eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Modernizacja sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w RadomiuOgłoszenie z dnia 2023-01-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W RADOMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 672884719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UNIWERSYTECKA 6

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agroradom@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.agroradom.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://agroradom.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f13234f7-3e92-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073582/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366778/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSCKR.26.44.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia publicznego:

Modernizacja sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu


1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ NAZWA/Y I KOD/Y WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji sanitariatów na parterze i I piętrze w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu.

Zakres robót do wykonania:
1. Sanitariat chłopców parter
2. Sanitariat dziewcząt Ip
3. Sanitariat personelu parter
4. Sanitariat 2 dziewcząt Ip

Roboty, których dotyczy przedmiot zamówienia, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
 Prace rozbiórkowe
 Wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: Ścianki działowe grub 12cm, mury z cegły pełnej, mury z cegły dziurawki,
 Tynki wewnętrzne
 Tynki cementowo-wapienne
 Suche tynki
 Okładziny ścienne wewnętrzne
 Obudowy rur wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji mechanicznej z płyt gipsowo –kartonowych wodo i ognioodpornych, oraz ścinek działowych - kabin ustępowych z płyt laminatu kompaktowego HPL,
 wykonanie i odbioru powłoki z dwuskładnikowej, elastycznej, zaprawy mineralnej modyfikowanej polimerami,
 wykonanie posadzek,
 wykonanie robót malarskich,
 wykonanie izolacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji. instalacje należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej zmodernizowanej części instalacji na poziomie piwnic i parteru tj.
 demontaż istniejącej instalacji,
 montaż rurociągów,
 montaż armatury,
 montaż urządzeń,
 badania instalacji,
 wykonanie izolacji termicznej,
 regulacja działania instalacji.

 wykonanie instalacji elektrycznych tj.
 instalacje elektryczne oświetleniowe
 instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
 instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych
 demontaż instalacji elektrycznych
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9 DO SWZ SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEGO NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1) STWiOR
2) Przedmiar robót (ma charakter wyłącznie pomocniczy ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 229887,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 229887,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 229887,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dro-Mar Marcin Dróżdż

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962497473

7.3.3) Ulica: ul. Próżna 5/25

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 229887,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.