eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.Ogłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Oława

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934845

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zamkowy 15

1.5.2.) Miejscowość: Oława

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@um.olawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a0efbbc2-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017689/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 REWITALIZACJA OBSZARU ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA OŁAWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z OŚWIETLENIEM, ODWODNIENIEM ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a0efbbc2-a08a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal, sekretariat@um.olawa.pl, www.ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o
wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod
adresem https://ezamowienia.gov.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email:
gandros@um.olawa.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikowania się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres podany przez nich w ofercie.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj.
przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
6. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247, z późn. zm.), z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się
jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271/3/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje pozostałą część inwestycji objętych „Pozwoleniem na budowę” nr 77/2018 załączonej do postępowania przetargowego obejmującego następujący zakres:
ul. Brzeska, ul. Browarniana, ul. Kościuszki, pl. Starozamkowy, pl. Św. M. M. Kolbe, część ul. Kopernika i część ul. Kościelnej.

Przed wykonaniem oraz w trakcie wykonywania robót określonych w niniejszym postępowaniu przetargowym na terenie inwestycji będą wykonywane roboty związane z wymianą sieci wodociągowej i gazowej. Wykonawcami tych robót będzie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Oławie Sp. z o.o. oraz Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Kierownik Budowy musi posiadać wystarczające doświadczenie (zgodnie z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) przy pracy na zabytkach nieruchomych.

Zakres robót (powierzchnie ulic i placów) jest pokazany na załącznikach graficznych.

Inwestor zastrzega sobie określenie w trakcie inwestycji ostatecznych ilości drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz ilość krzewów przewidzianych w projekcie do obsadzenia terenów zielonych.

Zakres robót do wykonania – wielkości orientacyjne:

Powierzchnia inwesycji: ok. 10.630 m2 w tym:
- zieleń ok. 890 m2.
- nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9/11 cm– ok. 5830 m2
- nawierzchnia z kostki granitowej szarej staroużytkowej z odzysku 18/20 cm – ok. 3720 m2
- nawierzchnie z kostki betonowej – ok. 190 m2
- krawężniki kamienne – ok.1440 mb
- organizacja ruchu docelowego: słupki – 36 szt. ze znakami – 56 szt.
- kable oświetleniowe i do innych obwodów – ok. 1500 mb
- słupy oświetleniowe pojedyncze – 29 szt.
- oprawy słupowe – 29 szt.
 montaż gniazdek hermetycznych 230V na słupach nowych na potrzeby podłączenia ozdób świątecznych – 29 szt.
 halogeny iluminacji – 10 szt.
- rurociągi PVC od dn 160 do dn 315 – ok. 1580 mb,
 studnie betonowe dn 1000 – 8 szt.
 studzienki systemowe dn 600 – 6 szt.
 studzienki systemowe dn 315 - 425 – 32 szt.
 studzienki ściekowe dn 500 – 47 szt.
 mała architektura (kosze na śmieci, ławki)
Uwaga: Fugowanie nawierzchni ma być wykonane poprzez zalanie mieszanką cementowo -
piaskową.
Uszczegółowione wymagane parametry kostki granitowej 9/11
a) wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno – suchym – min. 160 MPa
b) nasiąkliwość wodą – nie więcej niż 0,5%
sugeruje się aby kostka granitowa była taka jaka jest obecnie wbudowana (pochodzi ona z kopalni Zimnik).
lampy, oprawy, słupki BRD i kosze na śmieci przy realizacji tego etapu inwestycji powinny być takie same jak zamontowane we wcześniejszych etapach.

