eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chybie › "Sukcesywne zakupy i dostawy żywności do Przedszkola Publicznego w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2023"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Sukcesywne zakupy i dostawy żywności do Przedszkola Publicznego w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CHYBIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072357878

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 33

1.5.2.) Miejscowość: Chybie

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-520

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33-856-10-13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkola@chybie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkolewchybiu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sukcesywne zakupy i dostawy żywności do Przedszkola Publicznego w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c1fe776-7c8a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069427

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499366

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy i dostawy oraz rozładunek różnych produktów spożywczych, w tym produktów mrożonych, warzyw i owoców, ziemniaków, warzyw przetworzonych, jaj konsumpcyjnych, produktów mleczarskich, tłuszczy jadalnych, mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego, produktów mięsnych - wędlin, pieczywa, soków, produktów przemiału ziarna i skrobi oraz przypraw na potrzeby bieżącego żywienia uczniów Przedszkola Publicznego w Chybiu w roku 2023, wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15113000-3 - Wieprzowina

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

03142500-3 - Jaja

15131100-6 - Produkty mięsno-wędliniarskie

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214128,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 214128,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214128,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Edyta Loska Emi Market

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 548-219-84-04

7.3.3) Ulica: Główna 18

7.3.4) Miejscowość: Drogomyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 43-424

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214128,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.