eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie

1.3.) Oddział zamawiającego: PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 310018543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marii Dąbrowskiej 8

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632428276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgkim.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcc55504-90df-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00068012

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015663/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcc55504-90df-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną: przetargi@pgkim.konin.pl lub poprzez Portal e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o. z siedzibą w
Koninie , ul. Marii Dąbrowskiej 8, telefon kontaktowy: 063 242-82-76, email:
przetargi@pgkim.konin.pl.2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Janusz Graczyk, tel.
kontaktowy 63 242-82-76; e-mail: iod@pgkim.konin.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5 ) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pana) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu” Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11, ul. Wiosny Ludów 13,
ul. 3 Maja 34 w Koninie.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
• część I – wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej w budynkach przy ul. Wiosny Ludów 11, ul. Wiosny Ludów 13 w Koninie. Budynki objęte są ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Zakres robót:
Branża instalacyjna:
- inst. c.o. , c.w.u.
- węzeł cieplny (wspólny dla obu budynków),
- inst. elektryczna.
Branża ogólnobudowlana:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty elewacyjne,
- dociepleniowe połaci dachowych,
- roboty malarskie,
- likwidacja zawilgocenia murów,
- roboty murarsko – tynkarskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 238 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Roboty budowlane, które mogą wyniknąć na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Okres gwarancji, Termin realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu” Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021
oraz budżetu państwa, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 11, ul. Wiosny Ludów 13,
ul. 3 Maja 34 w Koninie.
• część II – wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej w budynku przy ul. 3 maja 34 w Koninie. Budynek zlokalizowany jest w strefie A objętej ochroną Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
Zakres robót:
Branża instalacyjna:
- inst. c.o. , c.w.u.
- węzeł cieplny,
- inst. elektryczna.
Branża ogólnobudowlana:
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- roboty elewacyjne,
- dociepleniowe połaci dachowych,
- docieplenie przegród zewnętrznych metodą lekko – mokra,
- roboty malarskie,
- likwidacja zawilgocenia murów,
- roboty murarsko – tynkarskie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 238 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Roboty budowlane, które mogą wyniknąć na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, Okres gwarancji, Termin realizacji zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada wymagane dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1 000 000,00 zł.

Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonawca wykaże że:
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie wykonawca zrealizował 3 zamówienia polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej lub instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych o łącznej wartości robót budowlanych minimum 250 000,00 zł. brutto.
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. 4 pracownikami skierowanymi do realizacji robót oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowalne określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, który posiada doświadczenie potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także przez okres min 18 miesięcy brał udział w robotach budowalnych prowadzanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument, z którego wynikać będzie, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00zł.
2) wykaz robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy w tym czasie, z którego wynika, że wykonawca zrealizował 3 zamówienia polegające na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody użytkowej lub instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych o łącznej kwocie robót budowlanych minimum 250 000,00 zł brutto – załącznik 4
3) oświadczenie, że posiada osoby zdolne do zrealizowania przedmiotu zamówienia tj. dysponuje lub będzie dysponował 4 pracownikami oraz dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowalne określone przepisami ustawy Prawo Budowlane, który posiada doświadczenie potwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków a także przez okres min 18 miesięcy brał udział w robotach budowalnych prowadzanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków- załącznik 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium na:
Część I zamówienia w wysokości 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część II zamówienia w wysokości 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310).
3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Getin Bank, numer rachunku: 31 1560 0013 2015 2804 6127 0003
,, Wykonanie robót budowlanych modernizacji energetycznej budynków komunalnych” będących własnością Miasta Konin w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin.”
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określne w ustawie p.z.p. , tj.:
a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w a rt. 107 ust.2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 , oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1 , innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 , co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) Wykonawca , którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.,
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy , którego oferta została wybrana.
2) Z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) Powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
5) W treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania,
6) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, KRS 0000019516
7) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 58 ustawy Pzp. ) Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich wykonawców wspólnie obiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium , wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku , o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy
p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które /dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Warunki umowy (Projekt umowy) stanowią Załącznik Nr 4 do Specyfikacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym przypadku:
2.1. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi
prawnej:
a) o charakterze niezależnym od stron;
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy;
c) którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności;
d) której nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar
i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
promieniowanie lub skażenia;
2.2. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;
2.3. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie
będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
sprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony;
2.4. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie
może ulec termin realizacji Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.