eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wilamowice › Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.Ogłoszenie z dnia 2021-05-28


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068013 z dnia 2021-05-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wilamowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182321

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Wilamowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-330

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: (033) 8129430

1.5.8.) Numer faksu: (033) 8129431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.wilamowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wilamowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2953db32-9d09-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068013

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007078/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pisarzowicach.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032757/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IS.271.3.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 476330,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisarzowicach.
Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 1991 w Pisarzowicach przy ul. św. Floriana 28.
Zakres prac obejmuje:
- rozbiórka istniejących ścian działowych oraz wykonanie nowych ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym, a także wyrównanie powierzchni ścian istniejących i projektowanych gładzią gipsową,
- skucie posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych oraz wykonanie nowych posadzek i okładzin ścian z płytek ceramicznych,
- prace malarskie,
- demontaż i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej pomieszczeń sanitarnych
- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana wyposażenia sanitariatów,
- wymiana armatury wodnej i osprzętu elektrycznego.
- prace wykończeniowe,
- wywóz i utylizacja gruzu i odpadów.


Szczegółowy zakres prac opisuje: Dokumentacja Projektowa (Projekt budowlany, Przedmiar robót) oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 539225,05

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 589785

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 539225,05

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Beata Jurczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9371142644

7.3.3) Ulica: Bukowska 24

7.3.4) Miejscowość: Porąbka

7.3.5) Kod pocztowy: 43-353

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 539225,05

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-05-28 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.