eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Powidz › "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 33. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz jednostek obsługiwanych w latach 2023 - 2025"Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 33. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz jednostek obsługiwanych w latach 2023 - 2025”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33. BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO W POWIDZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310188854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Witkowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Powidz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-430

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 261544319

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33bltr.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33bltr.wp.mil.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 33. Bazy Lotnictwa Transportowego oraz jednostek obsługiwanych w latach 2023 - 2025”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1739e509-9c9a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055944/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/33bltr

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z częścią XI do SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2023/S

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, JW. 4210 oraz Placówki Żandarmerii Wojskowej w Powidzu pod adresem: Powidz – Osiedle 6, 62 – 430 Powidz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 2A i 3A do SWZ oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2D do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości przesyłek do nadania, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.
b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę nadania większej ilości przesyłek, w stosunku do przewidzianych w podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne typy przesyłek, ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 20 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej z formularza cenowego Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie, w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Wojskowego Centrum rekrutacji w Koninie pod adresem: ul. Hurtowa 1, 62 – 510 Konin. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 2B i 3B do SWZ oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2D do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości przesyłek do nadania, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.
b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę nadania większej ilości przesyłek, w stosunku do przewidzianych w podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne typy przesyłek, ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 20 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej z formularza cenowego Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie, w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu pod adresem: Plac św. Józefa 5 62 – 800 Kalisz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku 2C i 3C do SWZ oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2D do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości przesyłek do nadania, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.
b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę nadania większej ilości przesyłek, w stosunku do przewidzianych w podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne typy przesyłek, ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 20 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej z formularza cenowego Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie, w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Zespołu Zabezpieczenia Jarocin 33. BLTr oraz JW. 3918 pod adresem: ul. Wojska Polskiego 71 63 – 200 Jarocin. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został
w załączniku 2D i 3D do SWZ oraz wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

a) Zamawiający określił w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2D do SWZ, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji) ilości przesyłek do nadania, jakie Wykonawca ma bezwarunkowo dostarczyć w ramach niniejszego postępowania.
b) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż Zamawiający posiada środki finansowe oraz potrzebę nadania większej ilości przesyłek, w stosunku do przewidzianych w podstawowym (szacowanym) zakresie zamówienia, Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowych ilości usług, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową. W przypadku zamówienia dodatkowej ilości usług, Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie, a rozliczenie będzie następowało na podstawie cen jednostkowych za poszczególne typy przesyłek, ujętych w ofercie wybranego Wykonawcy i zawartej umowie.
c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w ramach prawa opcji maksymalnie do 20 % każdej z pozycji asortymentowej wynikającej z formularza cenowego Wykonawcy.
d) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Realizacja prawa opcji będzie następowała sukcesywnie, w terminie obowiązywania umowy. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
e) Realizowanie opcjonalnej części będzie wykonywane na podstawie oświadczenia woli Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobligowany podjąć się jej realizacji w terminie obowiązywania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z częścią XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do SWZ
b) wypełniony i podpisany formularz cenowy - wg załącznika nr 2A - 2D do SWZ
c) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z częścią XVI ust. 4 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach
określonych w § 13 wzoru umowy dla każdego z zadań.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/33bltr

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.