eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-01-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 3 W GDAŃSKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385455771

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kłosowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-627

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 58 307 31 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp3.edu.gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsp3.edu.gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


PLACÓWKA OŚWIATOWA

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e25a8b67-97f1-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00065694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000040/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdańsku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00069149/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 135294,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w przypadku dostaw do Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku, dostarczy produkty do magazynu kuchni SP72 przy ul. Kłosowej 3 (podpiwniczenie). W przypadku dostaw do Przedszkola nr 16, dostawca dostarczy produktu magazynu kuchni Przedszkola nr 16 ul. Rozłogi 13 na parterze. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:
I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - MAKARONY I KASZE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15610000-7 - Produkty przemiału ziarna

4.5.5.) Wartość części: 13492,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w przypadku dostaw do Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku, dostarczy produkty do magazynu kuchni SP72 przy ul. Kłosowej 3 (podpiwniczenie). W przypadku dostaw do Przedszkola nr 16, dostawca dostarczy produktu magazynu kuchni Przedszkola nr 16 ul. Rozłogi 13 na parterze. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:
II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - WARZYWA, OWOCE

4.5.3.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.5.5.) Wartość części: 64551,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca w przypadku dostaw do Szkoły Podstawowej nr 72 w Gdańsku, dostarczy produkty do magazynu kuchni SP72 przy ul. Kłosowej 3 (podpiwniczenie). W przypadku dostaw do Przedszkola nr 16, dostawca dostarczy produktu magazynu kuchni Przedszkola nr 16 ul. Rozłogi 13 na parterze. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące części:
III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA - INNE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE + JAJA

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.5.) Wartość części: 64267,10 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostało unieważnione ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostało unieważnione ponieważ wszystkie oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46367,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62503,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46367,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA MARIT Julita Laga

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5871239831

7.3.4) Miejscowość: Starzyński Dwór

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46367,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.