eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bukowiec › Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy.Ogłoszenie z dnia 2021-05-28


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00067767 z dnia 2021-05-28

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KARKONOSKIE CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022313012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Robotnicza 6

1.5.2.) Miejscowość: Bukowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-533

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.wojcik@karkonosze.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kcgo.karkonosze.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl; https://karkonosze.bip.net.pl/?c=240

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spólka komunalna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5dc7c52-9917-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00067767

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00024715/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliwa płynnego (ON) dla Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 377000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa płynnego (ON) w celu zabezpieczenia potrzeb transportowych i sprzętowych do pojazdów, maszyn i urządzeń Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy w ilości 100 000 dm3
3. Paliwo będzie dostarczane do KCGO i tłoczone do zbiornika, którym dysonuje Zamawiający tj. w pełni funkcjonalny zbiornik dozujący paliwa klasy III (ON) o pojemności 5000 dm3 wraz z osprzętem, usytuowany na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy.
4. Szacunkowe roczne zużycie paliwa płynnego (ON) na zaspokojenie potrzeb Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami to około 100 000 dm³.
5. Zakładana częstotliwość uzupełniania zbiornika jeden raz na dwa tygodnie.
6. Rzeczywista ilość paliwa płynnego (ON) według potrzeb Zamawiającego.
7. Dostawa paliwa płynnego (ON) na teren Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy ma się odbywać w dniu wcześniej uzgodnionym telefonicznie potwierdzonym faksem lub drogą elektroniczną z Zamawiającym.
8. Termin dostarczenia paliwa do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami: nie dłuższy niż 48 godzin, od zgłoszenia przez Zamawiającego. Ewentualne dodatkowe dni według potrzeb Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 377000

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387000

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 377000

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AZAREX PALIWA SP. Z O.O. SP. K

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9882734441

7.3.3) Ulica: KOSYNIERÓW 5

7.3.4) Miejscowość: ZIELONA GÓRA

7.3.5) Kod pocztowy: 65-310

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 463710,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

2021-05-28 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.