eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Remont części budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont części budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690541260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wyzwolenia 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-501

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 178605600

1.5.8.) Numer faksu: 178527194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: word@word.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont części budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba1bad4d-9afe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba1bad4d-9afe-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ba1bad4d-9afe-11ed-94da-6ae0fe5e7159
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: word@word.rzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. 2020.2452) /dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych/.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, wskazane w rozdziale IX i X specyfikacji warunków zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - i przekazuje się jako załącznik, lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2022.1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
8. Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia (Rozdziały: II, IX,X,XIII).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO określa Rozdział III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ewentualne ograniczenia stosowania RODO zostały określone w Rozdziale III Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAT/ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont części budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, posadowionego na działce 1799/25, (obr. 216) przy Al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie. Zakresem prac objęte są niżej wymienione pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku: 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 oraz klatka schodowa.
2. Główny zakres obejmuje roboty: wykonywanie podłóg i ścian, roboty malarskie, roboty instalacyjno-sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne, zakładanie stolarki budowlanej, roboty rozbiórkowe i roboty okołobudowlane - zgodnie z Rozdziałem IV SWZ.
2. Powyższy zakres robót należy wykonać w sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022.2240).
Zapewnienie dostępności architektonicznej następuje z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, w szczególności z zachowaniem odpowiedniej wielkości i przestrzeni przewidzianej do podejścia, działania i wykorzystania produktu, niezależnie od wielkości, postawy lub mobilności użytkownika.
3. Powyższy zakres robót, został zawarty w:
a) Dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1 do SWZ, w skład której wchodzi:
 Przedmiar robót /zał. nr 1.1/
 Projekt wykonawczy z częścią opisową i graficzną oraz Informacją o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na terenie wykonywanych robót /zał. nr 1.2/
b) Projekcie wymiany oświetlenia stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45232460-4 - Roboty sanitarne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.
2. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
Łączna punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia oraz potencjału technicznego osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz wykazał, że:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót remontowych budynku lub jego części, realizowanych w ramach jednego kontraktu (umowy), obejmującą swym zakresem roboty tożsame lub porównywalne do udzielanego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł.
a) Porównywalny charakter robót warunkowany jest takim samym lub wyższym stopniem trudności ich wykonania. Porównywalność dotyczy zatem stopnia skomplikowania wykonanych robót budowlanych, który pod względem technicznym lub organizacyjnym musi odpowiadać poziomowi skomplikowania robót objętych niniejszym zamówieniem.
b) W przypadku robót wykonywanych, część zamówienia już faktycznie wykonana, musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 1). W zamówieniach podzielonych na osobne etapy lub partie, Wykonawca może powołać się na wykonanie robót budowlanych objętych etapem lub partią, jeżeli zostały ostatecznie odebrane.
2) skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia osobę pełniącą funkcję Kierownika robót w specjalności budowlanej, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, odpowiedzialnego w szczególności za organizację i koordynację całości robót objętych przedmiotem umowy, pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem całości robót, sporządzanie niezbędnej dokumentacji w trakcie realizacji robót, komunikację z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru oraz uzupełnianie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie ustanowionego Kierownika robót, o podjęciu przez niego w/w obowiązków wraz z kserokopią uprawnień i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższe warunki udziału w postępowaniu spełniał jeden z Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca przedłoży:
1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 1) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (w szczególności protokoły odbioru robót). Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego.
3) Informację o osobie skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika robót wraz z informacją nt. jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w ust. 2 pkt 1) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych,Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i musi ono obejmować cały okres związania ofertą – tj. do dnia 16-03-2023 r.
3. Wadium może być wniesione w formie:
1) pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr konta: 76 1240 4751 1111 0010 9683 8562 z dopiskiem WADIUM w postępowaniu DAT/ZP/1/2023.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, muszą się one znaleźć na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu.
2) gwarancji bankowej – załączonej do oferty
Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej:
a) termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę,
b) informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie z tytułu wadium na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie dotyczące postępowania znak DAT/ZP/1/2023,
c) bezwarunkowe zobowiązanie banku do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) gwarancji ubezpieczeniowej – załączonej do oferty
Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej:
a) termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę,
b) informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie z tytułu wadium na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie dotyczące postępowania znak DAT/ZP/1/2023,
c) bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – załączonych do oferty
Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie), zawierającego:
a) termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę,
b) informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4 w Rzeszowie dotyczące postępowania znak DAT/ZP/1/2023,
c) bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale w formie lub w postaci elektronicznej (dotyczy pkt 2-4).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz art. 273 ust. 2 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają ci poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710), Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy nw. zmian, bez względu na ich wartość:
1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
2) zmiany zakresu robót stanowiących przedmiot umowy, w przypadku:
a) zaniechania części robót objętych przedmiotem umowy,
b) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej.
c) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy, w szczególności jeżeli wstrzymują one lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
3) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach, o których mowa w par. 11 ust. 1 pkt 3 umowy.
4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) zaniechania części robót objętych przedmiotem umowy,
b) konieczności wykonania dodatkowych robót nie ujętych w przedmiarze i SWZ,
c) wykonania robót zamiennych, o których mowa w par. 11 ust. 1 pkt 2) lit. b) umowy,
d) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, jeżeli zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Szczegółowy opis wprowadzenia zmian został zawarty w par. 11 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się na Platformie e-Zamówienia z zastosowaniem zasad określonych w Rozdziale XIII SWZ (Opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób i termin składania ofert)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.