eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reda › ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIAOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190843538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hieronima Derdowskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 678 58 65

1.5.8.) Numer faksu: 58 678 60 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mopsreda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsreda.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a26d13a-7bb3-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a26d13a-7bb3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019519/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług schronienia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496309

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZ.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 130320,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Świadczenie usług schronienia dla mężczyzn i kobiet, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu i/lub innego środka psychoaktywnego zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Schronisko zapewnia dostęp do terapii uzależnień, trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie
lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych. Ilość osób: nie więcej niż 6.
Część II: Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, chorych po przebytej hospitalizacji, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu lub innego środka psychoaktywnego wymagających częściowej pomocy i opieki innych osób
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, nie wymagających usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej z możliwością spożycia trzech posiłków w tym jednego gorącego oraz zapewnieniem usług terapii uzależnień, wymagających stałej specjalistycznej opieki pielęgniarskiej oraz nadzoru lekarza. Ilość osób nie więcej niż 5.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48870,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48870,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STOWARZYSZENIE "MONAR"

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000972654

7.3.3) Ulica: ul. Nowolipki 9B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-151

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48870 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W wyniku błędu nie zaznaczono możliwości składania ofert częściowych, dlatego w ogłoszeniu nie było możliwości wpisania Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na II część zamówienia. Na tę część zamówienia otrzymano tylko jedną ofertę od Wykonawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" z siedzibą w Borowym Młynie,
NIP 581 16 71 794, adres: Borowy Młyn 22, 82-420 Ryjewo, pomorskie, Polska, Wykonawca nie przewiduje powierzenia wykonania czynności zamówienia podwykonawcom, data zawarcia umowy: 2022-12-30 , wartość umowy: 90500,00 PLN, okres realizacji zamówienia: od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.