eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasnosielc › Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasnosielc

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668315

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 40

1.5.2.) Miejscowość: Krasnosielc

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-212

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkrasnosielc@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrasnosielc-bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71630b59-a099-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00068535/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu cyfrowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cyfrowa Gmina

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71630b59-a099-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ugkrasnosielc@post.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisanie zostały w SWZ.
Szczegółowe wymagania określa natomiast Regulamin korzystania z systemu https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w
związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego2) Administratorem danych
osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
pisemnie na adres Urzędu lub poprzez pocztę elektroniczną na adres p.beczak@ugkrasnosielc.pl3)
Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w
niniejszym postępowaniu wykonawcą, c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją
umowy, d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty, e)udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej
umowy jako informacji publicznej, f) archiwizacji postępowania.4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a
następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to
wszystkich uczestników postępowania.6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach
określonych w przepisach Rozporządzenia RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo
sprostowania danych (art. 16),c) prawo do usunięcia danych (art. 17),d) prawo do ograniczenia
przetwarzania danych (art. 18). e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Osobie, której
dane dotyczą nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia
zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO, b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,c) prawo
sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8) Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co
skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.9)
Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.10) Wykonawca pozyskując dane
osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art.
13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące
przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): : 1. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
• W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.75 ustawy Pzp).
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.18 ust.1 RODO spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art.18 ust.2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania/uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której
dane dotyczą, z tego uprawnienia
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art.19 ust.2 ustawy Pzp);
• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art.76 ustawy Pzp).
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art.15 i art.16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.
c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO**. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art.19 ust.3 ustawy Pzp)
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
c. na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PR.2710.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego sprzętu cyfrowego wg opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ.
Jeżeli w SWZ bądź w załącznikach do SWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązanie równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz w załącznikach do SWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30214000-2 - Stacje robocze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 - Monitory ekranowe

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

30213100-6 - Komputery przenośne

30214000-2 - Stacje robocze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 3 do SWZ ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia skazanych w art. 108 ust, 1 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Karta produktu zawierająca opis zaproponowanego sprzętu lub oprogramowania, sporządzona w języku polskim umożliwiająca weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego,
2. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. IX „Warunki udziału w postępowaniu” i X „Wykaz podmiotowych środków dowodowych" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców których zaprosi do negocjacji stosując kryteria oceny ofert opisane w pkt XVIII. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert:
wynosi 3 (trzy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.