eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DZP.261.1.2023 kompleksowa realizacja tutoringu online dla beneficjentów Programu BLISKOOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DZP.261.1.2023 kompleksowa realizacja tutoringu online dla beneficjentów Programu BLISKO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140468418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 13

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-231

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.261.1.2023 kompleksowa realizacja tutoringu online dla beneficjentów Programu BLISKO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc0f2984-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067172/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Kompleksowa realizacja tutoringu on-line dla beneficjentów programu BLISKO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713356

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/713356

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków

dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. RODO znajdują się w Rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja spotkania wprowadzającego i podsumowującego oraz konsultacji online dla minimum 85 a maksimum 101 beneficjentów, którzy realizują konkurs dotacyjny BLISKO, instrument wykonawczy NPRCz 2.0 na lata 2021-2025, Kierunku interwencji 4.1., w Priorytecie 4 Konkursu wieloletniego, dalej zw. „Konkursem”. 46 beneficjentów realizuje Konkurs w latach 2022-2023 (dalej zw. „Beneficjenci BLISKO 2022-2023”), a minimum 39 i maksimum 55 beneficjentów realizuje Konkurs w latach 2023-2024 (dalej zw. „Beneficjenci BLISKO 2023-2024”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający określa zakres zamówienia podstawowego:
a) kompleksowa realizacja tutoringu online dla 85 beneficjentów Programu BLISKO,
b) realizacja konsultacji on-line w wymiarze 10 h dla jednego Beneficjenta, tj. łącznie 850 h konsultacji.
2. Zamawiający określa zakres zamówienia realizowanego w prawie opcji:
a) kompleksowa realizacja tutoringu online dla maksymalnie 12 dodatkowych beneficjentów Programu BLISKO,
b) realizacja dodatkowych konsultacji on-line w wymiarze maksymalnie 102 h łącznie dla Beneficjentów 2023-2024.
3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji dot. liczby beneficjentów w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia liczba beneficjentów zwiększy się poza liczbę wskazaną w ust. 1. Zamawiający powiadomi o tych okolicznościach i potrzebie skorzystania z opcji Wykonawcę w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy w formie pisemnej.
4. Zamawiający określa zakres zamówienia realizowanego w prawie opcji: realizacja dodatkowych konsultacji on-line w wymiarze maksymalnie 102 h łącznie dla Beneficjentów 2023-2024 nastąpi w terminie od 2 stycznia do 29 marca 2024 roku. Zamawiający określi liczbę dodatkowych konsultacji online realizowanych w ramach prawa opcji w ciągu trzech miesięcy od dnia podpisania umowy w formie pisemnej.
5. Szczegóły płatności i rozliczenia zamówienia realizowanego w ramach opcji zostały opisane w par. 7 i 9 IPU).
6. Cena za realizację usługi z wykorzystaniem prawa opcji dot. liczby beneficjentów jest tożsama z ceną zaoferowaną za realizację usługi podstawowej, tj. cena za kompleksową obsługę 1 beneficjenta z wykorzystaniem prawa opcji równa się cenie za obsługę 1 beneficjenta w zamówieniu podstawowym, a więc jest zgodna z ceną zaoferowaną w formularzu ofertowym.
7. Cena za realizację usługi z wykorzystaniem prawa opcji dot. liczby godzin konsultacji dodatkowych wynika ze stawki godzinowej zaoferowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
8. Skorzystanie z prawa opcji nie wiąże się z koniecznością zawierania aneksu do umowy. Wystarczy, że zamawiający pisemnie poinformuje wykonawcę o swojej decyzji skorzystania z prawa opcji, zgodnie z warunkami umownymi.
9. Szczegółowy dot. realizacji prawa opcji są zawarte w par. 10 IPU.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 54,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie animatorów/tutorów

4.3.6.) Waga: 42,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za 1 godzinę dodatkowych konsultacji on-line opisanych w pkt. 2 OPZ (zamówienie realizowane w ramach prawa opcji)

