eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie PiszOgłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych
w mieście i gminie Pisz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pisz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gustawa Gizewiusza 5

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874241226

1.5.8.) Numer faksu: 874241238

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubliczne@pisz.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych
w mieście i gminie Pisz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7ec48ac-753b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029361/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenow zielonych w mieście i gminie Pisz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478234/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Org.271.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 809506,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w 2023 r.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.
Zadanie nr 1:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 1 dotyczy:
1) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na zachód od rzeki Pisy o powierzchni ogólnej 8.739 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SWZ;
2) utrzymania parków miejskich o powierzchni ogólnej 46.207 m2 – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
3) utrzymania zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy oraz terenów nad rzeka Pisą o powierzchni ogólnej 35.866 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
4) bieżącego utrzymania lasów komunalnych o powierzchni ogólnej 500.000 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 1 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 222263,47 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w 2023 r.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.
Zadanie nr 2:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 dotyczy utrzymania terenów osiedlowych o powierzchni 132.428 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 2 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 320051,99 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w 2023 r.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 zadania.
Zadanie nr 3:
Zakres przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3 dotyczy utrzymania zieleńców, chodników przy ulicach oraz ulic w Piszu o powierzchni ogólnej 330.109,88 m2 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ.
Szczegółowy zakres prac w zadaniu nr 3 został ujęty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.5.5.) Wartość części: 267190,94 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 6 grudnia 2022 r. Zamawiający – Gmina Pisz wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”, które zostało podzielone na 3 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 grudnia 2022 r. pod
nr 2022/BZP 00478234/01. Do upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 14 grudnia 2022 r.
do godz. 9:00, wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zadania nr 1. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia – zadania nr 1 zamierza przeznaczyć
kwotę 240 044,55 zł brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania (miniPortal) przed otwarciem ofert.
Cena złożonej oferty na zadanie nr 1 wynosi 292 356,00 zł brutto.

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 255 pkt 3 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 1 zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 292356,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 292356,00 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335890,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335890,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335890,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 849-000-07-95

7.3.3) Ulica: Tęczowa 2

7.3.4) Miejscowość: Pisz

7.3.5) Kod pocztowy: 12-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335890,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 6 grudnia 2022 r. Zamawiający – Gmina Pisz wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”, które zostało podzielone na 3 zadania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 grudnia 2022 r. pod
nr 2022/BZP 00478234/01. Do upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu, tj. do dnia 14 grudnia 2022 r.
do godz. 9:00, wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – zadania nr 3. Zamawiający
na sfinansowanie zamówienia – zadania nr 3 zamierza przeznaczyć kwotę 288 566,22 zł brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania (miniPortal) przed otwarciem ofert.
Cena złożonej oferty na zadanie nr 3 wynosi 410 292,00 zł brutto.

W związku z powyższym, mając na uwadze art. 255 pkt 3 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie nr 3 zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 410292,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 410292,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.