eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Paczków › Dostawa samochodu asenizacyjnegoOgłoszenie z dnia 2023-01-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu asenizacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530571258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Miraszewskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Paczków

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-370

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774316898

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@zwikpaczkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwikpaczkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu asenizacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e858e0b1-a075-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00066462/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa samochodu asenizacyjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e858e0b1-a075-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na: Platformie e-Zamówienia.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/)
7. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza także komunikację za pomocą poczty elektronicznej w szczególności przekazywania wezwań i zawiadomień, zadawania pytań i udzielanie odpowiedzi wyjaśnień treści oferty i rażąco niskiej ceny.
Adres e-mail: kontakt@zwikpaczkow.pl (Powyższe nie dotyczy składania ofert).
8. Poprzez środki komunikacji elektronicznej – należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
9. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj:
1) ofertę,
2) oświadczenie (o braku podstaw wykluczenia), o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 17 - np.:
- wyjaśnienia oferty,
- wyjaśnienia treści dokumentów lub oświadczeń,
- wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
przekazywane w postępowaniu, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej np. .pdf, .doc, .docx - lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do maila) przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu asenizacyjnego zgodnie z poniższymi parametrami:

ZABUDOWA ASENIZACYJNA:
1. Zabudowa asenizacyjna fabrycznie nowa przeznaczona do odsysania i transportu osadów,
2. Zbiornik cylindryczny o pojemności 10-10,5 m3 wzmocniony stalowymi pierścieniami, mocowany elastycznie do ramy pośredniej zamknięty dennicami wypukłymi.
3. Zbiornik wyposażony w min 2 falochrony,
4. Tylna dennica otwierana na zawiasie i ryglowana ręcznie,
5. Zbiornik wykonany ze stali czarnej, grubość min 5mm,
6. Dennica z dolnym przyłączem strażackim DN11O oraz dodatkowym przyłączem tz. gąsior DN110,
7. Górny zawór pływakowy znajdujący się wewnątrz zbiornika z podwójnymi kulami Lampa robocza LED montowana z tyłu zabudowy
8. Lampa ostrzegawcza „kogut” montowana z tyłu zabudowy
9. Zabudowa malowana poliuretanową farbą nawierzchniową – kolor wg. wytycznych klienta
10. Kompresor do pracy ciągłej chłodzony powietrzem o wydajności 10 000 l/min,
11. Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem,
12. Odolejacza do kompresora,
13. Dolny zawór pływakowy znajdujący się nad kompresorem,
14. Dodatkowe sterowanie kompresora umiejscowione w tylnej części zabudowy,
15. Płynowskaz rurowy z poliwęglanu,
16. Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy,
17. Rynny boczne wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min 3mm,
18. Gwarancja za zabudowę min 12 mc .
19. Króciec ssąco spustowy dodatkowy umieszczony z przodu beczki po stronie prawej DN 110 sterowany ręcznie,
20. Manowakuometr
21. Koryto zrzutowe szlamu pod dennicą ,
22. Węże ssawne DN110, o sumarycznej długości min. 10 m. Długość pojedynczego węża dostosowana do obsługi jednoosobowej.

Podwozie
1. Nie starsze jak 2016 rok
2. DMC: 18 t
3. Klasa emisji spalin: EURO6
4. Rodzaj napędu: 4x2
5. Moc 180-190 kW
6. Pojemność silnika 6000-6800 cm3
7. Przebieg max: 200 000km
8. Kabina dzienna dwuosobowa
9. Kabina biała – malowana fabrycznie
10. Opony 315/70 R22,5
11. Zawieszenie przód mechaniczny
12. Zawieszenie tyła pneumatyczny – 4 miechy
13. Rozstaw osi 3600-4000mm
14. Zbiornik paliwa stalowy
15. Zbiornik Adblue
16. Wydech pod ramą samochodu
17. Min 6 lusterek
18. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne pionowe
19. Centralny zamek
20. Tachograf cyfrowy
21. Fotel kierowcy plazmatyczny z regulacją min 4 pozycji
22. Podłokietnik fotela kierowcy
23. Klimatyzacja
24. ASR\ESC
25. Automatyczna skrzynia biegów
26. Tempomat
27. Hamulec górski
28. Fabryczne radio z wyświetlaczem LCD

Czynności związane z odbiorem zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie – pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem, powiadomić Zamawiającego, o gotowości przekazania przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w zawartej umowie, a Zamawiający wyznaczy termin odbioru po telefonicznej konsultacji z przedstawicielem wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni, chyba że strony wyrażą zgodę na inny termin.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego,
3. Do odbioru wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć komplet wymaganych dokumentów:
 dokument potwierdzający prawo własności,
 dokumenty umożliwiające rejestracje pojazdu,
 komplet kluczyków.
4. Podczas odbioru przedstawiciele Zamawiającego dokonają sprawdzenia kompletności przedmiotu zamówienia oraz jego zgodność z opisem i wymaganiami zawartym w SWZ i umowie.
5. W ramach zamówienia Dostawca przeszkoli min. 3 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie BHP, budowy, obsługi, konserwacji i eksploatacji pojazdu.

1. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pzp - zamawiający nie odrzuci oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 pzp, „że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.".
Wobec powyższego, w świetle literalnego brzmienia zacytowanego przepisu, zamawiający informuje, że w przypadku oferowania, któregoś z elementów przedmiotu zamówienia równoważnego w zakresie norm, wykonawca może udokumentować ich równowartość nawet wówczas, gdy zamawiający nie wymaga przedłożenia przez wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.
W takim przypadku wykonawca celem udowodnienia równoważności powinien przedłożyć z ofertą stosowne dokumenty.
Jednocześnie zamawiający pozostawia swobodę wykonawcom co do momentu, w którym winien zaoferować materiały lub urządzenia równoważne w zakresie norm. Powyższe uzależnione od tego w jakim momencie wykonawca poweźmie taki zamiar. Jeśli uczyni to na etapie składania ofert to winien zaoferować dobra równoważne w tym właśnie momencie. Natomiast, modyfikacja w ww. zakresie na etapie realizacji zamówienia będzie traktowana jako zmiana umowy i rozpatrywana będzie w kontekście zapisów projektu umowy. Stosownie do art. 107 ust. 2 pzp – zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych - jeżeli będą niekompletne. W przypadku, kiedy wykonawca nie załączy do oferty dokumentów przedmiotowych potwierdzających równoważność – zamawiający uzna, że oferuje materiały/urządzenia zgodne z postanowieniami SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami przyjętymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja auto

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja zabudowa

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (partnerzy spółki cywilnej) - należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres został wskazany w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.