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1. Wykonawcy:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 usługę wieloletniego (min. dwuletniego) procesu rozwoju kompetencji grupy bibliotekarzy z różnych placówek polegającej na organizacji:
mentoringu (1) lub tutoringu (2) (jeden moduł usługi obowiązkowy, tj. mentoring lub tutoring)
oraz
szkoleń stacjonarnych (3) lub szkoleń on-line (4) (jeden moduł usługi obowiązkowy, tj. szkolenia stacjonarne lub on-line),
a więc łącznie Wykonawca musi wskazać realizację min. dwóch modułów w następujących możliwych konfiguracjach tj.:
a) usługa polegająca na organizacji mentoringu (1) i szkoleń stacjonarnych (3)
lub
b) usługa polegająca na organizacji mentoringu (1) i szkoleń on-line (4)
lub
c) usługa polegająca na organizacji tutoringu (2) i szkoleń stacjonarnych (3)

lub

d) usługa polegająca na organizacji tutoringu (2) i szkoleń on-line (4)
sfinansowanej ze środków publicznych o wartości co najmniej 100 000,00 złotych brutto.
Opisane powyżej przykłady a), b), c), d) to wskazania minimalnych wymagań Zamawiającego w zakresie spełniania niniejszego warunku.
4.1.1. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie jednego przedmiotu zamówienia na podstawie jednej lub większej niż 1 liczbie umów, pod warunkiem, że wszystkie umowy dotyczą jednego i tego samego zamówienia realizowanego w kolejnych latach (np. ze względu na dofinansowanie projektu w kolejnych latach i konieczność zawierania kolejnych umów dot. tego samego projektu). W przypadku wykazania usługi nadal świadczonej w dniu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że usługa ta do dnia złożenia oferty została zrealizowana należycie w takim zakresie, który jest wystarczający do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (zrealizowana wartość danej umowy, czas trwania realizacji, jej zakres oraz źródło finansowania).
4.1.2. Zamawiający uzna, że wykazana usługa spełnia wymagania Zamawiającego jeśli zakończenie realizacji usługi miało miejsce w okresie wyznaczonym przez Zamawiającego w ppkt. 4.1. SWZ.
4.2. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu zamówienia:
Wykonawca spełni warunek jeśli wskaże osoby, które będą uczestniczyć w realizacji Przedmiotu zamówienia, spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (określone poniżej).
Wykonawca musi wskazać osoby, które będą w dyspozycji Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.
4.2.1. Koordynator projektu:
1) Wymagana liczba osób: 2.
2) Minimalne doświadczenie zawodowe koordynatora projektu:
pełnienie roli koordynatora projektu w przynajmniej trzech zakończonych projektach szkoleniowych podnoszących kompetencje kadry kultury (kadry kultury to pracownicy/współpracownicy zatrudnieni/współpracujący z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi lub prywatnymi podmiotami, których głównym przedmiotem działalności jest kultura, np. domy i centra kultury, biblioteki, muzea, podmioty zajmujące się rozwojem oraz upowszechnianiem kultury), przy czym koordynator projektu może pełnić jednocześnie rolę animatora/tutora, o którym w ppkt. 4.2.2. poniżej, przy czym musi spełniać warunki określone dla koordynatora projektu i animatora/tutora. Zamawiający jako jeden projekt rozumie jeden przedmiot zamówienia (jedną usługę), nawet jeśli realizowany był na podstawie kilku umów (np. ze względu na dofinansowanie projektu w kolejnych latach i konieczność zawierania kolejnych umów dot. tego samego projektu).
4.2.2. Animator/tutor:
1) Wymagana liczba osób:14 animatorów/tutorów, przy czym 1 animator/tutor może prowadzić konsultacje dla minimalnie 4 i maksymalnie 10 beneficjentów.
2) Minimalne wykształcenie animatorów/tutorów:
wykształcenie wyższe (tj. tytuł magistra lub licencjata) zdobyte na jednym (lub więcej) z wymienionych poniżej kierunków studiów:
- andragogika;
- animacja kultury;
- antropologia kultury;
- arteterapia;
- bibliotekoznawstwo;
- dziennikarstwo;
- etnologia;
- filmoznawstwo;
- filologia;
- filozofia;
- historia;
- historia sztuki;
- komunikacja międzykulturowa,
- kulturoznawstwo;
- marketing kultury;
- pedagogika;
- politologia;
- polonistyka;
- psychologia;
- resocjalizacja
- socjologia;
- teatrologia;
- zarządzanie kulturą;
- zarządzanie organizacjami pozarządowymi;
- zarządzanie projektami;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
lub posiadają wykształcenie wyższe (tj. tytuł magistra lub licencjata lub inżyniera) innego kierunku studiów niż wymienione, ale ukończyli studia podyplomowe na jednym z w/w kierunków;
Zamawiający uzna wykształcenie animatora/tutora za spełniające powyższy warunek jeśli Wykonawca wskaże ukończenie przez animatora/tutora kierunku wymienionego powyżej wraz ze specjalizacją.
Przykład 1 – Wykonawca wskaże wykształcenie animatora/tutora: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Zamawiający uzna je za spełniające warunek, gdyż jest to specjalizacja pedagogiki.
Przykład 2 - Wykonawca wskaże wykształcenie animatora/tutora: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna;
Zamawiający uzna je za spełniające warunek, gdyż jest to specjalizacja bibliotekoznawstwa.
3) Minimalne doświadczenie zawodowe animatorów/tutorów w zakończonych projektach:
a) stworzenie diagnozy: potrzeb (1) i/lub potencjału społeczności lokalnej (2)
lub
- koordynowanie: projektów społecznych (3) lub projektów kulturalnych (4)
lub
- ewaluacja: projektów społecznych (5) lub projektów kulturalnych (6)

we współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi;
a więc każdy ze wskazanych animatorów/tutorów do realizacji przedmiotu zamówienia musi wykazać doświadczenie w postaci min. 2 realizacji z wyżej wymienionych w dowolnej konfiguracji; wskazane doświadczenie może dotyczyć jednego projektu, w którym animator/tutor realizował zadania z więcej niż 1 obszaru wskazanego powyżej, np. wskazana osoba była w jednym i tym samym projekcie kulturalnym koordynatorem i realizowała ewaluacje tegoż projektu;
b) przeprowadzenie szkoleń (1) lub tutoringu (2) lub webinarów (3) lub warsztatów (4) z zakresu podnoszenia kompetencji kadr kultury;
w wymiarze co najmniej 60 godzin szkoleniowych (1) lub godzin konsultacji tutorskich (2) lub godzin webinarów (3) lub godzin warsztatowych (4), w tym min. 40 godzin w formule online;
podnoszenie kompetencji kadr kultury, o którym mowa w tym punkcie musi w swym zakresie dot. minimum 4 z poniższych zagadnień (tzn. każda godzina wykazanego doświadczenie musi być częścią szkolenia (1) lub tutoringu (2) lub webinaru (3) lub warsztatu (4), które swym programem realizowało min. 4 z zagadnień poniżej)
• współpraca ze społecznością lokalną,
• zarządzanie projektami,
• budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa,
• rozpoznawanie i wykorzystanie potencjału kulturowego społeczności lokalnej,
• przygotowanie i realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
• przygotowanie procedury konkursowej na inicjatywy lokalne oraz wyłonienie projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej,
• przygotowanie i realizacja projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych przez społeczność lokalną,
• rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej,
• rozpoznawanie i wykorzystanie potencjału kulturowego społeczności lokalnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 4.1., wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane , oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wykonawca do usług zrealizowanych na rzecz Zamawiającego nie musi dołączać dowodów należytego wykonania usługi - załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób, o których mowa w Rozdziale XIV, ppkt 4.2., skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia oraz podstawą do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wykaz animatorów/tutorów z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zgodnie z kryterium „doświadczenie animatorów/tutorów” opisanym w Rozdziale XVII ust. 6 SWZ - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający nie może wymagać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany i uzupełnienia treści Umowy, dopuszczalne są jedynie w sytuacjach i na zasadach określonych w upzp, w szczególności w art. 455 upzp.
2. Ustala się, iż nie stanowią istotnej zmiany umowy w szczególności następujące przypadki:
a. zmiana danych teleadresowych Stron;
b. zmiana danych rejestrowych Stron;
c. zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób uprawnionych do roboczych kontaktów w toku realizacji umowy. Wymaga się, aby zmiany takie były zgłaszane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej.
5. Dopuszcza się zmianę osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje Przedmiot Zamówienia na inne osoby pod warunkiem wykazania, że spełniają one wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Wykonawca obowiązany jest w takim przypadku złożyć dokumenty analogiczne dla tych osób jak w postępowaniu przetargowym.
6. Zmiana taka jest skuteczna z chwilą jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i nie stanowi zmiany umowy.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego w tym w szczególności siły wyższej, powodujących konieczność wydłużenia terminów określonych w Harmonogramie lub zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy wskazanego w OPZ, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia tych terminów o czas niezbędny na przezwyciężenie przeszkód powodujących konieczność zmiany tego Harmonogramu lub zmianę sposobu realizacji Przedmiotu umowy, na taki sposób, który umożliwia realizację Przedmiotu umowy. Każda zmiana Przedmiotu umowy wymaga zawarcia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/713356

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech wykonawców, których oferty zgodnie z kryteriami określonym w postępowaniu uzyskają największą łączną liczbę punktów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.