Inne wytyczne do prowadzonych robót związane z organizacją pracy, zasadami BHP i p.poż. Prace wykonywane na bieżąco a ich koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy:

 przejścia dla pieszych – ciągi komunikacyjne umożliwiające w sposób ciągły dostęp mieszkańców do domów i punktów usługowych, utrzymanie ich w czystości, tzw. „sucha noga”.
 umożliwienie w sposób ciągły dojazdu zaopatrzenia do punktów usługowych,
 umożliwienie dojazdu służb komunalnych odbierających odpady komunalne z terenu wspólnot mieszkaniowych.
 organizację ruchu na czas budowy (barierki, znaki, zabezpieczenia) Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym oraz Zarządem Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie oraz składa wniosek do Starostwa Powiatowego o jego zatwierdzenie. Oznakowanie może też być umieszczone poza obszarem inwestycji. Zaleca się natychmiast po podpisaniu umowy przygotować ORZ. Przewiduje się przygotowanie ORZ w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania umowy. ORZ podzielona na etapy realizacyjne musi być uzgadniana z Urzędem Miejskim w Oławie oraz ZWiK w Oławie Sp. z o.o. Ze względu na konieczność wcześniejszej wymiany sieci wodociągowych na obszarze inwestycji.
 W sporządzonym planie BIOZ Wykonawca zobowiązany jest umieścić zapisy o cięciu krawężników, kostki i innych elementów wyłącznie na mokro najwcześniej od godz. 8.00.
Pod obecną nawierzchnią ulic znajduje się kostka granitowa, prawdopodobnie płyty granitowe oraz tzw „kocie łby”, które będą w części wykorzystane do budowy nowej nawierzchni. Wykonawca zobowiązany jest do odsłonięcia nawierzchni, wyczyszczenie jej, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji i okazaniu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, który zastrzegł sobie możliwość zmiany materiałów nawierzchni z wykorzystaniem odkrytych zabytkowych elementów.

Ponadto Inwestor zastrzega sobie możliwość dostarczenia kostki, która zostanie wbudowana w nawierzchnię. Wszystkie jezdnie wykonane będą ze staroużytkowej kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórek i częściowo znajdującej się na magazynie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do estetycznego i stabilnego ogrodzenia inwestycji.

Badania archeologiczne są po stronie Zamawiającego.

Uwaga. Do dokumentacji przetargowej załączona jest dokumentacja na cały zakres objęty „Pozwoleniem na budowę” Można z niej skorzystać w celu ogólnej orientacji inwestycji oraz wyeliminować ewentualne niejasności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja finansowa i ekonomiczna.
Wykonawca spełni warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł ( jeden milion zł)
i posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000 zł ( jeden milion zł)

Zdolność techniczna i zawodowa.
Wykonawca spełni warunek , jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie/remoncie drogi, parkingu, placu, ciągu pieszo rowerowego z których jedna o wartości robót budowalnych co najmniej 1 500 000 zł brutto a druga o wartości co najmniej 3 000 000 zł brutto.
i
dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń i przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucja kultury a tym samym posiadająca kwalifikacje , o których mowa w art.37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę , którego oferta została oceniona najwyżej , do złożenia w wyznaczonym terminie , nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych tj:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania oraz podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających , czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty zostały wykonane,, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
- dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych ,uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 15.02.2023r. do godz. 10.00 .
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą , z wyjątkiem przypadków , o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 uPzp.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2019r. poz.310,836 i 1572)
Wadium wnoszone w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego :
- Bank Spółdzielczy w Oławie, nr konta 92 9585 0007 0010 0016 7716 0030 .
Na poleceniu przelewu umieścić adnotację „ Wadium – przetarg- INW.271/3/23 ”.
Wadium w formie pieniądza musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 15.02.2023r. o godz. 10.00

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Na podstawie art.455 ust 1 ust1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, wystąpienia następujących okoliczności:
3.Klauzule zmian w umowie
3.1Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót budowlanych.
- spowodowana sytuacją epidemiczną
- zmiana spowodowana warunkami atmosferycznymi w szczególności:
klęski żywiołowe , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, odmowa wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.


3.2 Zmiana sposobu spełnienia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.
- konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.
3.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ np. osób z uprawnieniami.
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany obowiązującej stawki VAT
- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmian w takiej umowie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu a także na skutek przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w budżecie gminu na 2023, 2024, 2025r. na realizację niniejszej umowy
- zmiana wynagrodzenia wykonawcy na skutek konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno – budowlanej

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.