eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO I WĘDLIN Z MIĘSA DROBIOWEGOOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO I WĘDLIN Z MIĘSA DROBIOWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W POZNANIU-KRZESINACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632431771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Silniki 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-325

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261548500

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31blt.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31blt.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA MIĘSA DROBIOWEGO I WĘDLIN Z MIĘSA DROBIOWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-713aa712-a08f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069435

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31blt

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31blt

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym, a w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem posiadanego w Systemie SmartPzp konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy, przy czym ofertę
wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem zakładki „Oferty” dostępnej na https://portal.smartpzp.pl/31blt w miejscu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu i SWZ. Natomiast zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do
postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która
dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty - pozostałe informacje rozdz. IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325
Poznań, względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności: wykonawcy będącego
osobą fizyczną, pełnomocnika wykonawcy członka organu zarządzającego wykonawcy, osób skierowanych do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
1.2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
1.2.1. Urząd Zamówień Publicznych [ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowany przez Prezesa UZP] – względem osób
fizycznych, od których dane osobowe pozyskał w toku kontroli;
1.2.2. Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, reprezentowana przez Prezesa KIO] – względem osób
fizycznych, od których pozyskał dane osobowe w ramach wniesionych środków ochrony prawnej.
2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w 31 BLT ul. Silniki 1, 61-325 Poznań jest Pani Elżbieta GABRYELEWICZ adres e-mail:
31blt.daneosobowe@ron.mil.pl telefon: 261 548 508.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego numer ZP 66/X/22 prowadzonym w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz wykonania umowy – w kategorii dane zwykłe/dane wrażliwe, o których mowa w
art. 9 i/lub art. 10 RODO
3. Do przetwarzania danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10
RODO, dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie administratora danych. Osoby takie są ponadto
zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. W odniesieniu do danych osobowych w kategorii dane wrażliwe dotyczące wyroków skazujących, o których mowa w art. 10
RODO, Zamawiający będzie udostępniał te dane jedynie w sytuacji, w której ich ujawnianie jest niezbędne w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej. Po upływie terminu na skorzystanie ze środków ochrony prawnej albo w przypadku, gdy o
dostęp do dokumentów zawierających te dane ubiegają się podmioty, którym nie przysługuje prawo do korzystania ze środków
ochrony prawnej, Zamawiający będzie udostępniał dane osobowe zawarte w ww. dokumentach po ich odpowiednim
pseudonimowaniu.
6. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek
wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
8. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Pozostałe informacje rozdz. XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 6/I/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mięsa drobiowego i wędlin mięsa drobiowego dla 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego.
2. Szczegółowy opis, obowiązujące dokumenty oraz wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust.2 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia” oraz załączniku nr 3 do SWZ – „Projekt umowy”. Zakres zamówienia zawarty został w Załączniku nr 4 do SWZ - formularz cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje opcję zgodnie z zapisem art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości nie przekraczającej kwoty 50% kwoty brutto w zakresie asortymentu oraz z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym ( stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy), z terminem realizacji do dnia 31.12.2023r. polegającą na zwiększeniu podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia opcjonalnego w terminie do dwóch dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (zamówienie może być złożone do 29.12.2023 r.).
3. Wykorzystanie prawa opcji uzależnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w ramach przedmiotowej umowy. Realizowanie opcji będzie odbywało się w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym (dla zamówienia podstawowego).
Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie za dostawy w ramach prawa opcji.
4. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego
5. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o uruchomieniu prawa opcji. Termin realizacji opcji może wykraczać poza termin realizacji zamówienia podstawowego umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3) CERTYFIKAT SYSTEMU HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie,
lub
Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3) CERTYFIKAT SYSTEMU HACCP wdrożonego przez firmy posiadające akredytację i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzibą w Warszawie,
lub
Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 125 ustawy Pzp – wg załącznika nr 2 do SWZ - aktualne na dzień składania ofert,
Oświadczenie składają odrębnie:
˗ Wykonawca
˗ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy);
2) PEŁNOMOCNICTWO do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do występowania w obrocie prawnym – należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 poz. 1799), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną
formę prawną.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnik konsorcjum, po zalogowaniu się na profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda
pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
3) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę
wspólną.
4) Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania
określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej – dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników
spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do
reprezentowania danego podmiotu.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58
ustawy Pzp, brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie
oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z
Wykonawców wspólnie występujących.
7)Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Um. o których mowa w art. 454 Ustawy. Zmiany nie mogą powodować negatywnych skutków finan., jakościowych ani organiz. dla Zam.
Zakres przewidywanych istotnych zmian um. oraz warunki tych zmian:
1)Zam. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przedm. zmniejszenia ilości (z ogólnej ilości zawartej w umowie do 50%) i
proporcjonalnie wartości przedm. zam. w sytuacjach, których Zam. nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmniejszenie stanów osobowych, odwołania szkoleń i ćwiczeń). Zam. nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w um.O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zam. poinformuje Wyk. pisemnie z jednoczesnym przesłaniem projektu zmian do um. w zakresie zmian jak wyżej, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zam. wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn.
3)Zam. przewiduje możliwość zmiany wartości um. ze względu na zmianę ustawowej stawki podatku VAT. W tym przypadku wynagrodzenie Wyk będzie automatycznie wypłacone według nowej stawki VAT.
4)Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwyk. dot. podmiotu, na którego zasoby Wyk. powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wyk. jest obowiązany wykazać Zam., że proponowany inny Podwyk. lub Wyk. samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwyk., na którego zasoby Wyk. powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5)Zam. zastrzega sobie możliwość zmian ilości. (zwiększenia i zmniejszenia) zamawianych towarów określonych w zał. nr 2 z zastrzeżeniem, że łączna kwota zam. w ramach realizacji umowy nie przekroczy kwoty maksymalnej określonej w § 3 ust. 1.
7)Zam. przewiduje możliwość zmiany przedm. um. w razie zaistnienia w trakcie realizacji Um.okoliczności, których Wyk. nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego produktu itp.), co skutkowałoby brakiem możliwości dalszej realizacji Um.na dotychczasowych warunkach. W takim przypadku Wyk. będzie zobowiązany do zaproponowania Zam. produktu równoważnego, tj. o co najmniej takich samych cechach, co dany produkt określony w załączniku nr 2. Wyk.rozpocznie dost. nowego produktu pod warunkiem zmiany Um., na niezmienionych zasadach oraz bez podwyższenia cen jednostk. brutto;
4.Zam. dopuszcza jednokrotną waloryzację cen/y jednostkowych/ej netto według wskaźnika cen usług opublikowanego w komunikacie Prezesa GUS.
5.Waloryzacja o której mowa w ust. 4 jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1)złożenia pisemnego wniosku przez Wyk. wraz z dokumentem wskazanym
w ust. 4, zawierającym wskaźniki cenowe oraz dokumenty potwierdzające wzrost cen i kosztów;
2)upływu co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;
3)zmiany wskaźnika o co najmniej 17% w stosunku do cen/y wskazanych/ej w załączniku nr 2 do umowy .
6.Waloryzację przeprowadza się w oparciu o otrzymane w formie pisemnej wskaźniki cen
(o których mowa w ust.4) za kwartał poprzedzający złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1), w odniesieniu do cen wskazanych w załączniku nr 2 do umowy.
7.Wyk., którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobow. podwyk..
8.Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu), pod rygorem nieważności.
Pozostałe zmiany w załączniku nr 3 do SWZ par. 7

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej wraz z załącznikami na https://portal.smartpzp.pl/31blt.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.