eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji: 1. Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 2. Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji:
1. Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2
2. Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cwiertka@lutycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.lutycka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji:
1. Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2
2. Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc7cf085-4881-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053944/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E

1.3.34 Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji "Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00388879/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZW/DZP/53/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla inwestycji "Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej”, tj.
- projektu,
- kosztorysu,
- przedmiaru

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia odpowiednich Urzędów i Instytucji (w tym konserwatora zabytków i wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach).
Budynek położony jest w strefie zabytkowego parku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 47000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dla inwestycji „Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej”, tj.
- projektu,
- kosztorysu,
- przedmiaru

Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy uzyskać wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia odpowiednich Urzędów i Instytucji (w tym konserwatora zabytków i wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Obornikach)
Budynek wpisany jest w rejestr zabytków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.5.5.) Wartość części: 83000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62730,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821022986

7.3.3) Ulica: Konińska 18

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-041

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 135 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 84870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111684,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 84870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7821022986

7.3.3) Ulica: Konińska 18

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-041

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 84870,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.