eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w RadomiuOgłoszenie z dnia 2023-01-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://agroradom.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac2a7959-459d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065840

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073582/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381661/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.53.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne zewnętrzne wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu


1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

robót instalacyjne wodno-kanalizacyjnych i sanitarne zewnętrzne na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu Zakres robót do wykonania:
Projektowany układ kanalizacji sanitarnej obejmuje budowę:
 kanału grawitacyjnego 250 mm z rur kamionkowych
 kanału grawitacyjnego 200 mm z rur kamionkowych
 odgałęzień sanitarnych 160 mm - przyłącza do budynku
 studzienek połączeniowych z kręgów betonowych 1,50 m
 studzienek spadowych z kręgów betonowych 1,50 m
 studzienki na odgałęzieniach sanitarnych 500 mm PP
 rury ochronne stalowe 200 450 mm
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
 wykonanie rur ochronnych,
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,
 przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych,
 wykonanie izolacji studzienek,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

W załączonych przedmiarach usuwa się pozycję: 22 d.4 KNR 2-31 1105-01
Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem – uzupełnienie nawierzchni płytami z odzysku.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku:

Zakres robót do wykonania:
 roboty rozbiórkowe: w zakres robót wchodzi:
 demontaż krawężników i obrzeży wraz z ławami,
 rozbiórka nawierzchni utwardzonych,
 demontaż ławek parkowych,
 demontaż masztu flagowego (do ponownego montażu),
 wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami na wysypisko.

 roboty ziemne: w zakres robót wchodzi min:
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,
 korytowanie pod drogę i chodniki,
 transport gruntu,
 formowanie i zagęszczanie nasypów.

 roboty betoniarskie: w zakres robót wchodzi:
 wykonanie ław fundamentowych pod obrzeża i krawężniki betonowe (beton C16/20),
 wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki betonowej
Nie dopuszcza się wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi być wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytwórni i posiadać wyniki badań laboratoryjnych - beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom aktualnych norm oraz warunków technicznych.
 Roboty związane z podawaniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem. Miejsca przerw technologicznych w betonowaniu uszczelnić plastyczną taśmą bentonitowo – kauczukową.

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej: w zakres robót wchodzi min:
 posadowienie krawężników i obrzeży betonowych,
 regulacja wysokości studzienek,
 montaż masztu flagowego,
 wykonanie nawierzchni ciągów pieszych,
 wykonanie nawierzchni dróg.

Konstrukcje nawierzchni dla poszczególnych nawierzchni przyjęto następujące warstwy: Ciągi pieszo-jezdne, parkingi - kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
- podbudowa z betonu C20/25 gr.15cm,
- podbudowa górna ze stabilizacją cementem 2,5MPa gr. 15,0 cm,
- podbudowa dolna ze stabilizacją cementem 1,5MPa gr. 15,0 cm,
- piasek zagęszczony gr. min.15cm,
- grunt rodzimy. Chodniki - kostka betonowa gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm,
- podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- piasek zagęszczony gr.10cm,
- grunt rodzimy.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudową, podsypką cementowo piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży betonowych,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem, - zasypka spoin piaskiem
- wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do użytku.

W zakres zamówienia nie wchodzą elementy małej architektury.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) dokumentacja projektowo – budowlana,
2) Przedmiar robót (ma charakter wyłącznie pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 899130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 899130,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 899130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Development Kinga Górska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482607158

7.3.3) Ulica: ul. Radomska 160

7.3.4) Miejscowość: Skaryszew

7.3.5) Kod pocztowy: 26-640

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 899130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.