eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich UAM wraz z usuwaniem awarii w ramach ryczałtu i przeprowadzaniem szkoleńOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich UAM wraz z usuwaniem awarii w ramach ryczałtu i przeprowadzaniem szkoleń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.degler@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

okresowe przeglądy i konserwacje systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich UAM wraz z usuwaniem awarii w ramach ryczałtu i przeprowadzaniem szkoleń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de6c0ba3-a094-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-ProPublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl oraz pocztą elektroniczna. Składanie ofert dopuszczalne jest jedynie za pośrednictwem platformy e-Propublico.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań.
Tel.: 61 829 40 00, e-mail: iod@amu.edu.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;
dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1904/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1: wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – filia w Słubicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie szkoleń, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części usług ww. zakresu (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu usług, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne):
a) Zamawiający jest zobowiązany do zakupu usług w zakresie szkoleń, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu cenowym odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ……(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt.15. OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy - tzw. zamówienie podstawowe (szkolenie dla ………. osób – zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy);
b) Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy usług w zakresie szkoleń stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ………..(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt. 15 OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy – tzw. zamówienie opcjonalne (szkolenie dla …………. osób zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy )
c) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca wylicza cenę oferty, zgodnie z formularzem cenowym i formularzem oferty, które stanowią załączniki do SWZ.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 2: wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – filia w Kaliszu

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie szkoleń, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części usług ww. zakresu (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu usług, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne):
a) Zamawiający jest zobowiązany do zakupu usług w zakresie szkoleń, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu cenowym odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ……(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt.15. OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy - tzw. zamówienie podstawowe (szkolenie dla ………. osób – zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy);
b) Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy usług w zakresie szkoleń stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ………..(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt. 15 OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy – tzw. zamówienie opcjonalne (szkolenie dla …………. osób zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy )
c) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca wylicza cenę oferty, zgodnie z formularzem cenowym i formularzem oferty, które stanowią załączniki do SWZ.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 3: wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – filia w Pile i Kołobrzegu

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca wylicza cenę oferty, zgodnie z formularzem cenowym i formularzem oferty, które stanowią załączniki do SWZ.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 4: wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznań Morasko

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie szkoleń, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części usług ww. zakresu (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu usług, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne):
a) Zamawiający jest zobowiązany do zakupu usług w zakresie szkoleń, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu cenowym odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ……(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt.15. OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy - tzw. zamówienie podstawowe (szkolenie dla ………. osób – zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy);
b) Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy usług w zakresie szkoleń stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ………..(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt. 15 OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy – tzw. zamówienie opcjonalne (szkolenie dla …………. osób zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy )
c) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca wylicza cenę oferty, zgodnie z formularzem cenowym i formularzem oferty, które stanowią załączniki do SWZ.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5: wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach dydaktycznych i akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Poznań Śródmieście

4.2.6.) Główny kod CPV: 50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

: Zamawiający wskazuje, iż odnośnie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie szkoleń, przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 31 ust. 2 oraz 441 ustawy Pzp. Prawo opcji dla niniejszego zamówienia polega na tym, iż Zamawiający jest zobowiązany do zakupu jedynie części usług ww. zakresu (zamówienie podstawowe), natomiast odnośnie pozostałego zakresu może dokonać zakupu usług, ale nie jest do tego zobowiązany (zamówienie opcjonalne):
a) Zamawiający jest zobowiązany do zakupu usług w zakresie szkoleń, o wartości brutto nie niższej niż 70% maksymalnej wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w formularzu cenowym odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ……(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt.15. OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt. 1) niniejszej umowy - tzw. zamówienie podstawowe (szkolenie dla ………. osób – zgodnie z SWZ i ofertą Wykonawcy);
b) Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do zakupu od Wykonawcy usług w zakresie szkoleń stanowiących część przedmiotu niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% maksymalnej wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w odnośnie przeprowadzenia szkoleń dla maksymalnej liczby osób w zakresie ………..(danej) Części (maksymalnej wartości brutto umowy wynikającej z oferty Wykonawcy dla pkt. 15 OPZ) określonego w § 4 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy – tzw. zamówienie opcjonalne (szkolenie dla …………. osób zgodnie z SWZ i oferta Wykonawcy )
c) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie pełnym lub częściowym, jak i nie skorzystać z prawa opcji w ogóle

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wykonawca wylicza cenę oferty, zgodnie z formularzem cenowym i formularzem oferty, które stanowią załączniki do SWZ.
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

część 1:
co najmniej jedną usługę polegającą na przeglądach lub konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto rocznie

część 2:
co najmniej jedną usługę polegającą na przeglądach lub konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto rocznie;

część 3:
co najmniej jedną usługę polegającą na przeglądach lub konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto rocznie;

część 4:
co najmniej jedną usługę polegającą na przeglądach lub konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto rocznie;

część 5:
co najmniej jedną usługę polegającą na przeglądach lub konserwacji systemów bezpieczeństwa zainstalowanych w budynkach o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto rocznie;

oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):
- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie ich zrealizowana część,
- poświadczenia w odniesieniu do tych usług winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
Warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej [część 1- 5]
- zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie konserwacji montażu i demontażu izotopowych czujników dymu zgodnie z ustawą Prawo atomowe Dz.U.2021 poz. 1941
- dokumenty uprawniające do konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wskazanych przez Zamawiającego wystawionych przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej [część 1 -5]
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/ami, która/e będzie/ą skierowane do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą/e świadectwo kwalifikacyjne G1 typu E – eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi – na stanowisku dozoru „D” i eksploatacji „E”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie składane na postawie art. 125 ust. 4 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - załącznik nr 5a do SWZ (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 7)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale 6.2 SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert; [dla każdej części osobno]
W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz podpisuje pełnomocnik.
Wykaz osób - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt. 6.2 ppkt 2) SWZ - Załącznik nr 8 do SWZ (dla każdej części osobno)
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie konserwacji montażu i demontażu izotopowych czujników dymu [część 1-5]
- dokumenty uprawniające do konserwacji systemów sygnalizacji pożaru wskazanych przez Zamawiającego wystawionych przez producenta systemu lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SWZ, oddzielnie dla każdej części
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeżeli dotyczy)
zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy)
UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych we wcześniejszych paragrafach umowy oraz poniżej:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
b) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem postanowień § 8,
d) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.), z zastrzeżeniem postanowień § 8,
e) zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci cenę netto powiększoną o podatek VAT w zmienionej stawce, obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, dla danego zakresu przedmiotu umowy, dla którego obowiązuje nowa stawka,
f) w przypadku innej zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
g) w przypadku zmiany koordynatora wyznaczonego do kontroli jakości świadczonej usługi,
h) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 p.z.p.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-ProPublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.