eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy WięcborkOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIĘCBORK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350961

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Więcbork

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-410

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 3897207

1.5.8.) Numer faksu: 52 3897212

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@wiecbork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fdd40a0-9e22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033145/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4fdd40a0-9e22-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@wiecbork.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Więcbork reprezentowana przez Burmistrza Więcborka z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, tel. 52 389 72 07, e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl ;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Więcbork: e-mail: bip@wiecbork.pl, tel. 52 389 52 02;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: SB.271.3.2023, pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SB.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Zamówienia: Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Witunia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę nr 6740.12.2022 z dn. 15.02.2022 r. wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.
Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 322/1, obręb Nr 0016 Witunia, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.
Zadanie całościowo obejmuje budowę świetlicy wiejskiej we wsi Witunia.
W zakres prac wchodzą m.in. roboty ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, malarskie, ciesielsko – dekarskie, brukarskie i ziemne łącznie z humusowaniem i obsianiem trawą oraz obsadzeniem tujami.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz zakres robót budowlanych:
1) proj. powierzchnia zabudowy:
- proj. budynku – 279,46m2,
- proj. tarasu z balustradą drewniano - stalową – 109,10m2,
2) proj. powierzchnia użytkowa budynku – 235,01m2,
3) proj. kubatura budowy – 1 370,00m3,
4) proj. wysokość budynku – do 6,61m,
5) proj. dach budynku – wielospadowy, zadaszenie nad tarasem – jednospadowy, pokrycie - blachodachówka modułowa,
6) proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zapewnienie toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia bez progów, na jednej wysokości płaszczyzny podłóg).
Ponadto proj. obiekt będzie wyposażony m.in. w: ogrzewanie wodne podłogowe zasilane powietrzną pompą ciepła o mocy 10,3kW i instalacją fotowoltaiczną o mocy 16,28 kW; wentylację grawitacyjną i mechaniczno nawiewno – wywiewną wraz z klimatyzacją; instalację wodno – kanalizacyjną; instalację elektryczną i teletechniczną. Całość nieruchomości będzie ogrodzona.
Szczegółowy opis Części 1 Zamówienia oraz sposób realizacji Części 1 Zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

