eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lębork › Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w LęborkuOgłoszenie z dnia 2023-01-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lębork

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979737

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 14

1.5.2.) Miejscowość: Lębork

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-300

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 8624-280

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.lebork.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lebork.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92001370-9d56-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066443

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057709/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów do ul. Komuny Paryskiej w Lęborku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Urzędu Miasta Lębork https://platformazakupowa.pl/pn/lebork. Istnieje możliwość kierowania zapytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail: inwestycje@um.lebork.pl – z zastrzeżeniem wymogów odnośnie poszczególnych oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SWZ.
2.Zaleca się aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie Zakupowej Urzędu Miasta Lębork.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej wynosi 150 MG.5.Za datę przekazania oferty, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową. 6.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email inwestycje@um.lebork.pl.7.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Zakupowej jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452). 8.Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.9.Uprawnionym przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Romuald Babul – Naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w siedzibie Zamawiającego, tel. 59 86-37-753, tel. kom. 608 584 785.10.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.11.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.12.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 13.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.14.W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ oraz na Platformie zakupowej. 15.Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz na Platformie zakupowej. 16.Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
16.1. administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84 300 Lębork, tel. 59 8624 280;
16.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lęborku jest pani Bożena Steciuk, e-mail: iod@um.lebork.pl, tel. 59 8637 733;
16.3. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ul. Czołgistów w Lęborku z utwardzeniem i budową ciągów pieszo-rowerowych na przejeździe kolejowym.” RI.271.33.2022.W, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1;
16.4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53.), dalej Ustawa Pzp;
16.5. dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
16.6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
16.7. w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
16.8. Wykonawca posiada:
16.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
16.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
16.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
16.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
16.9. Wykonawcy nie przysługuje:
16.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
16.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.8.2023.W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 707919,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Czołgistów w ulicy Komuny Paryskiej do ul. Lotników. Zakres robót podlegający realizacji:
1.1. Przebudowa rowu – wykonanie przepustu – rury fi1000mm – 2 szt.;
1.2. Utwardzenie istniejących ciągów pieszo-rowerowych w obszarze przejazdu kolejowego;
1.3. Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych;
1.4. Usunięcie kolizji sieci elektrycznej – wymiana słupa podwójnego na pojedynczy ustawienie poza drogą rowerową i chodnikiem;
1.5. Usunięcie kolizji z siecią gazową – przeniesienie szafy redukcyjnej poza ścieżkę i chodnik;
1.6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Komuny Paryskiej o szer. 3,5-4m i dł. ok. 455 m;
1.7. Budowa zatoki autobusowej szer.30 m i dł. 55 m;
1.8. Ułożenie kolektora deszczowego Ø315mm na dł. 132m;
1.9. Wykonanie studni rewizyjnej Ø 1200mm i wys.150m.
1.10. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
2. Numer kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000 -7 – Roboty budowlane;
45233140 -2 – Roboty drogowe;
45233200 - 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
45230000 -8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa odcinka ul. Czołgistów w Lęborku z utwardzeniem istniejących ciągów pieszo-rowerowych na przejeździe kolejowym i budową ciągu pieszo-rowerowego” stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ oraz dokumentacją projektową pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej w ramach rozbudowy drogi ul. Komuny Paryskiej w Lęborku” stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, obejmujących;
3.1. Projekt budowlany - Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany;
3.2. Projekt techniczny – branż drogowej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej, docelowej organizacji ruchu;
3.3. Szczegółowa specyfikacja techniczną;
3.4. Przedmiar;
4. Nie należy wykonywać zakresu znajdującego się na działce 68/54 obręb 0002.
5. Koszty związane z zajęciem nieruchomości kolejowych zarządzanych przez PKP wraz z niezbędnym nadzorem, szkoleniem i procedurami towarzyszącymi, kaucje zostaną pokryte przez Zamawiającego. Wszelkie kwestie dotyczące uzgodnień z PKP realizacji robót na terenie kolejowym (w tym m.in. udostępnienie terenów kolejowych, nadzór, uzyskanie regulaminu prowadzenia ruchu pociągów) będą po stronie Wykonawcy. Wszelkie obowiązki wynikające z uzgodnienia dokumentacji nr IZIW-505-238/2020 z dnia 15.09.2020r, nr KNGd2a.6314.253.2021.JN/2 z dnia 14.07.2021r., nr. LBPSe-508/0441/2021 z dnia 01.09.2021r., nr RU5-504-586-2021 z dnia 30.09.2021r., nr OSE2f-3-2203-38/22 z dnia 28.01.2022r.
6. Zakres zamówienia obejmuje również:
6.1. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających);
6.2. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów);
Organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe. Zamawiający nie zapewnia dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków w trakcie realizacji zadania. Wykonawca winien jest zapewnić je sobie własnym kosztem i staraniem;
6.3. Usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją;
6.4. Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych;
6.5. Przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego (w tym inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy z zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w Gdańsku, Wydział Geodezji Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości);
6.6. Przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem niezbędnych podpisów), zawierającej wszelkie potrzebne atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów. Po zakończeniu i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995r. §17-21 oraz przekazania zaktualizowanych map w formie papierowej i na nośniku informatycznym do PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA Centrala Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej w Warszawie.
6.7. Wszelkie materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje we własnym zakresie. Koszty te należy wliczyć w cenę ryczałtową;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
a. Kryterium „Cena oferty” (C) - waga kryterium 60%
Przyjmuje się, że oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt.

