eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemczyn › Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej w Niemczynie w 2023 rokuOg這szenie z dnia 2023-01-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Szko造 Podstawowej w Niemczynie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA W NIEMCZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001193082

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Niemczyn 39

1.5.2.) Miejscowo嗆: Niemczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 67 26 14 521

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spn@spnpoczta.nazwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://spniemczyn.szkolna.net/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku
Szko造 Podstawowej w Niemczynie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f0bec52d-9efa-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00069509

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-01-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00035428/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej okre郵one zosta造 w rozdziale 14 SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Informacje RODO zosta造 zawarte w rozdziale 25 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz PKT RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.221.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa 32 000 litr闚 oleju opa這wego lekkiego do kot這wni Szko造 Podstawowej w Niemczynie.
Dostarczanym materia貫m b璠zie olej opa這wy lekki przeznaczony do zbiornik闚 kot這wni centralnego ogrzewania, s逝膨cy do ogrzewania pomieszcze oraz wody. Olej opa這wy musi spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one Polsk Norm (PN-C-96024) ,,Przetwory naftowe. Oleje Opa這we” w zakresie oleju opa這wego lekkiego gatunek L-1 oraz Rozporz康zenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz. U. z 2016 r., poz. 2008) i charakteryzowa si nast瘼uj帷ymi parametrami:
g瘰to嗆 w temp. 15oC max. 860 kg/m^3
warto嗆 opa這wa min. 42,6 MJ/kg
temp. zap這nu min. 56oC
zawarto嗆 siarki max. 0,10 % m/m
lepko嗆 kinematyczna w temp. 20oC max. 6,00 mm^2/s
zawarto嗆 zanieczyszcze sta造ch max. 24 mg/kg
zawarto嗆 wody max. 200 mg/kg
barwa czerwona

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Kryterium ,,Cena” b璠zie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zam闚ienia, podanej przez Wykonawc w Formularzu ofertowym. Cena oferty powinna by podana w z這tych polskich (PLN) z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku i obejmowa ca趾owity koszt wykonania zam闚ienia.
Zamawiaj帷y ofercie o najni窺zej cenie spo鈔鏚 ofert ocenianych przyzna 100 punkt闚 a ka盥ej nast瘼nej zostanie przyporz康kowana liczba punkt闚 proporcjonalnie mniejsza, wed逝g wzoru:
C=Cmin/C0 *100 pkt
gdzie:
Cmin – najni窺za cena brutto z ocenianych ofert (PLN),
C0 – cena brutto badanej oferty (PLN).

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
a) Wykonawca musi posiada koncesj Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki na wykonywanie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami obj皻ymi zam闚ieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.).
4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a) dotycz帷ej Wykonawcy:
Warunek ten zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich
3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej jedn dostaw oleju opa這wego o warto軼i 80.000,00 z brutto.
W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, warunek okre郵ony w pkt 7.2.4) a) SWZ, musi spe軟ia w ca這軼i co najmniej jeden z Wykonawc闚.
b) dotycz帷ej os鏏:
Zamawiaj帷y nie okre郵a szczeg馧owego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie z這瞠nia, chyba 瞠 Zamawiaj帷y jest w posiadaniu lub ma dost瘼 do tych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe sk豉dane przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj帷ego:
a) o鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p., o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z p騧n. zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – za陰cznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych aktualnych na dzie z這瞠nia, chyba 瞠 Zamawiaj帷y jest w posiadaniu lub ma dost瘼 do tych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych.
Podmiotowe 鈔odki dowodowe sk豉dane przez Wykonawc na wezwanie Zamawiaj帷ego:
a) wykaz dostaw wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy
te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te dostawy zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego dostawy zosta造 wykonane,
a je瞠li z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚
– inne odpowiednie dokumenty – za陰cznik nr 6 do SWZ,
b) aktualna koncesja, o kt鏎ej mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami p造nnymi wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty sk豉dane wraz z formularzem ofertowym za po鈔ednictwem Platformy:
1) odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, a Wykonawca w Formularzu Oferty wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚 w odniesieniu do Wykonawcy jak r闚nie w odniesieniu do podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby;
2) pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub inny dokument potwierdzaj帷y umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o wsp馧dzia豉niu). Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
3) pe軟omocnictwo do z這瞠nia oferty, wzgl璠nie do podpisania podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych lub innych o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych wraz z ofert, chyba, 瞠 prawo do ich podpisania wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 16.5. 1) SWZ;
4) zobowi您ania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wraz z pe軟omocnictwami, je瞠li prawo do podpisania danego zobowi您ania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt 16.5. 1) SWZ;
6) o鈍iadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.8. i 13.3. SWZ – za陰cznik
nr 2 do SWZ,
7) o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania sk豉dane na podstawie ustawy 7 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego – za陰cznik nr 3 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia okre郵one zosta造 w rozdziale 13 SWZ

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian zosta okre郵ony w 8 projektu umowy - za陰cznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-08 09:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_damaslawek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-09

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.