eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Susz › Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w SuszuOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IRENY KOSMOWSKIEJ W SUSZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519455180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 1

1.5.2.) Miejscowość: Susz

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-240

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zssusz@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssusz.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d501e552-9fed-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048435/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d501e552-9fed-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia - https;//ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelką korespondencję do Zamawiającego (z wyjątkiem złożenia oferty) związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pomocą Portalu (zakładka „Formularze” – „Formularze do komunikacji”). Składanie pytań do SWZ wymaga posiadania, co najmniej konta uproszczonego na Portalu. Formularze do komunikacji umożliwiają także dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO" informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej reprezentowany prze Dyrektora szkoły z siedzibą w 14-240 Susz, ul. Wiejska 1 zwany dalej Administratorem;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 55 2786 198 lub poprzez e-mail: iodo@zssusz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- art. 6 ust 1 lit. c RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa,
- art. 6 ust 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umów,
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1;
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 lub art. 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,
- prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda;
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS/261/02/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pelletu drzewnego na potrzeby Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu”.
1. Dostawa pelletu drzewnego o średnicy 6-8 mm według potrzeb w przewidywanej ilości około 86 ton wraz z transportem i rozładunkiem do pomieszczenia magazynowego u Zamawiającego;
2. Ze względu na brak możliwości składowania całości przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całkowitej ilości dostaw jednocześnie tylko w określonej ilości cyklach.
3. Jednorazowa wielkość dostawy pelletu za pomocą złącza pneumatycznego nie może być większa niż 15 ton lub na skład pellet na paletach w workach 15 kg nie więcej niż 30 ton.
4. Ilość stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia.
5. Pellet drzewny powinien spełniać następujące minimalne wymagania:
- Pellet klasy DIN Plus EN A1+
- wartość opałowa nie niższa niż 18 000 MJ/kg,
- wilgotność nie większa niż 10%,
- zawartość popiołu nie większa niż 0,7%,
- zawartość siarki nie większa niż 0,08%,
- gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3,
- długość od 10 mm do 40 mm,
- średnica od 6 mm do 8 mm.
Dostarczony do Zamawiającego pellet drzewny:
- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo-organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki
- nie będzie zawierał w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu odbiegającym od znanych naturalnych właściwości pelletu drzewnego danego rodzaju, tj. nie będzie zawierał w sobie dodatków niebiodegradowalnych, niewystępujących naturalnie (np. farby, lakiery, impregnaty) lub w stopniu przekraczającym znane naturalne wielkości tych zanieczyszczeń, które wpływają na procesy spalania, a zatem wpływałyby na ilość pozyskiwanych świadectw pochodzenia;
- nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, dostarcza przy dostawie pelletu, raport/sprawozdanie z badań laboratoryjnych potwierdzający właściwości oferowanego pelletu

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału stanowi załącznik nr 2 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

złożenie dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego pelletu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - Certyfikat DIN PLUS zgodnie z normą europejską EN 14961-2 lub równoważny

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokument potwierdzający zgodność oferowanego pelletu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w niniejszej SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SWZ.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (Załącznik nr 3 do SWZ), z którego wynika, które części zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
6. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załacznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.