE - ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-413c82a4-7f96-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338027/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 REMONT ZESPOŁU EDUKACYJNEGO W TRZEBIECHOWIE - ETAP I

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00504252

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GG.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont Zespołu Edukacyjnego, mieszczącego się w zabytkowym pałacu z XIX w. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę porycia dachowego, wymianę instalacji odgromowej, uzupełnienie i pomalowanie elewacji.
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót, Zamawiający jednak wymaga, aby cena oferty złażonej przez Wykonawcę zawierała następujące zmiany zakresu robót:
- krycie dachu łupkiem naturalnym,
- wymiana całej konstrukcji nośnej dachu, którą stanowi dwupoziomowa więźba drewniana o klasycznych ciesielskich połączeniach.
- koryto zlewowe dachu usytuowane nad gzymsem należy wykonać (wyłożyć) szczelnie blachą tytan – cynk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212353-5 - Roboty budowlane w zakresie pałaców

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45262690-4 - Remont starych budynków

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena oferty z najwyższą liczbą punktów przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5974125,89 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6412269,38 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.