42122460-2 - Pompy powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:
1) roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- utwardzenie terenu,
- wykonanie ścianek działowych,
- ułożenie tynków, sufitów podwieszanych,
- malowanie,
- wykonanie posadzek i okładzin podłóg i ścian z kafelek,
- roboty murarskie,
- roboty ziemne – niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawą i nasadzenie drzew,
- wykonanie ogrodzenia,
- ocieplenie budynku;
2) roboty elektryczne i teletechniczne obejmujące w szczególności:
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż przewodów n.n.,
- montaż sygnalizatorów alarmowych, wentylatorów, wyłączników prądowych, gniazd wtykowych, teletechnicznych oraz pozostałej instalacji TP, TV;
3) roboty sanitarne obejmujące w szczególności:
- montaż instalacji c. o., wod.- kan. oraz armatury i ceramiki sanitarnej,
- montaż wentylacji nawiewno - wywiewnej i klimatyzacji.
Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę nr 6740.61.2022 z dn. 27.04.2022 r. wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.
Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 35/1, 35/4, 35/5, obręb Nr 0006 Jeleń, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.
Zadanie całościowo obejmuje przeprowadzenie: rozbudowy budynku (świetlicy) wiejskiej w m. Jeleń oraz przebudowy części istniejącej.
W zakres prac wchodzą m.in. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, malarskie, ciesielsko – dekarskie, brukarskie i ziemne łącznie z humusowaniem i obsianiem trawą.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz zakres robót budowlanych:
1) powierzchnia zabudowy:
- pow. zabudowy istn. budynku (w tym 9,90m2 przeznaczona do rozbiórki) – 86,49m2,
- pow. zabudowy proj. – 64,75m2,
2) proj. powierzchnia użytkowa proj. rozbudowy budynku – 49,63m2,
3) proj. kubatura rozbudowy – 295,00m3,
4) proj. wysokość rozbudowy budynku – 5,79m, natomiast wysokość cz. przebudowanej = 6,53m,
5) proj. dach budynku – konstrukcja drewniana, jednospadowy, pokrycie - blachodachówka modułowa,
6) proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zapewnienie toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych, ponadto proj. budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, jednego miejsca postojowego, pomieszczenia bez progów, na jednakowej wysokości płaszczyzny podłóg).
Ponadto proj. obiekt będzie wyposażony m.in. w: ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane z proj. kotła na paliwo stałe V klasy o mocy 25kW na Eko – groszek dla całego obiektu świetlicowego; wentylację grawitacyjną i mechaniczną; instalację wodno – kanalizacyjną; instalację elektryczną i teletechniczną. Całość nieruchomości będzie ogrodzona.
Szczegółowy opis Części 2 Zamówienia oraz sposób realizacji Części 2 Zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:
1) roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- utwardzenie terenu,
- wykonanie ścianek działowych,
- ułożenie tynków, sufitów podwieszanych,
- malowanie,
- wykonanie posadzek i okładzin podłóg i ścian z kafelek,
- roboty ziemne – niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawą,
- wykonanie ogrodzenia,
- roboty murarskie,
- ocieplenie budynku;
2) roboty elektryczne i teletechniczne obejmujące w szczególności:
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż przewodów n.n.,
- montaż sygnalizatorów alarmowych, wentylatorów, wyłączników prądowych, gniazd wtykowych, teletechnicznych oraz pozostałej instalacji TP, TV;
3) roboty sanitarne obejmujące w szczególności:
- montaż instalacji c. o., wod.- kan. oraz armatury i ceramiki sanitarnej,
- montaż wentylacji.
Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Zamówienia: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego
Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę nr 6740.217.2022 z dn. 2.11.2022 r. wydanego przez Starostę Sępoleńskiego.
Lokalizacja inwestycji - dz. nr ew. 217/13, obręb Nr 0010 Pęperzyn, gm. Więcbork, powiat sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.
Zadanie całościowo obejmuje przeprowadzenie rozbudowy budynku (świetlicy) wiejskiej w m. Pęperzyn oraz przebudowy części istniejącej.
W zakres prac wchodzą m.in. roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, teletechniczne, malarskie, ciesielsko – dekarskie, brukarskie i ziemne łącznie z humusowaniem i obsianiem trawą.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku oraz zakres robót budowlanych:
1) powierzchnia zabudowy:
- pow. zabudowy istniejącej budynku – 278,85m2,
- pow. zabudowy proj. – 102,95m2,
2) proj. powierzchnia użytkowa proj. rozbudowy budynku – 84,73m2,
3) proj. kubatura rozbudowy – 416,00m3,
4) proj. wysokość rozbudowy budynku – 4,79m,
5) proj. dach budynku – konstrukcja drewniana, dwuspadowy, pokrycie - blachodachówka modułowa,
6) proj. obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zapewnienie toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych, jednego miejsca postojowego, pomieszczenia bez progów, na jednakowej wysokości płaszczyzny podłóg).
Ponadto proj. obiekt będzie wyposażony m.in. w: ogrzewanie wodne grzejnikowe zasilane z proj. kotła na paliwo stałe V klasy o mocy 40kW na Eko – groszek dla całego obiektu świetlicowego; wentylację grawitacyjną i mechaniczną; instalację wodno – kanalizacyjną; instalację elektryczną i teletechniczną.
Szczegółowy opis Części 3 Zamówienia oraz sposób realizacji Części 3 Zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Tynkowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia te będą stanowiły do 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych podobnych do robót stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego.
Zakres niniejszych zamówień stanowić będą:
1) roboty budowlane obejmujące w szczególności:
- utwardzenie terenu,
- wykonanie ścianek działowych,
- ułożenie tynków, sufitów podwieszanych,
- malowanie,
- wykonanie posadzek i okładzin podłóg i ścian z kafelek,
- roboty ziemne – niwelacja terenu, humusowanie, obsianie trawą,
- roboty murarskie,
- ocieplenie budynku;
2) roboty elektryczne i teletechniczne obejmujące w szczególności:
- montaż opraw oświetleniowych,
- montaż przewodów n.n.,
- montaż sygnalizatorów alarmowych, wentylatorów, wyłączników prądowych, gniazd wtykowych, teletechnicznych oraz pozostałej instalacji TV,
3) roboty sanitarne obejmujące w szczególności:
- montaż instalacji c. o., wod.- kan. oraz armatury i ceramiki sanitarnej,
- montaż wentylacji.
Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
Roboty udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.
Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa powyżej, w sytuacji gdy wystąpi taka potrzeba oraz zostaną zabezpieczone na ten cel odpowiednie środki finansowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie:
1) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Część 1 Zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń*;
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń*;
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*.
Część 2 Zamówienia i Część 3 Zamówienia:
a) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*;
b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych*;
c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*.
* Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej (Rozdział 9 pkt 9.2 ppkt 2 lit. „b” SWZ):
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej (Rozdział 9 pkt 9.3 lit „a” SWZ), zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2 powyżej (Rozdział 9 pkt 9.2 ppkt 2 lit. „b” SWZ), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy pkt 3 (Rozdział 9 pkt 9.3 SWZ) stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ):
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 2a do SWZ);
2) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz z uwzględnieniem postanowień Rozdziału 12 SWZ;
3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.10 ppkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 9.9 ppkt 3 SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) Część 1 Zamówienia: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
2) Część 2 Zamówienia: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
3) Część 3 Zamówienia: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto BS Więcbork Nr rachunku 22 8162 0003 0000 3564 2000 0050 podając w tytule przelewu: „Wadium – Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich, Część nr … Zamówienia*, Nr sprawy: SB.271.3.2023”.
* należy wpisać nr części, na którą/które wnoszone jest wadium
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wymagania dotyczące wadium opisane zostały w rozdziale 12 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty;
2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie:
- dokumenty wymienione w Rozdziale 9.1, 9.2 ppkt 2 lit. „a” i „b”, 9.3 SWZ;
3) zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w odniesieniu do warunku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt 7.2 ppkt 1 SWZ dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia) - załącznik nr 8 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiający wypłaci zaliczkę na rachunek bankowy Wykonawcy, zgodnie z warunkami udzielonej Zamawiającemu Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja3PGR/2021/3030/Polski Lad).
Szczegóły dotyczące zaliczki określone zostały w projektach umów stanowiących załączniki nr: 3.1 do SWZ (Część 1 Zamówienia), 3.2 do SWZ (Część 2 Zamówienia) i 3.3 do SWZ (Część 3 Zamówienia).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian umowy:
1) zmiana wynagrodzenia na skutek zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) zmiana terminu wykonania zamówienia,
3) zmiana na stanowisku kierownika budowy/kierownika robót.
4) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, jeśli będzie ona korzystna dla Zamawiającego.
Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga), a w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uzasadnienie z powołaniem zmian przepisów oraz wpływ zmian na wysokość umownego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały szczegółowo w rozdziale 20 pkt 20.3 SWZ oraz w projektach umów stanowiących załączniki nr: 3.1 do SWZ (Część 1 Zamówienia), 3.2 do SWZ (Część 2 Zamówienia) i 3.3 do SWZ (Część 3 Zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.