cena najniższa
C = --------------------------------- x 60 pkt
cena danego Wykonawcy

b. Kryterium „Okres gwarancji” (G) – długość okresu gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy, nie więcej niż 84 miesiące) – 40%.

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji powyżej 84 miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 84 miesięcy;
Oferty są punktowane liniowo wedle następującej formuły arytmetycznej:
(Xi – 36)
G = ilość punktów = * 40 pkt
(84 - 36)
gdzie:
Xi - ilość pełnych miesięcy okresu gwarancji ocenianej oferty (nie mniej niż obowiązkowe 36 miesięcy i nie więcej niż maksymalna ilość 84 miesiące).
UWAGA:
Czas trwania okresu gwarancji należy określić w pełnych miesiącach, liczony od miesiąca następnego, w którym nastąpił odbiór końcowy przedmiotu zamówienia

2. Łączna punktacja oferty = suma punktów (C + G)
gdzie:
C – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium „Cena”
G – liczba punktów jaką może zdobyć oferta (Wykonawca) za kryterium „Okres gwarancji”
Maksymalna liczba punktów: 100
3. Oferta, która uzyska najwyższą łączną punktację, uważana jest za ofertę najkorzystniejszą.
4. Maksymalna ilość punktów, jaką może zdobyć Wykonawca uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert wynosi 100 pkt. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej ilości punktów za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. Brak wypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty ceny lub innego kryterium oceny ofert spowoduje odrzucenie oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie wykazania przez Wykonawcę wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji budowlanej polegającej na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną o długości co najmniej 150 m, która obejmowała przejazd kolejowy z czynną linią kolejową wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 2 do SWZ.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
4.1. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wykaz robót zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczyć ma robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej– zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w oświadczenie.
2.6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa osobno w/w dokument.
2.4. Ewentualne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, lub kopii poświadczonej elektronicznie przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
2.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasadami tych podmiotów.
Ewentualne pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, lub kopii poświadczonej elektronicznie przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasadami tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, tj. do dnia 24.03.2023 r.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki SA 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 z dopiskiem: Przebudowa ul. Czołgistów w Lęborku z utwardzeniem i budową ciągów pieszo-rowerowych na przejeździe kolejowym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku:
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Pełnomocnictwo winno zostać złożone w formie opisanej w pkt. 2.4 niniejszego Działu.
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania każdy z Wykonawców złoży osobno dokumenty i oświadczenie wymienione w pkt. 2.2., 2.3., 3.1 i 3.2 niniejszego Działu. Oświadczenia te mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków w postępowaniu.
w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.3. niniejszego Działu.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wówczas wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie za-mówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający nie narzuca osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych etapów realizacji zadania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt. 2) lit. b i c i 4) oraz ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje się możliwość dokonania istotnych postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, dotyczących:
1.1. Terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
1.1.1. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
1.1.2. Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (tj. przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów) utrzymujących się co najmniej 7 dni, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;
1.1.3. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy;
1.1.4. W przypadku konieczności wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
1.1.5. Gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
1.1.6. Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
1.1.7. Wystąpienia siły wyższej czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań umownych;
1.1.8. W przypadku odkrycia na terenie budowy przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczeniu historycznym bądź innych przedmiotów podlegających ochronie;
1.1.9. W przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę zgodnie z art. 513 pkt 1) i 2);
1.2. Zmiany wysokości wynagrodzenia związane z:
1.2.1. Koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy;
1.2.2. Wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji;
1.2.3. Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
1.2.4. Wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy, zgodnie z Art. 456 ust. 1 pkt. 1), 2) lit. a i b) ustawy prawo zamówień publicznych.
3. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 454 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 09:45

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.