eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaziska Górne › Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowegoOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIKOŁOWIE Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 277736893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: CHOPINA 8

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@pzd.mikolowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.mikolowski.dobrybip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6adebbd6-a090-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00002168/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Elementy inżynierii ruchu i bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego - utrzymanie oznakowania i urządzeń brd, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6adebbd6-a090-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze do komunikacji”.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e-Zamówienia. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/ w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej www.ezamowienia.gov.pl w zakładce „zgłoś problem”
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji wynosi 150MB.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej kancelaria@pzd.mikolowski.pl (nie dotyczy składania ofert).
7. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: kancelaria@pzd.mikolowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Powiatowym Zarządem Dróg w Mikołowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz.1710)
- do podmiotów publicznych na zasadach obowiązujących w przepisach prawa
- do podmiotów świadczących usługi prawne oraz informatyczne na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Mikołowie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z zasadami archiwizacji dokumentów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mikołowie.
5. Informacje o prawach osoby, której dane osobowe dotyczą
a) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
b) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do dalszego procedowania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie, określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.ZP.3211.05.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w pasie dróg powiatowych Powiatu Mikołowskiego (dł. 152 km) następującego zadania obejmującego:
• wymiana zniszczonych, uzupełnienie brakujących i ustawienie nowych znaków drogowych,
• wymiana zniszczonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zabudowa nowych ,
• konserwacja znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• oznakowanie miejsc awarii i nieprzewidzianych zdarzeń na sieci dróg powiatowych,
• wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na podstawie projektów organizacji ruchu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem. Zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu.
CENA: 60%.
C = 60pkt.
C n - najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez oferentów
Cx - cena przedstawiona przez badanego oferenta
C = Cn / Cx x 60pkt.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 60pkt

OKRES GWARANCJI 40%.
G = 40pkt.
Gx – gwarancja oferowana przez badanego oferenta
Gn – gwarancja najdłuższa spośród wszystkich zaproponowanych przez oferentów (maksymalnie 60 miesięcy)
G = Gx / Gn x 40pkt.
Gwarancję należy podać w miesiącach.
Minimalny okres gwarancji dla zadania to 36 miesiące, natomiast maksymalny okres gwarancji jaki brany będzie pod uwagę przy ocenie przez Zamawiającego badanej oferty to 60 miesiące. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące będzie punktowany tak jakby Wykonawca zaoferował 60 miesięczny okres gwarancji
Ocena oferty w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w pkt 2 formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium przez Wykonawcę wynosi 40pkt

W celu ostatecznego wyboru najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych zadań w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
Wo = C + G
Wo – wskaźnik oceny oferty zadania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

3. Warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.

4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej;
a) Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty z których każda polegająca na wykonaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dróg oraz każda o wartości nie mniejszej niż 30 000zł (brutto).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał co najmniej 2 ww. roboty.
Nie dopuszcza się łączenia robót wykonanych przez różnych Wykonawców, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 robót.
W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118upzp z odpowiednim uwzględnieniem zasad opisanych powyżej.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż przy wykonywanych pracach dysponował będzie minimum dwoma pracownikami przeszkolonymi do kierowania ruchem drogowym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016r., poz. 143 – tj., z późn.zm.).
c) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem gwarantującym prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym:
 samochód dostawczy z zestawem do zabezpieczania robót - min. 2 szt.
 sprężarka,
 agregat prądotwórczy,
 spawarka,
 komplet oznakowania dla zabezpieczenia prowadzonych prac w pasie drogowym, zgodnie z tabelą nr 1 stanowiącą załącznik do ZSRPZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. pkt.4 upzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączonym druku nr 4 stanowiącym załącznik do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót, w których Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na załączonym druku nr 5 stanowiącym załącznik do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do SWZ.
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SWZ
c) w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa;
d) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo/upoważnienie dla pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
e) oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z tego uprawnienia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 SWZ.
f) oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi będą wykonane przez poszczególnych Wykonawców wchodzących w skład np. konsorcjum, spółki cywilnej – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 SWZ.
g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art.125 ust.1 upzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia z postępowania, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i 3 SWZ.
h) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty, usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wchodzący w skład np. konsorcjum, spółki cywilnej

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 upzp.
Termin ustalony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku uznanych przez obydwie Strony opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia, np. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót;
2) wystąpienia okoliczności, których Strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, przy czym każdorazowo przyczyny opóźnienia muszą być protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.