eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- część I i IIOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- część I i II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włókiennicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-465

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 665 28 70

1.5.8.) Numer faksu: 85 665 28 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bosir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania terenów rekreacyjnych , obiektów i urządzeń sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji- część I i II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3037998a-9c9a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00067119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025785/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych BOSiR przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku oraz pomieszczeń w Hotelu BOSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3037998a-9c9a-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: abernatowicz@bosir.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3037998a-9c9a-11ed-b4ea-f64d350121d2
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Dokumenty postępowania zostaną także udostępnione na stronie internetowej:www.miejskoaktywni.pl (w zakładce ogłoszenia).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje techniczne na temat zakładania kont, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” (Instrukcja Zakładanie konta użytkownika oraz Instrukcja Podpisywanie wniosków) , gdzie znajdują się również instrukcje interaktywne w zakresie składania ofert oraz komunikacji w postępowaniu.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
8. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR) przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego BOSiR (Zamawiający) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku (15-465) reprezentowane przez Dyrektora;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: iod@bosir.bialystok.pl;
3) dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa Pzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.);
4) celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych BOSiR jako Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki;
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy BOSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej; ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa, ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez niego systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych; zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii; odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.262.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 345068,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych położonych w budynku Pływalni Sportowej (część administracyjna) przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zawarty został załączniku nr 1 do SWZ.
2. Rzut pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia w zakresie realizacji części I stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 79469,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
cena ofertowa - 100 %,
ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru:
CC = (COF ÷ Co) x 100pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 100 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 3, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, ani dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń hotelowych, pokoi, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych i sanitariatów użytkowanych w budynku Hotelu BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5 w Białymstoku.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zawarty został w załączniku nr 2 do SWZ.
2. Szczegółowy wykaz pomieszczeń i powierzchni do sprzątania w zakresie realizacji części II zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 265599,99 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
cena ofertowa - 100 %,
ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru: CC = (COF ÷ Co) x 100pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 100 pkt.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 3, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, ani dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści,
z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
8. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości min. 200.000 zł. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w zrealizowaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi obejmującej swym zakresem usługi sprzątania o wartości min. 100 000,00 zł brutto (wartość umowy ogółem) polegającej na świadczeniu usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych (na lub wg zał. nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
W przypadku, gdy usługa jest nadal wykonywana Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wartość zrealizowanej części umów/umowy, na dzień przygotowania przez Wykonawcę oferty, wyniesie odpowiednio min. 100 000 zł brutto.
2. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mających na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu podane w walutach obcych, Wykonawca zobowiązany jest przeliczyć na złote polskie według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt1 ppkt 4 - zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże się wykonaniem usługi wymaganej w pkt 1 ppkt 4 (stosuje się to odpowiednio w przypadku polegania na innych podmiotach).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w ust. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Dokumenty zawarte w ofercie:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników);
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 pkt 2 SWZ (jeżeli dotyczy, na lub wg załącznika nr 6 do SWZ);
3) dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy):
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 1 SWZ (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 11 do SWZ),
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 2 SWZ (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SWZ),
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników);
4) dokument wadium w formie niepieniężnej (w przypadku wystawienia gwarancji na podstawie pełnomocnictwa, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym udzielających pełnomocnictwa – osób uprawnionych do reprezentacji wystawców gwarancji lub poręczenia).

2. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 11 do SWZ);
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 12 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, określające w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium
1) Część I – 800,00 PLN;
2) Część II – 2700,00 PLN.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy podać: Wadium – Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – część I i / lub II.
4. Wadium składane w pozostałych formach powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Gwaranta, poprzez załączenie na Platformie w zakładce „OFERTY”, wybierając polecenie „dodaj dokument".
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji (lub poręczeń) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą,
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
2) którego oferta została odrzucona,
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2. Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony zgodnie z rozdz. XVIII ust.17 SWZ.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
4. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na "Wykonawcę" w miejscu "nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 5 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty;
2) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (na lub wg zał. nr 6 do SWZ) - składa Wykonawca do oferty;
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego;
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. X SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. VI SWZ - na wezwanie Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp oraz na zasadach określonych w par.16 projektu umowy stanowiącego z załączniki nr 9 (w zakresie realizacji części I zamówienia) i 10 ( w zakresie realizacji części II zamówienia) do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.