eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zakup nowej ścinarki do poboczyOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowej ścinarki do poboczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930186230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: P. Czajkowskiego 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-171

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulwroclaw.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowej ścinarki do poboczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaa9a4de-a09c-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00069067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zulwroclaw.wroclaw.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamaw., a Wyk. odbywa się przy użyciu platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html , a w przypadku wystąpienia awarii platformy uniemożliwiającej poprawną komunikację, za pośrednictwem poczty elektr., e-mail:
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy.
2. Wymagania tech. i organ. wysyłania i odbierania dok.elektr., cyfrowego odwzorowania dok. w postaci papierowej (elektr. kopii dok.stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie i instrukcjach korzystania z platformy, dostępnych na stronie https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Wyk. zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy- dostępnymi pod adresem https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/intstrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy dostępny pod adresem: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html .
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej wysłania na platformę. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dok.elektr., oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dok. w postaci papierowej (elektr.kopii dok. stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wysłania na platformę, z zastrzeżeniem pkt 10.8. lit b) SWZ.
5. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem platformy
https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html . Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wysłania na Platformę, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamaw. W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wyk. zobowiązany jest podać adres email, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie i instrukcjach korzystania z platformy. Ofertę należy złożyć w oryginale.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Złożenie oferty poprzez Platformę oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 10.4. SWZ.
10. Sposób komunikowania się Zamaw. z Wyk. (nie dot. składania i wycofania ofert):
a) komunikacja, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektr. za pośrednictwem platformy. We wszelkiej korespondencji Zamaw. i Wyk. posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamaw. dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektr., e-mail:
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl , tylko w przypadku wystąpienia awarii platformy uniemożliwiającej poprawną komunikację. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dok. elektr., oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dok. w postaci papierowej (elektr. kopii dok. stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektr. Zamaw. wskazany w zdaniu poprzedzającym.
c) Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla
dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. w postęp. o udzielenie zam.publ. lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
11. Dodatkowe informacje zawiera rozdział 10 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.270.6.2023.TPK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą fabrycznie nowej ścinarki do poboczy do siedziby Zamawiającego.
2) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
Główny kod CPV: 34921000-9 – Sprzęt do konserwacji dróg
3) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy w siedzibie Zamawiającego, tj. w mieście Wrocław (kod pocztowy: 51-171) przy ul. P. Czajkowskiego 11/13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca oraz do przeprowadzenie testów próbnych na własny koszt.
4) Zamawiający przewiduje napędzanie maszyną, ciągnikiem rolniczym Valtra N163 z 2013r.
5) Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów techniczno-użytkowych z warunkami technicznymi określonymi w SWZ i załącznikach do SWZ. W ramach odbioru Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prób technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru.
6) Szczegółowe wymagania oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.
7) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) PZP.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Przedmiot zamówienia jest nie podzielny. Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału zamówienia na części. Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawcy, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne dostawy, które są ze sobą powiązane. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia.
8) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie materiałów), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
9) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych . Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
10) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
11) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
12) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34921000-9 - Sprzęt do konserwacji dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba pkt. w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych,
Co – cena brutto oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryt. „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na post. art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zam. obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zam. w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Przedłużenie min. okresu gwarancji jakości” oceniane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości w stosunku do min. okresu gwar. jakości wynik. z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęta liczba pełnych miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości zawarta w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Wyk. może przedłużyć minimalny okres gwar. jakości maksymalnie o 24 miesiące.
Jeżeli Wyk. zaoferuje przedłużenie minimalnego okresu gwar. o liczbę miesięcy równą zero, Zam. przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 12 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Oferta z zaoferowaną najw. liczbą miesięcy przedłużającą min. okres gwar. (tj. maks. o 24 m-ce) otrzyma najwyższą ilość pkt. w tym kryterium oceny ofert (tj. 20pkt).
W przypadku zaoferowania liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji jakości więcej niż o 24 miesiące, do oceny w ramach tego kryt. przyjęte zostaną 24 mies. oraz maks. ilość punktów (tj. 20 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedł. okres gwar. jakości wynikający z Oferty.
Jeżeli Wyk. nie wskaże w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaofer. został min. 12 miesięczny okres gwar. i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Pozostali Wyk., tj. Wyk., którzy zaoferują liczbę miesięcy przedłużającą minimalny okres gwarancji pomiędzy maksymalnie o 24 miesiące, a minimalnie o 1 miesiąc otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Go
G = --------------------------------- x 100 pkt x 20%
Gn (24 mc. )
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”,
Go – liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej
Gn – najw. liczba miesięcy przedłużająca min. okres gwar. jakości przewidziana przez Zam. (o 24 miesiące)
Maks. ilość punkt. za przedłużenie min. terminu gwarancji – 20 pkt
3) W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana na podstawie długości terminu realizacji dostawy przez Wykonawcę w formularzu ofert., w dniach, w okresie od min. 1 do max. 150 dni
W tym kryt. można maks. uzyskać 20 pkt.
Ilość punktów (T) w tym kryterium zostanie przyznana następująco:
a) 0 pkt, - powyżej 100
b) 10 pkt. – pomiędzy 50-99 dni
c) 20 pkt. – pomiędzy 1-49 dni
4) Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
5) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G + T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”.
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
3.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wyk., która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ oraz
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Dodatkowa informacje zawiera rozdział 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ oraz
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SWZ.
Oświadczenia, o których mowa wyżej stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia te składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2.Dodatkowa informacje zawiera rozdział 9 SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR w języku polskim,
2) Kolorowe zdjęcia oferowanej ścinarki poboczy
3) Katalog części zamiennych,
4) Wykaz punktów serwisowych (stacjonarny punkt serwisowy zlokalizowany na terenie Polski).
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. powyżej oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
5. Przedmiotowe środki dowodowe składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR w języku polskim,
2) Kolorowe zdjęcia oferowanej ścinarki poboczy
3) Katalog części zamiennych,
4) Wykaz punktów serwisowych (stacjonarny punkt serwisowy zlokalizowany na terenie Polski).
2. Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.3. powyżej oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
5. Przedmiotowe środki dowodowe składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. SWZ powyżej oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wyk. może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach tech. lub zaw.
(warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wyk., który polega na zdolnościach tech. lub zaw. podmiotów udost. zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udost. zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realistyczniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wyk. z podmiotami udost.
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wyk.
zasobów podmiotu udost. zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wyk. i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udost. zasoby, na zdolnościach którego Wyk.
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do
oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udost. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) sporządzone zgodnie ze
wzorami stanowiącymi załączniki nr 2C i 2D do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach tech. lub zaw. na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)—f) SWZ, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty,
o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w
trybie art. 274 ust. 1 PZP.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, postanowienia zawarte w pkt 9.5.-9.7 SWZ stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast:
1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3.
lit. a) SWZ,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3 lit d), lub odpisu
albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 9.3. lit e) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dodatkowe informacje w rozdziale 9 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr rachunku:
49 1540 1030 2001 7702 4918 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „ścinarka do poboczy”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2) - 4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
2. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3. SWZ należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.