eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kazimierz Biskupi › Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim Gmina Kazimierz Biskupi w 2023rOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim Gmina Kazimierz Biskupi w 2023r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Kazimierz Biskupi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362262277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 11

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 241 11 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pgkim-kazimierzb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pgkim-kazimierzb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim Gmina Kazimierz Biskupi w 2023r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5e87724-a097-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5e87724-a097-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. W tym wszelkie oświadczenia, wnioski (inne niż oferta), zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu:
• Portalu e-Zamówienia, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
• poczty elektronicznej (email): abugaj@pgkim-kazimierzb.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-zamówienia.
- Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w e-Zamówienia klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, ul. Warszawska 11, 62-530 Kazimierz Biskupi,
tel.: 695422207; kontakt@pgkim-kazimierzb.pl
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim jest Dariusz Wasiak;
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych (19 08 05) pochodzących z oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Biskupim Gmina Kazimierz Biskupi w 2023r
d) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
e) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
f) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) Wykonawca Posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGKiM/02/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 poddawanych metodzie odzysku R3 (Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)) oraz R10 (Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska i rodzaje odpadów dopuszczonych do takiego odzysku), przez Wykonawcę na podstawie posiadanej decyzji na zbieranie i dalsze późniejsze przekazanie osadów ściekowych do odzysku metodą R3 oraz R10 pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków położonej w m. Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zagospodarowanie osadów ściekowych. Zamawiający zapewnia załadunek do kontenerów (kontener do osadów ściekowych 19 08 05 - zapewnia Wykonawca).
Przewidywana, szacunkowa ilość osadów będąca przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi 950,00 Mg przez cały okres trwania umowy. Ilość ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do wywozu i zagospodarowania 950,00 Mg (ilości te są uzależnione od pory roku i przebiegu procesów technologicznych na oczyszczalniach). Przyjmuje się, że do zagospodarowania na R3 przekaże się 350,00Mg osadów, natomiast na R10 przekaże się 600,00 Mg osadu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513700-3 - Usługi transportu osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

Nr kryterium 1 Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty) 60%
Nr kryterium 2 Termin wywozu osadów 30%
Nr kryterium 3 Termin płatności faktury 10%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Kryterium nr 1 (Cmin/Cof) * 100 * waga, gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktów
Kryterium nr 2 Wymagany przez Zamawiającego najdłuższy termin wywozu osadu - do 4 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Za zaoferowanie tego terminu wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

Wykonawca będzie premiowany za zaoferowanie krótszego terminu wywozu osadu.
Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:
- Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wywozu osadu jako 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt.
- Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wywozu osadu jako 3 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia – 15 pkt.
Wykonawca, który wskaże w ofercie termin wywozu osadu jako 2 dni kalendarzowe od dnia złożenia zamówienia – 30 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium termin wywozu osadu wynosi 30 punktów.

Kryterium nr 3 Maksymalny termin płatności faktury wynosi 30 dni, minimalny 7 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
W zależności od terminu płatności faktury zaoferowanego przez Wykonawcę -Oferta Wykonawcy w kryterium „termin płatności faktury” otrzyma następującą ilość punktów:
1) 7 - 13 dni – otrzyma 0,00 pkt
2) 14 - 20 dni – otrzyma 5,00 pkt
3) 21 i więcej dni – otrzyma 10,00 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium termin płatności faktury wynosi 10 punktów.

Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wywozu osadów

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca przedłoży:
Zezwolenie na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia.
Zezwolenie na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia.
Potwierdzenie wpisu wraz z numerem do rejestru Bazy Danych o Odpadach.

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
• wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną umowę na odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane o wartości minimum 100 000 złotych netto w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
 wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy- według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ
 zezwolenia na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R3 ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia.
 zezwolenia na przetwarzanie i zutylizowanie metodą R10 ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 w ilościach nie mniejszych niż objęte przedmiotem zamówienia.
 wpisu do Bazy Danych o Odpadach wraz z nadanym numerem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
Ponad to tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do
przedstawiania Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku:
1) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja
zamówienia publicznego; przez wystąpienie okoliczności siły wyższej, należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze
Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobiegania, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, w szczególności: wojny,
akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy -
zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia;
4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, lub
techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia -Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w
szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu zamówienia.
5) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
6) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.