eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łomża › Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeutę pedagogicznego z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, z terenu m.Łomża w ramach zadań WOKROOgłoszenie z dnia 2023-01-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeutę pedagogicznego z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, z terenu m.Łomża w ramach zadań WOKRO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Specjalnych w Łomży

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000719955

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 4

1.5.2.) Miejscowość: Łomża

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 862165764

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp8admin@sp8.lomza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp8lomza.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b55a4189-91e6-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez terapeutę pedagogicznego z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, z terenu m.Łomża w ramach zadań WOKRO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b55a4189-91e6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00066024

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001828/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zamówienie na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju z dziećmi w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczego wynikające z programu "Za życiem"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00024871

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5400,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, z terenu miasta Łomża w ramach zadań WOKRO przez specjalistę terapeutę pedagogicznego – 1 osoba, do 60 godzin, od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2023r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80110000-8 - Usługi szkolnictwa przedszkolnego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

85312120-6 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5400,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Edyta Darmetko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7181160632

7.3.4) Miejscowość: Łomża

7.3.5) Kod pocztowy: 18-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5400,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zadanie jest realizowane w ramach programu "Za życiem" i w całości jest finansowane z budżetu państwa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.